2 VSOL 910/2012-B-19
KSOS 38 INS 502/2012 2 VSOL 910/2012-B-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , bytem 739 42 Frýdek-Místek, Lysůvky, Hraniční 8, o způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 3.10.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12.9.2012, č.j. KSOS 38 INS 502/2012-B-8,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně prohlásil konkurs na majetek dlužnice Zdeňky anonymizovano (výrok I.), s tím, že jeho účinky nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 31.5.2012 rozhodl o úpadku dlužnice, na den 28.8.2012 bylo nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů, jejímž předmětem bylo i rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužnice (ust. § 150 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/ v platném znění, dále jen IZ ). Protože dlužnice nesplňuje zákonné předpoklady pro řešení úpadku reorganizací ani oddlužením, rozhodl soud o způsobu řešení jejího úpadku konkursem.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání ve kterém uvedla, že žádá, aby jí odvolací soud umožnil splácet dlužnou částku , neboť pracuje v místě bydliště, a pokud by své trvalé bydliště opustila, ztratila by zaměstnání. Dále tvrdila, že její plat

činí 10.000 Kč, žije ve společné domácnosti se dvěma dětmi a manželem, který si měsíčně přivydělá na brigádách cca 7.000 Kč. Dále s nimi ve společné domácnosti žije manželova matka, která pobírá důchod 3.100 Kč měsíčně a z brigádnické činnosti má příjem 6.000 Kč měsíčně. Celkové příjmy domácnosti dlužnice a jejích příslušníků činí 26.100 Kč. Dále v odvolání dlužnice uvedla, že insolvenční správkyně dlužnici sdělila, že by bylo možno splácet měsíčně částku 7.500 Kč a může se pokusit si to obhájit . Proto, zejména z důvodu své bytové potřeby, žádá, aby jí soud umožnil splácení dluhu ve splátkách.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba potvrdit.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno návrhem věřitele dne 9.1.2012. Dne 10.4.2012 soud doručil dlužnici návrh spolu usnesením, ze dne 27.3.2012, č.j. KSOS 38 INS 502/2012-A-9, kterým jí uložil, aby se ve lhůtě 15 dnů od doručení k insolvenčnímu návrhu vyjádřila a předložila zákonné seznamy, o jejichž náležitostech ji poučil, stejně jako o tom, že dlužnice nejpozději do 30 dnů od doručení může podat návrh na povolení oddlužení. Dlužnice na tuto výzvu nereagovala. Usnesením ze dne 31.5.2012, č.j. KSOS 38 INS 502/2012-A-13 soud zjistil úpadek dlužnice a insolvenční správkyní ustanovil JUDr. Adélu Konvičkovou. Současně nařídil přezkumné jednání na den 28.8.2012. Na přezkumném jednání, kterého se účastnila dlužnice a insolvenční správkyně, poté, co byla přednesena zpráva o činnosti insolvenční správkyně, která uvedla, že oddlužení ani reorganizace v tomto případě možná není a jediným možným způsobem řešení úpadku je konkurs, soud konstatoval , že o způsobu řešení úpadku rozhodne neprodleně. Poté rozhodl napadeným usnesením.

Podle § 316 odst. 2, reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku.

Podle § 389 odst. 1 IZ, dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil oddlužením.

Podle § 389 odst. 2 IZ, jiná osoba než dlužník není oprávněna návrh na oddlužení podat.

Podle § 390 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Řešení úpadku dlužnice reorganizací je objektivně vyloučeno, protože dlužnice není podnikatelkou. Řešení úpadku oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, o které dlužnice dle obsahu odvolání usiluje a domnívá se, že je pro ni objektivně možné a z důvodu udržení zaměstnání výhodné, je však v tomto případě vyloučeno také. Dlužnice totiž ve lhůtě, kterou stanoví zákon, tj. do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu věřitele Mgr. Radima Nevrlého, který jí byl doručen spolu s usnesením o uložení zákonných seznamů, nepodala návrh na povolení oddlužení, ačkoli byla poučena o tom, že jej může podat nejpozději v této lhůtě. Po té, co ve čtvrtek dne 10.5.2012 uplynula tato lhůta, již dlužnice návrh na povolení oddlužení, kterým by se soud zabýval věcně, ani podat nemůže. Bez návrhu na povolení oddlužení soud úpadek dlužnice jinak než konkursem řešit nemohl, proto závěr soudu, že v této věci nejsou dány zákonné předpoklady pro řešení úpadku reorganizací ani oddlužením, a jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je konkurs, je správný.

Usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

Závěrem odvolací soud uvádí, že insolvenční správkyně dlužnice na schůzi věřitelů dne 28.8.2012 sama uvedla, že jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je konkurs. Bylo věcí dlužnice, aby reagovala na výzvu soudu k vyjádření k insolvenčnímu návrhu, a pokud by dospěla k závěru, že v jejím případě lze úpadek řešit oddlužením plněním splátkového kalendáře, měla v zákonem stanovené 30denní lhůtě podat návrh na povolení oddlužení splátkovým kalendářem, kterým by se soud musel zabývat. To však neučinila.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání, ledaže na základě dovolání, podaného prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu zvlášť dospěje dovolací soud k závěru, že napadené usnesení má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud ČR v Brně (§ 75 IZ, § 237 odst. 1, písm. c/, § 240 o.s.ř.).

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu