2 VSOL 91/2011-B-22
KSBR 28 INS 3789/2010 2 VSOL 91/2011-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužnice Jitky anonymizovano , anonymizovano , Ostudy 262, 683 52 Šaratice, o způsobu řešení úpadku dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.1.2011, č. j. KSBR 28 INS 3789/2010-B-7,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku I. p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně prohlásil konkurs na majetek dlužnice Jitky anonymizovano (výrok I.), vyslovil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (výrok II.), svolal schůzi věřitelů na den 15.2.2011 (výrok III.) a insolvenčnímu správci JUDr. Ing. Janu Kopřivovi uložil předložit soudu do 4.2.2011 zprávu o hospodářské činnosti dlužnice ke dni prohlášení konkursu (výrok IV.).

V důvodech usnesení uvedl, že usnesením ze dne 16.11.2010 rozhodl k návrhu věřitele o úpadku dlužnice a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Jana Kopřivu. O způsobu řešení úpadku v tomto usnesení nerozhodoval, neboť dlužnice mohla nejpozději do 10 dnů před první schůzí věřitelů podat návrh na povolení reorganizace. Této možnosti nevyužila a návrh na povolení reorganizace nepodala. Jediným možným způsobem řešení úpadku dlužnice je proto konkurs. Soud prvního stupně tedy postupoval dle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice konkursem samostatným rozhodnutím.

Proti rozhodnutí o prohlášení konkursu na majetek dlužnice (výroku I.) podala dlužnice odvolání. Namítala, že žádost o povolení reorganizace byla zamítnuta a svou situaci chce vyřešit kladnou cestou, nikoliv konkursem. Dále uvedla, že s manželem chtěli vše zaplatit, ale nebylo jim to umožněno.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas a že obsahuje způsobilé odvolací důvody dle § 205 odst. 2 písm. c) a g) o.s.ř., přezkoumal usnesení v napadeném výroku I., jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

V přezkoumávané věci podal insolvenční návrh proti dlužnici Jitce anonymizovano věřitel SMART HYPO s.r.o. O tomto návrhu rozhodl soud prvního stupně po jednání konaném dne 9.11.2010, kdy usnesením ze dne 16.11.2010, č. j. KSBR 28 INS 3789/2010-A-30 zjistil úpadek dlužnice a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ing. Jana Kopřivu. Usnesení nabylo právní moci dne 10.12.2010. Dne 11.1.2011 se konalo přezkumné jednání a první schůze věřitelů, přičemž obou jednání se dlužnice zúčastnila. V průběhu schůze věřitelů soud konstatoval, že dlužnice nepodala v zákonné lhůtě návrh na oddlužení, ani návrh na povolení reorganizace, a proto nebude o způsobu řešení úpadku dlužnice zatím rozhodováno. O řešení úpadku dlužnice konkursem rozhodl soud prvního stupně napadeným usnesením vydaným dne 13.1.20111. Dále ze spisu plyne, že dlužnice je fyzickou osobou nepodnikatelem, jejím příjmem je plný invalidní důchod.

Podle ust. § 136 odst. 1 IZ, insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku, je-li osvědčením nebo dokazováním zjištěno, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí.

Podle ust. § 148 odst. 1 IZ, insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

Pokud insolvenční soud nespojí rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku již s rozhodnutím o úpadku (§ 148 IZ), je dle ust. § 149 odst. 1 IZ povinen rozhodnout o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku. Nesmí však rozhodnout dříve než po skončení schůze věřitelů svolané rozhodnutím o úpadku.

Podle ust. § 316 odst. 2 IZ, reorganizací lze řešit úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka, který je podnikatelem; reorganizace se týká jeho podniku.

Podle ust. § 390 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

V posuzované věci soud prvního stupně nepochybil, pokud o rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužnice Jitky anonymizovano konkursem. Dlužnice není podnikatelem, a proto není u ní přípustná reorganizace dle ust. § 316 IZ. Za situace, kdy dlužnice nepodala ani návrh na povolení oddlužení, přičemž o této možnosti byla poučena v usnesení soudu prvního stupně ze dne 14.4.2010, bylo třeba rozhodnout o způsobu řešení jejího úpadku konkursem (§ 148 odst. 1, § 149 odst. 1 IZ).

Výše uvedená zjištění a závěry nesou s sebou i konečné posouzení odvolání dlužnice jako nedůvodného. Usnesení soudu prvního stupně, kterým byl prohlášen konkurs na její majetek, je věcně správné. Odvolací soud proto toto usnesení v jeho výroku I. podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné, ledaže na základě dovolání podaného k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam (237 odst. 1 písm. c/, § 238a odst. 1 písm. a/, § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Olomouci dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Heleny Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu