2 VSOL 907/2012-A-18
KSBR 47 INS 13738/2012 2 VSOL 907/2012-A-18

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , bytem Brno, Spodní 670/2, PSČ 625 00, korespondenční adresa Brno, Spodní 672/6, PSČ 625 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 26.9.2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2012, č.j. KSBR 47 INS 13738/2012-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. září 2012, č.j. KSBR 47 INS 13738/2012-A-10, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka.

V důvodech soud prvního stupně uvedl, že dne 6. 6. 2012 bylo na základě insolvenčního návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 27.6.2012, č.j. KSBR 46 INS 13738/2012-A-7, byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě pěti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč. Dlužník byl současně poučen o možnosti podat odvolání proti tomuto usnesení a o následcích spojených s nezaplacením zálohy ve stanovené lhůtě, tedy o možnosti zastavit insolvenční řízení. Toto usnesení bylo doručeno dlužníkovi vyhláškou dle ust. § 80 IZ na adresu, kterou sdělil na č.l. A-6/1 dne 3. 8. 2012 a nabylo právní moci dne 21. 8. 2012. Dle sdělení účtárny soudu nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení ke dni 3. 9. 2012 zaplacena. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 108 odst. 3 IZ a řízení pro nezaplacení zálohy zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž uvedl, že výzvu k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení neobdržel. Nedoručená výzva došla zřejmě na adresu jeho trvalého bydliště Brno, Spodní 2, kde se nezdržuje, jeho korespondenční adresa je Brno, Spodní 6, kde má viditelně označenou poštovní schránku. V této oblasti není stálý doručovatel, dlužníku nedošlo více dopisů od Krajského soudu v Brně. Zálohu ve výši 4.000,-Kč na náklady zaplatí, proto žádá přezkoumání jeho případu a zaslání nové výzvy na posledně uvedenou adresu.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Ze spisu soudu prvního stupně odvolací soud zjistil, že v insolvenčním návrhu, který je spojen s návrhem na povolení oddlužení, dlužník uvedl adresu trvalého bydliště Brno, Spodní 2, korespondenční adresu Brno, Spodní 6. Usnesením ze dne 11.6.2012 (A-5) byl dlužník vyzván k doložení znaleckého posudku, výzva byla zaslána na adresu Brno, Spodní 6, tuto výzvu dlužník obdržel a reagoval na ni podáním ze dne 26.7.2012 (č.l. A-6); zde opětovně uvedl svou korespondenční adresu Brno, Spodní 6. Usnesením ze dne 27.6.2012 (A-7) soud dlužníkovi uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000,-Kč a to ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení, které bylo dlužníkovi doručováno na adresu Brno, Spodní 6. Současně byl v tomto usnesení dlužník poučen, že pokud záloha nebude zaplacena, může soud řízení zastavit nebo přikročit k jejímu vymáhání. Nicméně tato zásilka se soudu vrátila dne 9.7.2012 s poznámkou doručovatele Jana Panše , že zásilku nebylo možno dne 3.7.2012 vložit do schránky. Soud prvního stupně doručil uvedené usnesení dlužníkovi opětovně a to náhradním způsobem vyhláškou dle § 80 IZ, která byla zveřejněna na úřední desce soudu a v insolvenčním rejstříku dne 3.8.2012 v 10.16 hod., tímto dnem bylo uvedené usnesení dlužníku doručeno, právní moci nabylo v úterý dne 21.8.2012. Jelikož záloha nebyla ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplacena, vydal dne 12.9.2012 soud prvního stupně nyní odvoláním napadené usnesení (A-10), které bylo dlužníkovi doručeno na adrese Brno, Spodní 6 dne 19.9.2012. Dlužno dále uvést, že rovněž usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. října 2012, č.j. KSBR 47 INS 13738/2012-A-12, kterým soud vyzval dlužníka k doplnění odvolání, bylo doručováno na adresu Brno, Spodní 6, zásilka se opět vrátila nedoručená s poznámkou doručovatelky Jany Holé, že zásilku nebylo možno vložit do schránky. Rovněž tuto výzvu soud doručoval opětovně vyhláškou dle § 80 IZ, která byla zveřejněna dne 1.11.2012 v 8.24 hod, tímto dnem byla dlužníku výzva doručena; dlužník na tuto výzvu reagoval doplněním odvolání, doručeným soudu 13.11.2012.

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že usnesení o uložení zálohy bylo dlužníku řádně doručeno náhradním způsobem (vyhláškou-§ 80 IZ) dne 3.8.2012, právní moci toto usnesení nabylo dne 21.8.2012. Jelikož dlužník zálohu ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení nezaplatil, pak postupoval soud prvního stupně správně, když řízení z tohoto důvodu zastavil (§ 108 odst. 3 IZ).

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 29. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu