2 VSOL 905/2012-B-22
KSOL 10 INS 23218/2011 2 VSOL 905/2012-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem 789 73 Třeština 97, o insolvenčním návrhu věřitele UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, identifikační číslo osoby 27 59 70 75, o ustanovení právního zástupce, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 17.10.2012, č. j. KSOL 10 INS 23218/2011-B-17,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně nepřiznal dlužníku osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a zamítl jeho žádost na ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 19.3.2012 požádal dlužník o ustanovení zástupce. Z prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech soud zjistil, že dlužník nemá vyživovací povinnost, je zaměstnán u Petra Kuby s.r.o. a jeho měsíční příjem činí 16.831,-Kč, vlastní nemovitost a osobní automobil. Soud prvního stupně proto dospěl k závěru, že majetkové a osobní poměry dlužníka neodůvodňují přiznání osvobození od soudních poplatků. Z tohoto důvodu také zamítl žádost dlužníka o ustanovení zástupce k ochraně jeho zájmů v tomto řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. V něm uvedl, že již několik let jsou mu exekučně strhávány prostředky z čisté mzdy, i v současné době mu nejsou peníze vypláceny zaměstnavatelem, ale deponovány pro exekutory a snad i pro insolvenčního správce. Jeho plat tak tvoří pouze životní minimum kolem 8.000,-Kč. Osobní automobil Peugeot 306 zničil při dopravní nehodě před 3 nebo 4 roky, vrak prodal a doklady předal insolvenčnímu správci. Nemovitost v jeho vlastnictví je od roku 2006 v exekuci a chátrá, přičemž sám nemá ani prostředky na běžnou opravu a údržbu.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1,5 a 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno návrhem věřitele UNIPETROL RPA, s.r.o., který tvrdil svou pohledávku za dlužníkem ve výši 11.944.560,71,-Kč z titulu vykonatelného směnečného platebního rozkazu. Dlužník podáním ze dne 26.1.2012 nesouhlasil s insolvenčním návrhem a rozporoval věřitelem tvrzenou pohledávku. Podáním ze dne 19.3.2012 požádal o bezplatné přidělení právního zástupce z důvodu, že má jen základní vzdělání, pracuje jako dělník a z platu mu zůstává pouze nezabavitelné minimum. Z prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech vyplynulo, že dlužník je svobodný, nemá žádnou vyživovací povinnost, jeho průměrný měsíční čistý výdělek za kalendářní čtvrtletí u zaměstnavatele Petra Kuby s.r.o. činí 13.946,-Kč. Dále uvedl, že je vlastníkem nemovitosti č. p. 97 v Třeštině, má osobní automobil Peugeot 306, závazky vůči třem věřitelům ve výši cca 81.000,-Kč, jeho měsíční výdaje činí 3.390,-Kč (daně), 1.095,-Kč (sociální pojištění), 758,-Kč (zdravotní pojištění) a 46,-Kč (místní poplatky).

Podle ust. § 30 odst. 1, 2 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit. Vyžaduje-li to ochrana zájmu účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů.

Podle ust. § 138 odst. 1 o.s.ř., může předseda senátu na návrh přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. Novelou občanského soudního řádu se změnila úprava individuálního osvobození od soudních poplatků tak, že nadále by měl soud osvobodit účastníka řízení od soudních poplatků pouze zčásti, a jen výjimečně (jestliže jsou pro to zvlášť závažné důvody) zcela. Tato změna je motivována snahou o to, aby se účastník, který nemá dostatek prostředků na zaplacení soudních poplatků v plné výši, podílel na nákladech soudního řízení alespoň určitou částkou, kterou je schopen zaplatit.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že účastníku lze ustanovit zástupce za současného splnění dvou podmínek, a to, že jde o účastníka, u něhož jsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a současně to vyžaduje ochrana jeho zájmů. Proto se soud prvního stupně zcela správně při posuzování důvodnosti podané žádosti dlužníka nejdříve zabýval tím, zda jsou u dlužníka dány předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků.

Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužník není nemajetný, má čistý měsíční příjem ve výši přes 13.000,-Kč a je vlastníkem nemovitosti. Tyto skutečnosti tedy nezakládají důvod k přiznání osvobození od soudních poplatků. Ani podmínka uvedená v pořadí jako druhá není podle odvolacího soudu v přezkoumávané věci naplněna. Účastníkovi je k ochraně jeho zájmů třeba ustanovit zástupce tehdy, není-li schopen samostatně v řízení účinně uplatňovat či bránit své právo. Z obsahu písemných podání dlužníka vyplývá, že dlužník se v řízení dobře orientuje, a to zejména po procesní stránce. Svědčí o tom jeho vyjádření k podanému insolvenčnímu návrhu, žádost o ustanovení zástupce i podané odvolání. Tomu, že dlužník je schopen se v řízení orientovat i po stránce hmotněprávní, nasvědčuje zejména obsah jeho odvolání. Odvolací soud proto uzavírá, že dlužník svým postupem v dosavadním řízení, z jehož průběhu nevyplynulo nic, z čeho by bylo možno dovodit závěr o mimořádné náročnosti věci z hlediska zjišťování skutkového stavu či z hlediska právního posouzení, prokázal dostatečnou schopnost postarat se o svá práva a prosazovat své oprávněné zájmy v řízení sám (srov. nálezy Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 707/2000 a sp. zn. I. ÚS 684/2005).

Nadto se dlužník může obrátit na Českou advokátní komoru, která zajišťuje právní pomoc osobám, které se nemohou z různých příčin a důvodů domoci právní pomoci advokátem. Česká advokátní komora poskytuje pomoc ve dvou formách, jednak v rámci právní úpravy obsažené v ust. § 18 odst. 2 zákona o advokacii, a jednak v rámci výkonu veřejně prospěšné činnosti organizováním bezplatných právních porad v jednotlivých regionech.

Ze všech výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 21. listopadu 2012 Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu