2 VSOL 90/2011-P33-7
KSBR 24 INS 8761/2010 2 VSOL 90/2011-P33-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Poláška a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Pe GAZ International, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 62, 798 52 Konice, okres Prostějov, IČ: 25 55 18 25, o přihlášce pohledávky věřitele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace, se sídlem Vinohradská 2807, 130 00 Praha, IČ: 45 24 58 01, zastoupeného JUDr. Janem Hrdličkou, advokátem se sídlem Přemyslova 5, 120 00 Praha 2, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.12.2010, č.j. KSBR 24 INS 8761/2010-P33-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace (výrok I.) a uvědomil věřitele, že právní mocí usnesení končí jeho účast v insolvenčním řízení (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že dne 4.8.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení v insolvenční věci dlužníka. Usnesením ze dne 27.8.2010, č.j. KSBR 24 INS 8761/2010-A-9 byl zjištěn úpadek dlužníka a výrokem III. byli vyzváni věřitelé, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky. Současně byli poučeni, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Úplné znění usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 27.8.2010 a poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek byl 27.9.2010. Věřitel Správa pražských hřbitovů, příspěvková organizace podal přihlášku pohledávky pro částku ve výši 20.363,06 Kč k poštovní přepravě dne 24.11.2010 a soudu prvního stupně byla doručena dne 25.11.2010. Vzhledem k tomu, že přihláška pohledávky byla podána po uplynutí lhůty stanovené soudem pro podání přihlášek, postupoval soud prvního stupně dle ust. § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném, znění (dále jen IZ ) a přihlášku pohledávky odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. Tvrdil, že podle svého přesvědčení ve svém postupu nic nezanedbal, nárok řádně uplatnil v rámci exekučního řízení, přičemž dne 11.11.2010 mu exekutor sdělil, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, a věřitel neprodleně podal přihlášku pohledávky. Byť si byl vědom právní úpravy a zřejmě i zbytečnosti odvolání, poukazoval na skutečnost, že je příspěvkovou organizací, která s ohledem na předmět své činnosti je odkázána na zřizovatele a každá finanční ztráta je pro něho výraznou újmou. Požádal o prominutí lhůty k podání přihlášky a současně navrhl, aby odvolání bylo vyhověno a jeho pohledávka za dlužníkem ve výši 20.363,06,-Kč byla zcela uznána .

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3 nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ platí, že jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné, a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V přezkoumávané věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 27.8.2010, č.j. KSBR 24 INS 8761/2010-A-9 rozhodl o zjištění úpadku dlužníka (výrok I.), insolvenční správkyní dlužníka ustanovil JUDr. Anitu Nejedlou (výrok II.) a výrokem III. vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění úplného znění usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky. Současně byli věřitelé poučeni, že k pozdě podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ účinky rozhodnutí o úpadku nastaly okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tj. dnem 27.8.2010. V souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 28.8.2010 a její poslední třicátý den připadl na pondělí 27.9.2010. Odvolatel podal přihlášku pohledávky k poštovní přepravě dne 24.11.2010, přičemž přihláška byla doručena soudu následující den, tedy 25.11.2010. Přihlášku pohledávky tak odvolatel podal po lhůtě stanovené insolvenčním soudem. Podle ust. § 173 odst. 1 IZ nelze k takto opožděné přihlášce pohledávky přihlížet. Insolvenční zákon bez zřetele k tomu, zda se jedná o pohledávku vykonatelnou či nevykonatelnou, zajištěnou či nezajištěnou, zda věřitelem je fyzická či právnická osoba, jaká je její právní forma, zda je věřitel podnikatelem či nikoliv, jaký je předmět jeho činnosti (podnikání), ukládá všem věřitelům, kteří mají pohledávky za dlužníkem, aby své pohledávky přihlásili a aby tak učinili včas, tedy ve stanovené lhůtě (§ 110, § 136 odst. 2, písm. d/, odst. 3, § 173 IZ), s výjimkou případů ve smyslu ust. § 165 odst. 2 IZ, tj. věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (§ 169 IZ), což však není případ odvolatele. Soud prvního stupně tedy postupoval správně, když opožděně podanou přihlášku pohledávky odvolatele dle ust. § 185 IZ odmítl.

K požadavku odvolatele na prominutí lhůty odvolací soud závěrem poznamenává, že v insolvenčním řízení není prominutí zmeškání lhůty přípustné (§ 83 IZ). Věřiteli nelze přisvědčit ani v tom, že při svém postupu ničeho nezanedbal. Jak vyplývá z výše uvedeného, jsou podle stávající právní úpravy povinni přihlásit své pohledávky za dlužníkem i věřitelé vykonatelných pohledávek, přičemž této povinnosti je nezbavuje ani probíhající exekuční řízení. Pro tyto věřitele není stanovena zvláštní přihlašovací lhůta, insolvenční soud ani ustanovený správce nemají povinnost zvlášť tyto věřitele uvědomovat o rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka. Pro posouzení včasnosti přihlášení pohledávky je též bez právního významu, zda a kdy bylo věřiteli exekutorem oznámeno, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je postupem podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně k Nejvyššímu soudu ČR.

V Olomouci dne 31. března 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu