2 VSOL 896/2012-A-13
KSOS 22 INS 22405/2012 2 VSOL 896/2012-A-13

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Bohumila anonymizovano , anonymizovano , bytem Široký Brod 96, PSČ 790 83 Mikulovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, spojeném s návrhem na povolení oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 29.10.2012, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.10.2012, č.j. KSOS 22 INS 22405/2012-A-8,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16.10.2012, č.j. KSOS 22 INS 22405/2012-A-8, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 128 odst. 2, § 103 a § 104 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen též IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka, který dlužník spojil s návrhem na oddlužení.

V důvodech uvedl, že dlužník k insolvenčnímu návrhu nepřipojil zákonem stanovené přílohy, to je samostatný seznam majetku, závazků a svých zaměstnanců. Proto jej soud usnesením ze dne 26.9.2012, č.j. 22 INS 22405/2012-A-6 vyzval, aby tyto seznamy předložil ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení a současně dlužníka poučil o náležitostech těchto seznamů a následcích nevyhovění výzvě soudu. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 3.10.2012. Podáním doručeným soudu 10.10.2012 dlužník soudu sdělil, že v bodě 6 návrhu uvedl věřitele s pohledávkami, které jsou 30 dní po splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Protože dlužník na výzvu k doplnění insolvenčního návrhu v soudem stanovené lhůtě adekvátně nereagoval, požadované seznamy nepředložil, soud jeho insolvenční návrh odmítl (§ 128 odst. 2 IZ). Nad rámec uvedeného soud prvního stupně poukázal, že dlužník nedoplnil ani návrh na povolení oddlužení, když na výzvu soudu nedoložil znalecký posudek, výši svých příjmů a výpis z rejstříku trestů.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Vyslovil nesouhlas s odmítnutím jeho návrhu na oddlužení, když v kolonce 06 uvedl své věřitele s pohledávkami, které jsou 30 dnů po splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Důvody osvědčující toto jeho tvrzení připojuje v přílohách č. 1 a 2 k odvolání (které ovšem k odvolání nepřipojil). Navrhl přijetí doplnění návrhu a umožnit mu oddlužení.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5, odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Obsah insolvenčního návrhu vymezuje insolvenční zákon v ustanovení § 103 a náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka stanoví § 104 IZ v odstavci 1, podle něhož, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku ), b) seznam svých závazků, s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků ), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Ustanovení § 104 odst. 2, 3 a 4 IZ dále vymezuje podrobnosti, které mají být uvedeny v seznamu majetku, v seznamu závazků a v seznamech zaměstnanců.

Podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení jsou uvedeny v ust. § 391 IZ a listiny, které je k tomuto návrhu dlužník povinen předložit jsou uvedeny v ust. § 392 IZ.

V přezkoumávaném případě dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu, který spojil s návrhem na oddlužení, zákonem požadované seznamy nepředložil a to ani přes výzvu a poučení soudu, které dlužník obdržel 3.10.2012. Rovněž návrh na oddlužení nebyl přes podrobnou výzvu a poučení soudu doplněn, nebyl předložen např. požadovaný znalecký posudek, výpis z rejstříku trestů a dokonce ani příjmy dlužníka. Zákonným důsledkem nesplnění výzvy insolvenčního soudu k předložení zákonem vyžadovaných seznamů (§ 104 IZ) je postup soudu dle ust. § 128 odst. 2, poslední věta IZ, to je odmítnutí insolvenčního návrhu. Je-li insolvenční návrh odmítnut, nelze se již zabývat návrhem na povolení oddlužení.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správně potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě do dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 o.s.ř.). Okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku se toto usnesení považuje za doručené. Lhůta k podání dovolání však začíná dlužníkovi běžet až ode dne, kdy mu bude písemné vyhotovení tohoto usnesení odvolacího soudu doručeno zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 28. listopadu 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu