2 VSOL 890/2012-A-9
KSOL 10 INS 23854/2012 2 VSOL 890/2012-A-9

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , IČ 64636135, bytem Uničov, Hrubého 704, PSČ 783 91, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o jejím odvolání ze dne 1.11.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 19.10.2012, č.j. KSOL 10 INS 23854/2012-A-4

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 19.10.2012, č.j. KSOL 10 INS 23854/2012-A-4, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesení Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci s poukazem na ust. § 398 odst. 3, § 395 odst. 2 písm. b) a § 108 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil dlužnici, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, na označený účet soudu.

V důvodech uvedl, že návrhem dlužnice spojeným s návrhem na povolení oddlužení, doručeným soudu 1.10.2012 bylo ve věci dlužnice zahájeno insolvenční řízení. Z připojeného seznamu závazků vyplývá, že dlužnice má závazky v celkové výši 1.330.373,-Kč. Dlužnice je rozvedená, nemá žádnou vyživovací povinnost, její příjem za období leden až srpen 2012 dosahoval výše 14.067,-Kč. Dlužnice nevlastní žádný majetek, kromě obvyklého vybavení domácnosti. Z výpisu z katastru nemovitostí soud zjistil, že dlužnice je osobou oprávněnou z věcného břemene, sama však není vlastníkem žádné nemovitosti. Žádný ze závazků dlužnice není tedy zajištěn majetkem dlužnice, pro účely insolvenčního řízení dlužnice se tak závazky ve výši 1.330.373,-Kč považují za nezajištěné. Zákon rozlišuje dva způsoby řešení oddlužení, a to oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře. Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužnice je nemajetná, z tohoto důvodu nelze její úpadek řešit (oddlužením) zpeněžením majetkové podstaty. Dle propočtu soudu by poměr uspokojení věřitelů dlužnice (oddlužením formou splátkového kalendáře) dosahoval toliko 19% v případě, pokud by správce byl plátcem daně z přidané hodnoty. Z toho soud dovodil, že úpadek dlužnice bude nutno řešit konkursem. Proto s ohledem na majetek dlužnice a výši postižitelných příjmů existuje zde důvodná obava, že v případě prohlášení konkursu by zde nebyly prostředky, které pokryjí náklady insolvenčního řízení. Zaplacená záloha umožní při prohlášení konkursu zajištění prostředků ke krytí nákladů insolvenčního správce, zejména nákladů souvisejících se zjišťováním (prověřováním) stavu majetku dlužnice, respektive v případě neexistence majetku dlužnice k zaplacení minimální odměny insolvenčního správce. V případě prohlášení konkursu je minimální odměna insolvenčního správce 45.000,-Kč dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 313/2007 Sb., v platném znění, a v průběhu konkursního řízení je možné důvodně očekávat vznik dalších nákladů s konkursem spojených (hotových výdajů správce aj.). Pokud by nebyla záloha složena a v řízení by bylo přesto pokračováno, zatížily by jeho náklady stát, přičemž smyslem úpravy zálohy na náklady insolvenčního řízení je zabránění této situaci.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž opětovně uvedla, že není schopna splácet své závazky v plné výši. Proto chtěla věřitele uspokojit alespoň do výše 30%. Závazek vůči SMART Financial, s.r.o. je zajištěn majetkem dcery-bytem. V případě, že by soud oddlužení povolil a uznal by závazek uvedené společnosti jako zajištěný, pak by její nezajištěné závazky činily 621.373,-Kč a ze svého příjmu 14.067,-Kč by uhradila více než 30%. Se splácením by jí pomohla dcera, smlouvu o důchodu by doložila. Zálohu zaplatit v uvedené lhůtě nemůže, neboť je nemajetná a záloha je příliš vysoká.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen též o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, §212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Skutková zjištění soudu prvního stupně jsou úplná a správná, proto odvolací soud v zájmu stručnosti rozhodnutí odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení. Lze jen shrnout, že dlužnice v návrhu uvedla, že má více věřitelů s pohledávkami v celkové výši 1.330.373,-Kč, z toho jeden závazek ve výši 709.000,-Kč je zajištěn majetkem dcery. V tomto směru je proto nutno souhlasit se závěrem soudu prvního stupně, že s ohledem na to, že předmětem zajištění je majetek třetí osoby, který by nenáležel do sepsané majetkové podstaty dlužnice, pak na tuto pohledávku je nutno v řízení dlužnice pohlížet jako nezajištěnou. Proto je správný závěr soudu prvního stupně, že dlužnice ze svých příjmů 14.067,-Kč nebude schopna uhradit z celkové výše všech pohledávek 1.330.373,-Kč zákonem požadovaných 30%, nýbrž toliko 19%, a její úpadek bude nutno řešit konkursem; jiné příjmy dlužnice nedoložila.

Za dané situace je proto správný závěr soudu prvního stupně, že pro další řízení je záloha na náklady insolvenčního řízení nutná, včetně požadované výše a to z důvodů, které již uvedl soud prvního stupně. Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu