2 VSOL 887/2016-B-57
KSOS 34 INS 16750/2014 2 VSOL 887/2016-B-57

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníků Lubomíra anonymizovano , anonymizovano , a Věry anonymizovano , anonymizovano , oba bytem v Ostravě, Výškovice, Břustkova 587/27, PSČ 700 30, o odměně zástupce věřitelů, rozhodl o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 2. 2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-44,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že odměna zástupce věřitelů se Ing. Tomáši Kosovi n e p ř i z n á v á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil usnesení ze dne 27. 1. 2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-39, o určení odměny zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy podle § 210a o. s. ř.

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že usnesením ze dne 27. 1. 2016 rozhodl o odměně zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy ve výši 5.000 Kč dle § 9 odst. 1 vyhlášky č. 313/2007 Sb. Následně v podání ze dne 29. 1. 2016 se zástupce věřitelů výslovně vzdal práva na odměnu zástupce věřitelů. Toto podání vyhodnotil insolvenční soud jako odvolání a rozhodl postupem podle § 210a o. s. ř. o zrušení isir.justi ce.cz usnesení o odměně zástupce věřitelů. Závěrem zdůraznil, že zástupci věřitelů v insolvenčním řízení nebude přiznána žádná odměna.

Proti tomuto usnesení podali dlužníci odvolání, které je založeno na č. l. B-46. Uvedli v něm pouze, že dne 4. 3. 2016 obdrželi usnesení soudu, kterým se zrušuje usnesení ze dne 27. 1. 2016, o určení odměny zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy podle § 210a o. s. ř., a v řádném termínu se proti tomuto usnesení odvolávají. V záhlaví svého odvolání označili číslo jednací KSOS 34 INS 16750/2014-B-44 .

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnými osobami a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu včetně řízení, které jeho vydání předcházelo, a dospěl k následujícím závěrům.

Pro úvahy odvolacího soudu jsou v posuzované věci rozhodné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu insolvenčního spisu a které nebyly dlužníky zpochybněny. Usnesením ze dne 27. 1. 2016, č. j. KSOS 34 INS 16750/2014-B-39 insolvenční soud určil odměnu zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy ve výši celkem 5.000 Kč. V podání ze dne 29. 1. 2016 se Ing. Tomáš Kosa vzdal odměny zástupce věřitelů. Výslovně uvedl, že odměny pro zástupce věřitelů přiznané usnesením krajského soudu ze dne 27. 1. 2016 se vzdává a částku ve výši 5.000 Kč nepřijímá. Jak plyne z odůvodnění napadeného usnesení, insolvenční soud toto podání zástupce věřitelů vyhodnotil jako odvolání proti usnesení ze dne 27. 1. 2016.

Podle § 95 IZ, rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

V projednávané věci postupoval insolvenční soud správně, pokud vyhodnotil podání Ing. Tomáše Kosy ze dne 29. 1. 2016 jako odvolání zástupce věřitelů proti usnesení ze dne 27. 1. 2016. Z obsahu tohoto podání je zcela zřejmé, že Ing. Tomáš Kosa nesouhlasí s tím, aby mu byla přiznána odměna zástupce věřitelů ve výši 5.000 Kč. Nesprávně však insolvenční soud aplikoval v dané věci § 210a o. s. ř., neboť insolvenční zákon obsahuje speciální ustanovení, na základě kterého může rozhodnout o změně svého již vydaného rozhodnutí, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví (§ 95 IZ).

Z tohoto důvodu postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o. s. ř. a napadené usnesení insolvenčního soudu změnil tak, že usnesení ze dne 27. 1. 2016, o určení odměny zástupce věřitelů Ing. Tomáše Kosy se mění tak, že odměna zástupce věřitelů se Ing. Tomáši Kosovi nepřiznává.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, zástupci věřitelů a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci 26. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu