2 VSOL 887/2012-B-254
KSBR 24(32) INS 2062/2009 2 VSOL 887/2012-B-254

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Věry Vyhlídalové v insolvenční věci dlužníka FEREX-ŽSO spol. s r.o., se sídlem v Brně, Masarykova 31, PSČ 660 85, IČ: 46962883, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem 638 00 Brno, Soběšická 151, o návrhu JUDr. Jany Barvínkové, se sídlem 616 00Brno, Čajkovského 40, na doplnění usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.8.2012, č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-244, o odvolání JUDr. Jany Barvínkové proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.2012, č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-247,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4.10.2012, č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-247 a výroky IV., VI. a VIII. usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.8.2012, č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-244 s e z r u š u j í a věc se v tomto rozsahu v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 4.10.2012 č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-247 soud doplnil výrokovou část svého usnesení ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-244 o výrok XII., kterým určil odměnu, předběžné insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové částkou 12.000 Kč, včetně náhrady DPH, kterou je dlužník povinen zaplatit ve lhůtě tří dnů od právní moci usnesení. Na odůvodnění uvedl, že usnesením ze dne 27.4.2009 č.j. KSBR 32 INS 2062/2009-A-18 ustanovil JUDr. Janu Barvínkovou předběžnou insolvenční správkyní dlužníka. Po té, usnesením ze dne 5.8.2009 č.j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-A-44, zjistil úpadek dlužníka a JUDr. Jana Barvínková se dle § 27 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), stala insolvenční správkyní dlužníka s plnou působností. Usnesením ze dne 10.9.2009 č.j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-B-15 soud povolil reorganizaci dlužníka, následně dne 26.4.2010 schválil reorganizační plán a jeho splnění vzal na vědomí usnesením ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-244, v jehož výroku IV. určil odměnu insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka (dále též jen insolvenční správce ) a ve výroku VI. určil odměnu bývalé insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové. V podání doručeném soudu dne 18.9.2012 bývalá správkyně navrhla, aby soud doplnil usnesení ze dne 31.8.2012 č.j. KSBR 24(32) INS 2062/2009-B-244 o výrok, kterým určí její odměnu za dobu výkonu funkce předběžného insolvenčního správce. Odměnu vyčíslila částkou 1.195.200 Kč (odměna 996.000 Kč navýšená o 20% DPH), při jejímž výpočtu vyšla z výše odměny insolvenčního správce při řešení úpadku reorganizací dle § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb. o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška ) a z toho, že vykonávala funkci předběžného insolvenčního správce čtyři měsíce. Soud posoudil návrh na doplnění usnesení jako včasný (§ 166 odst. 1 o.s.ř.) a vyhověl mu, neboť o odměně za výkon funkce předběžného insolvenčního správce dosud nerozhodl. Při určení výše odměny vyšel z ustanovení § 38 odst. 1, § 364 odst. 3 IZ a § 6 vyhlášky a porovnal činnost předběžného insolvenčního správce z hledisek délky doby, rozsahu a náročnosti činnosti s činností odděleného správce, jehož odměnu určil ve výši 8.000 Kč. Dále vyšel i z odměny členů věřitelského výboru, kterou za výkon jejich funkce v době od 26.8.2012 do 31.8.2012 určil částkou 15.000 Kč, a přihlédl i k ustanovení § 7 a § 9 odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif). Po zhodnocení všech těchto hledisek soud jako přiměřenou odměnu za výkon funkce předběžného insolvenčního správce určil JUDr. Janě Barvínkové částku 10.000 Kč (navýšenou o 20% daň z přidané hodnoty).

Proti doplňujícímu usnesení podala odvolání JUDr. Jana Barvínková (dále též jen odvolatelka ), která nesouhlasila s tím, že soud její odměnu za výkon funkce předběžného insolvenčního správce neurčil ve výši 1.195.200 Kč, odpovídající výši odměny insolvenčního správce za každý započatý měsíc výkonu jeho funkce, jak požadovala. Vytýkala soudu, že její činnost nesprávně posuzoval obdobně jako činnost odděleného insolvenčního správce, který byl ustanoven pouze pro vedení jednoho incidenčního sporu a jehož postavení neodpovídá postavení předběžného insolvenčního správce, který má v řízení, v němž byla povolena reorganizace dlužníka, povinnosti srovnatelné s povinnostmi insolvenčního správce dle § 331 a § 354 IZ. Pokud soud insolvenčnímu správci za výkon jeho funkce po zjištění dlužníkova majetku a přezkoumání přihlášených pohledávek přiznal odměnu 249.000 Kč za každý započatý měsíc výkonu funkce, potom odměnu ve výši 2.500 Kč za každý započatý měsíc výkonu funkce předběžného insolvenčního správce nelze považovat za přiměřenou. Proto se v odvolacím řízení domáhala změny výroku XII. usnesení tak, že její odměna za výkon funkce předběžného insolvenčního správce bude určena částkou 1.195.200 Kč, včetně DPH.

Žádný z účastníků se k podanému odvolání nevyjádřil.

Podle § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, včetně na něm závislých výroků doplňovaného usnesení, v tomto rozsahu přezkoumal i řízení, které předcházelo jejich vydání (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/, IZ) dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněné, byť z důvodů jiných, než uvádí odvolatelka.

Nad rámec skutečností o průběhu insolvenčního řízení, uvedených v odůvodnění napadeného usnesení, vyplývá z obsahu spisu, že usnesením ze dne 27.4.2009 č.j. KSBR 32 INS 2062/2009-A-18 soud odvolatelce jako předběžnému insolvenčnímu správci uložil, aby provedla 1) opatření ke zjištění dlužníkova majetku a jeho zajištění a 2) přezkoumání dlužníkova účetnictví a 3) uložil jí povinnost podat o tom soudu písemnou zprávu ve lhůtě 30 dnů. Ve zprávě ze dne 26.5.2009 odvolatelka uvedla mimo jiné i popis zjištěného majetku dlužníka, včetně provozu jeho podniku, který je financován prostřednictvím faktoringu, a sdělila, že dlužník odvolatelce ke kontrole předložil přehled svých účtů a výpisy z nich za měsíc duben 2009 a předkládá přehled svých bezhotovostních i hotovostních plateb a provedených zápočtů. Odvolatelka uvedla, že namátkovou kontrolu těchto přehledů s prvotními doklady provede při příští cestě do Liberce . Usnesením ze dne 5.8.2009, č.j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-A-44 soud zjistil úpadek dlužníka a usnesením ze dne 10.9.2009 č.j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-B-15 povolil jeho řešení reorganizací. Usnesením ze dne 21.12.2009 č.j. KSBR 40 (32) INS 2062/2009-B-67 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů ze dne 21.12.2009, kterým byla odvolatelka odvolána z funkce insolvenčním soudem ustanovené insolvenční správkyně a kterým byl novým insolvenčním správcem dlužníka ustanoven Ing. Petr Sedláček. Dne 4.1.2010 odvolatelka vyúčtovala své hotové výdaje za výkon funkce předběžného insolvenčního správce a insolvenčního správce, včetně náhrady cestovného za cestu do Liberce dne 3.6.2009 ve výši 3.250,32 Kč (která jí již byla pravomocně přiznána). Usnesením ze dne 9.3.2010, č.j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-B-90 soud ustanovil odděleným insolvenčním správcem Mgr. Václava Rožce a vymezil rozsah jeho úkonů. Oddělený insolvenční správce dne 28.8.2012 vyúčtoval svou odměnu, kterou vyčíslil částkou 9.600 Kč, včetně DPH; při jejím vyčíslení postupoval podle § 7 a § 9 advokátního tarifu.

Podle § 38 odst. 1, 2 a 5 IZ, insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu hotových výdajů. V případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele. Je-li insolvenční správce plátcem daně z přidané hodnoty, náleží mu k odměně a k náhradě hotových výdajů částka odpovídající této dani, kterou je insolvenční správce povinen z odměny a z náhrady hotových výdajů odvést podle zvláštního právního předpisu. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce se uspokojují z majetkové podstaty, a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady insolvenčního řízení; není-li jejich uspokojení z těchto zdrojů možné, hradí je stát. Způsob určení odměny a některých hotových výdajů insolvenčního správce, jejich nejvyšší přípustnou výši a podmínky a rozsah hrazení odměny a hotových výdajů státem stanoví prováděcí právní předpis.

Podle § 6 vyhlášky, bylo-li v insolvenčním řízení činných více insolvenčních správců, zástupce insolvenčního správce, oddělený insolvenční správce, zvláštní insolvenční správce nebo předběžný správce, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající zejména délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti.

Podle § 168 odst. 1, písm. a) IZ, pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, je náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný správce ustanoven insolvenčním správcem.

Podle § 168 odst. 2, písm. a) IZ, pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou hotové výdaje a odměna insolvenčního správce.

Podle § 364 odst. 3 IZ, po skončení reorganizace rozhodne insolvenční soud o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech.

Jak vyplývá se shora uvedené rekapitulace, v tomto insolvenčním řízení vykonávaly funkci správce tři osoby. Odvolatelka vykonávala funkci předběžného insolvenčního správce a následně funkci insolvenčního správce s plnou působností (§ 27 odst. 2 IZ). Po té, co soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o jejím odvolání (§ 29 IZ), vykonával funkci insolvenčního správce Ing. Petr Sedláček a následně soud ustanovil Mgr. Václava Rožce odděleným insolvenčním správcem (§ 34 IZ), který tuto funkci vykonával. Každý ze správců, který v insolvenčním řízení, v němž byl zjištěn úpadek dlužníka, vykonával funkci uvedenou v § 6 vyhlášky, má právo na podíl na odměně insolvenčního správce, jejíž výše se určuje dle příslušného ustanovení vyhlášky v závislosti na způsobu řešení úpadku (v případě konkursu v němž nebyl zpeněžen žádný majetek dle § 5 vyhlášky). Pokud funkci správce v insolvenčním řízení vykonávalo více osob, nelze jejich odměnu určit jinak než podílem na (jedné celkové) odměně insolvenčního správce s výjimkou případu, kdy předběžný insolvenční správce vykonává funkci insolvenčního správce s plnou působností po dobu od zjištění úpadku až do ukončení řízení (v tomto případě do doby vydání rozhodnutí dle § 364 odst. 2 IZ), kdy je odměna za výkon funkce předběžného správce konzumována v odměně za výkon funkce insolvenčního správce a zvláštní odměna mu nepřísluší (nejedná se o pohledávku za majetkovou podstatou, § 168 odst. 1, písm. a/ IZ).

Při určení výše podílu každé z osob, které v řízení vykonávaly funkci správce, je třeba vyjít jen z kritérií určených v § 6 vyhlášky a úpravu odměny zástupce účastníka řízení dle vyhlášky č. 177/1997 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) nelze užít ani přiměřeně (viz usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. září 2010 č.j. KSOS 36 INS 2399/2010, 2 VSOL 281/2010-A-34). Podíl každého ze správců na odměně insolvenčního správce soud určí s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti jejich činnosti. Jedná se o úpravu obdobnou, jakou v § 9 obsahovala dnes již zrušená vyhláška č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, v němž byla stanovena kritéria rozsahu a délky doby činnosti jednotlivých správců. Jejich výkladem se zabýval Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 26.1.2012 sp. zn. 29 Cdo 4135/2011 (dostupném na webových stránkách NS ČR) a jeho závěry jsou použitelné i pro výklad pojmů doba činnosti a rozsah činnosti dle § 6 vyhlášky. Právu osob, které vykonávaly funkci správce, odpovídá povinnost osoby s dispozičním oprávněním k majetkové podstatě (v tomto případě dlužníka, § 229 odst. 3, písm. c/ IZ) vyplatit odměnu, případně podíl na ní, z majetkové podstaty osobě, která funkci správce vykonávala. Situaci, kdy odvolatelka vykonávala funkci předběžného insolvenčního správce, avšak funkci insolvenční správkyně s plnou působností vykonávala jen v určité části řízení je třeba řešit tak, že při určení jejího podílu na odměně insolvenčního správce soud z hledisek dle § 6 vyhlášky zohlední rovněž skutečnost, že vykonávala funkci předběžné insolvenční správkyně. Určit její odměnu za výkon funkce předběžného insolvenčního správce zvlášť , tedy nikoli jako podíl na celkové odměně insolvenčního správce, však nelze.

Soud prvního stupně při určení podílu žádného ze správců na odměně insolvenčního správce nepostupoval důsledně podle § 6 vyhlášky. Při určení výše odměny insolvenčního správce vyšel správně ze základu pro její výpočet a délky doby dle § 2 vyhlášky (dvanáctinásobek průměrného měsíčního obratu za poslední účetní období, 36 započatých měsíců po povolení reorganizace) a odměnu insolvenčního správce a odvolatelky určil podílem na této odměně (33:3). Při určení tohoto poměru však vyšel pouze z hlediska délky doby výkonu funkce insolvenčního správce. Skutečnost, že odvolatelka vykonávala také funkci předběžné insolvenční správkyně v úvahu nevzal a rozsahem a náročností její činnosti jako insolvenční správkyně ve fázi od zjištění úpadku do přezkumu, ani rozsahem a náročností činnosti insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka od přezkumu do doby skončení reorganizace, se nezabýval. Odměnu odvolatelky za výkon funkce předběžné insolvenční správkyně 12.000 Kč, stejně jako odměnu Mgr. Václava Rožce za výkon funkce odděleného správce 9.600 Kč (kterou z hledisek dle § 6 vyhlášky neposuzoval vůbec), soud určil zvlášť , tedy nad rámec vypočtené odměny insolvenčního správce a k jejímu zaplacení z majetkové podstaty zavázal dlužníka Tento postup, jak je vysvětleno v předchozí části odůvodnění, však správný nebyl.

Vzhledem k tomu, že výrok XII. usnesení o odměně předběžné insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové, výrok. IV. o odměně insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka, výrok VI. o odměně bývalé insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové a výrok VIII. o odměně odděleného správce Mgr. Václava Rožce jsou vzájemně závislými výroky, neboť částka jejich odměny je podílem na (jediné) odměně insolvenčního správce, byly odvoláním otevřeny k přezkumu i tyto výroky doplňovaného usnesení. Protože soud při určení podílu odměny bývalé insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové a insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka nehodnotil kritéria rozsahu a náročnosti jejich činnosti a při určení odměny odděleného správce se neřídil kritérii dle § 6 vyhlášky, je doplňované usnesení v částech, ve kterých rozhodl o odměně správců, nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Při určení odměny předběžné insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové a odděleného správce Mgr. Václava Rožce soud nepostupoval podle § 6 vyhlášky a neurčil jejich odměnu jako podíl na odměně insolvenčního správce, ale určil ji zvlášť jako další odměnu nad rámec již určené odměny insolvenčního správce. V tomto postupu spatřuje odvolací soud vadu, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava. Z těchto důvodů odvolacímu soudu nezbylo, než doplňující usnesení a doplňované usnesení v závislých výrocích, kterými bylo rozhodnuto o odměně správců, podle § 219a odst. 1, písm. a/, b/ o.s.ř. zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 221 odst. 1, písm. a/ o.s.ř.).

V dalším řízení soud opětovně určí výši odměny osob, které v řízení vykonávaly funkci insolvenčního správce, a to z hledisek uvedených v § 6 vyhlášky. Při určení výše odměny bývalé insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové vyhodnotí skutečnost, že tato vykonávala i funkci předběžného insolvenčního správce, přitom mimo jejích úkonů, uvedených v odůvodnění doplňujícího usnesení, přihlédne při hodnocení rozsahu této její činnosti i k cestě do Liberce dne 3.6.2009, jejíž uskutečnění vyplývá ze zprávy ze dne 26.5.2009 a vyúčtování cestovného. Po posouzení činnosti každého ze správců z hledisek délky doby výkonu funkce, rozsahu a náročnosti jejich činnosti soud opětovně rozhodne o podílu JUDr. Jany Barvínkové, Ing. Petra Sedláčka a Mgr. Václava Rožce na odměně insolvenčního správce, jejíž celková výše bude vypočtena dle § 2 vyhlášky.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a osobám, které v řízení vykonávaly funkci správce, se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení usnesení.

V Olomouci dne 26. března 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Radka Panáčková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu