2 VSOL 883/2017-B-59
KSOS 39 INS 218/2015 2 VSOL 883/2017-B-59

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Martina Hejdy a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Výškovická 2579/75, 730 00 Ostrava, identifikační číslo 62267795, o návrhu na zproštění insolvenčního správce, rozhodl o odvolání věřitele č. 1 OREA-INVEST s.r.o., identifikační číslo 25842480, se sídlem Svojsíkova 1596/2, 708 00 Ostrava, zastoupeného JUDr. Pavlem Nastisem, advokátem, se sídlem Sokolská tř. 21, 702 00 Ostrava, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2017, č. j. KSOS 39 INS 218/2015-B-33,

takto:

Řízení o odvolání věřitele č. 1 OREA-INVEST s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2017, č. j. KSOS 39 INS 218/2015-B-33, se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) rozhodl o zamítnutí návrhu věřitele č. 1 OREA-INVEST s.r.o. na zproštění insolvenční správkyně Mgr. Ing. Pavly Buxbaumové její funkce (výrok I.) a věřiteli č. 1 uložil povinnost, aby ve lhůtě 30 dnů udělil jako zajištěný věřitel insolvenční správkyni pokyn ke zpeněžení nemovitostí tvořících předmět zajištění (výrok II.).

Proti výroku I. tohoto usnesení podal věřitel č. 1 OREA-INVEST s.r.o. odvolání (č. d. B-34), které vzal podáním ze dne 1. 12. 2017 (č. d. B-57) v celém rozsahu zpět. isir.justi ce.cz

Podle § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 207 odst. 2 občanského soudního řádu platí, že dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Odvolací soud po zjištění, že věřitel č. 1 vzal podané odvolání zpět dříve, než o něm bylo rozhodnuto, postupoval dle ustanovení § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. e/ a § 229 odst. 4 občanského soudního řádu).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a věřiteli č. 1 se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Šlajsová předsedkyně senátu