2 VSOL 880/2016-A-10
KSBR 24 INS 12198/2016 2 VSOL 880/2016-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka GEODIS PRAHA s.r.o., se sídlem Lazaretní 4298/11a, Židenice, 615 00 Brno, identifikační číslo: 60201011, zastoupeného JUDr. Jaroslavou Kalendovou, advokátkou se sídlem Hybešova 726/42, Brno, PSČ 602 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 12198/2016-A-5 ze dne 24.5.2016,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužník podal insolvenční návrh, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. Ze seznamu závazků vyplývá, že dlužník má závazky vůči 16 věřitelům v celkové výši 1.480.925,45 Kč, jejichž splatnost nastala převážně v roce 2013. Lze proto uzavřít, že dlužník je v úpadku, neboť má více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť některé závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Ze seznamu majetku vyplývá, že dlužník nevlastní žádný majetek. S ohledem na předpokládané náklady insolvenčního řízení a absenci majetku dlužníka soud podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) stanovil dlužníku zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítl, že odůvodnění napadeného usnesení je obecné a na danou věc nepřiléhavé. Poukázal na to, že již v insolvenčním návrhu uvedl, že současný jednatel dlužníka byl do své funkce jmenován rozhodnutím jediného společníka (společnosti GEODIS BRNO, spol. s r.o.), přičemž tento jediný společník je v konkursu, a proto za něj jednala tehdejší insolvenční správkyně JUDr. Tamara Kropáčová. Současný jednatel opakovaně vyzýval předcházejícího jednatele dlužníka, aby mu předal kompletní účetnictví a majetek dlužníka, tento však na jeho výzvy nereagoval. Po provedení kontroly a inventarizace majetku, pohledávek a závazků zjistil, že dlužník nemá žádný majetek a je v úpadku. Z titulu své funkce však nemohl insolvenční návrh podat dříve, tedy v době, kdy dlužník disponoval finančními prostředky. Navíc neměl jakoukoliv možnost reálně ovlivnit chod a hospodaření společnosti, jelikož nepůsobil ve statutárních orgánech a ani nebyl v jiném právním vztahu ke společnosti dlužníka. Naopak se zachoval v souladu se zákonem, neboť v okamžiku, kdy zjistil výši závazků a možnost jejich uspokojení, ihned podal insolvenční návrh. Navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 věty první před středníkem a odst. 2 věty první IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal dne 20.5.2016 u soudu prvního stupně insolvenční návrh, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu. V návrhu uvedl, že současný jednatel dlužníka byl do své funkce jmenován rozhodnutím jediného společníka dlužníka-společností GEODIS BRNO, spol. s r.o., ze dne 9.10.2015, který je v konkursu. V minulosti opakovaně vyzýval předcházejícího jednatele, aby mu předal kompletní účetní dokumentaci a majetek dlužníka, tento však na jeho výzvy nereagoval. Zjistil, že dlužník je v úpadku, jeho peněžité závazky dosahují částky 1.480.925,45 Kč. Ke svému majetku dlužník v návrhu uvedl, že je naprosto nemajetný a nevlastní žádný majetek. K návrhu dlužník připojil seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. V seznamu závazků uvedl závazky vůči 16 věřitelům splatné v letech 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016. V seznamu majetku dlužník neuvedl žádný majetek.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník v insolvenčním návrhu vylíčil rozhodné skutečnosti osvědčující jeho úpadek ve formě platební neschopnosti, neboť z jeho tvrzení v insolvenčním návrhu vyplývá, že má více věřitelů (nejméně dva), vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b/ IZ). Dále je zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek, zejména pohotové finanční prostředky (v hotovosti nebo na účtu), ze kterého by bylo možno uhradit náklady insolvenčního řízení bezprostředně po rozhodnutí o úpadku.

Na základě shora uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že soud prvního stupně správně vyhodnotil potřebu zálohy na náklady insolvenčního řízení, které budou vznikat insolvenčnímu správci bezprostředně po rozhodnutí o úpadku. K tomu odvolací soud poukazuje na účel zálohy na náklady insolvenčního řízení, tj. zajištění řádného výkonu činnosti insolvenčního správce od počátku, a tím překlenutí prvotního nedostatku peněžních prostředků na krytí nákladů insolvenčního řízení. Záloha umožní insolvenčnímu správci vymoci nebo zpeněžit majetek dlužníka, uhradit náklady vzniklé při zjišťování dalšího majetku dlužníka, případně jiných osob, který by též mohl náležet do majetkové podstaty dlužníka. Náklady insolvenčního řízení nelze přenášet na stát, který by musel hradit odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce v případě, že by prověřování majetkové situace dlužníka insolvenčním správcem nevedlo ke zjištění a následnému zpeněžení majetku v potřebném rozsahu (§ 38 odst. 2 IZ).

Soud prvního stupně správně stanovil i výši zálohy na náklady insolvenčního řízení, když při způsobu řešení úpadku dlužníků konkursem činí pouze odměna insolvenčního správce minimálně 45.000 Kč (§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb.). Dále insolvenčnímu správci náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti i náhrada jeho hotových výdajů (§ 7 téže vyhlášky).

K odvolací námitce dlužníka, že současný jednatel dlužníka byl ustanoven do funkce až dne 9.10.2015, a proto nemohl podat insolvenční návrh včas (v době, kdy dlužník disponoval finančními prostředky na zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení) odvolací soud uzavírá, že takovou skutečnost nelze podle ustanovení § 108 IZ zohlednit.

Pokud jde o odvolací námitku dlužníka, že rozhodnutí soudu prvního stupně není řádně odůvodněno, pak za situace, že dlužník v návrhu a seznamu majetku uvedl, že je zcela nemajetný (nemá žádný majetek), soud prvního stupně správně touto skutečností odůvodnil potřebu zálohy na náklady insolvenčního řízení, a proto je jeho rozhodnutí přezkoumatelné.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. října 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu