2 VSOL 880/2014-A-25
KSBR 40 INS 6783/2014 2 VSOL 880/2014-A-25

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice: Martina anonymizovano , anonymizovano , 692 01 Mikulov, Bezručova 605/18 o insolvenčním návrhu věřitelů: a) Oldřich anonymizovano , anonymizovano , 664 61 Rajhrad, Klášterní Dvůr 935, b) Eva anonymizovano , anonymizovano , 664 61 Rajhrad, Klášterní Dvůr 935, oba zastoupeni Mgr. Zuzanou Matulovou, advokátkou se sídlem Brno, Koliště 55, na zahájení insolvenčního řízení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. června 2014, č. j. KSBR 40 INS 6783/2014-A-17,

takto:

Odvolání dlužnice proti usnesení krajského soudu se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud rozhodl usnesením takto:

I. Zjišťuje se úpadek dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , 692 01 Mikulov, Bezručova 605/18.

II. Na majetek dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , 692 01 Mikulov, Bezručova 605/18 se prohlašuje konkurs.

III. Insolvenčním správcem se ustanovuje Insolvency Project v.o.s., 500 02 Hradec Králové, Dukelská třída 15/16, IČO: 28 860 993.

IV. Účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu nastaly okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V. Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, se vyzývají, aby tak učinili ve lhůtě 2 měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. K přihláškám podaným později insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

VI. Osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, se vyzývají, aby napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale insolvenčnímu správci.

VII. Věřitelé se vyzývají, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva uplatní na dlužníkových věcech, právech, pohledávkách nebo jiných majetkových hodnotách. Pokud tak neučiní, mohou odpovídat za škodu nebo jinou újmu vzniklou tím, že do majetkové podstaty nebude včas sepsán majetek dlužníka sloužící k zajištění, nebo tím, že nebudou včas zjištěna zajišťovací práva; to neplatí, jsou-li tato zajišťovací práva zřejmá z veřejného seznamu.

VIII. Insolvenční soud nařizuje přezkumné jednání k přezkoumání přihlášených pohledávek na den 3. 9. 2014 v 9:00 hod. do budovy Krajského soudu v Brně, pracoviště Husova 15, jednací síň č. 7, dv. č. 210 (stará budova- 2. patro). Prezence účastníků a jejich zástupců začíná v 8:55 hod. tamtéž.

IX. Insolvenční soud předvolává k přezkumnému jednání dlužníka a insolvenčního správce. Jejich účast na přezkumném jednání je nezbytná.

X. Insolvenční soud svolává schůzi věřitelů, která se bude konat bezprostředně po skončení přezkumného jednání na stejném místě. Předmětem jednání schůze věřitelů bude: rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání popřena nebo je vázána na odkládací podmínku, volba věřitelského orgánu, zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti, rozhodnutí věřitelů o případném odvolání insolvenčního správce z funkce a ustanovení nového insolvenčního správce.

XI. Dlužníkovi se ukládá, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto rozhodnutí sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznam svého majetku a závazků s uvedením svých dlužníků a věřitelů.

XII. Insolvenční soud u k l á d á věřitelům, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 40-49-6783-14, konstantní symbol: 1148, nebo kolkovými známkami soudní poplatek ve výši Kč 2.000,- za rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

XIII. Rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku.

Usnesení soudu napadla včasným, avšak blanketním odvoláním dlužnice. Své odvolání přes výzvu soudu nedoplnila.

S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (18.3.2014) je proto rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud se po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, zabýval náležitostmi podaného odvolání a dospěl k závěru, že odvolání nevyhovuje požadavkům vymezeným v § 205 o.s.ř.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 211 o.s.ř. pro řízení u odvolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného.

Podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.

Dlužnice ve svém odvolání toliko konkretizovala napadené usnesení krajského soudu a uvedla, že své odvolání podává pouze do výroků I., II. a III., přislíbila také odvolání odůvodnit dodatečně. Krajský soud na podané odvolání reagoval usnesením s výzvou, která zcela odpovídá zákonným postulátům §§ 205 a 43 o.s.ř., toto usnesení bylo dlužnice doručeno vložením do poštovní schránky dne 15. 7. 2014, přičemž na výzvu dlužnice nijak nereagovala.

Odvolání zůstalo neprojednatelné a z těchto důvodů odvolací soud v souladu s ustanovením § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. odvolání dlužnice odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu