2 VSOL 876/2013-A-9
KSBR 24 INS 22599/2013 2 VSOL 876/2013-A-9

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kyjov, Koliba 2630/17, PSČ 697 01, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 24 INS 22599/2013-A-4 ze dne 20.8.2013

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužníka ze dne 30.7.2013. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužník podal dne 15.8.2013 insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a který spojil s návrhem na povolení oddlužení. Z insolvenčního návrhu dlužníka lze dovodit pouze první znak úpadku, tj. mnohost věřitelů. Pro osvědčení úpadku je však nezbytné, aby alespoň dva závazky dlužníka vůči dvěma různým věřitelům byly více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Ze seznamu závazků vyplývá, že toliko dva závazky vůči jednomu věřiteli (GE Money Bank, a.s.) jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, když splatnost těchto závazků nastala dne 15.6.2013 a dne 20.6.2013, závazek vůči dalšímu věřiteli Home Credit a.s. však není více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, neboť jeho splatnost nastala dne 16.8.2013. Dlužník tak v insolvenčním návrhu řádně netvrdí skutečnosti osvědčující jeho úpadek. Uvedené nedostatky způsobují vadnost insolvenčního návrhu dlužníka a brání tak pokračování v insolvenčním řízení. Soud proto podle ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ) insolvenční návrh dlužníka odmítl. pokračování-2-

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že jím podaný insolvenční návrh je perfektní a splňuje podmínku pro projednání návrhu soudem. Poukázal na to, že v návrhu uvedl, že spolu s manželkou mají ve společném jmění manželů celkem 4 peněžité závazky u 2 věřitelů v celkové výši 609.361,92 Kč, všichni věřitelé jsou řádně označeni v bodě18 návrhu (názvem, identifikačním číslem a sídlem), dále i v seznamu závazků dlužníka (přílohy k návrhu), na který je odkázáno v samotném návrhu (bodu 06 návrhu). Namítl, že podmínka, že má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, je v jeho případě rovněž naplněna, neboť má spolu s manželkou v rámci společného jmění manželů po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti dva peněžité závazky vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. splatné dne 15.6.2013 a dne 20.6.2013. Poukázal na to, že v návrhu uvedl, že s manželkou nejsou schopni řádně a včas plnit své závazky a museli zastavit podstatnou část plateb závazků (3 ze 4), a že uvedl, že dosažení uspokojení jejich splatných peněžitých závazků výkonem rozhodnutí nebo exekucí není možné, když výše závazků mnohonásobně převyšuje hodnotu jejich majetku, který může být výkonem rozhodnutí postihnut. Poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010, ve kterém Nejvyšší soud uzavřel, že listiny, které tvoří povinnou přílohu insolvenčního návrhu dlužníka a jejichž obsah je definován insolvenčním zákonem (seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců) mají zvláštní povahu a údajů obsažených v těchto seznamech se dlužník pro účely posouzení, zda splnil povinnost vylíčit v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, nemůže dovolávat pouze v případě, že takový seznam neopatřil podepsaným prohlášením o správnosti a úplnosti. Navrhl, aby odvolací soud změnil napadené rozhodnutí tak, že bude jeho úpadek zjištěn a bude mu povoleno řešení úpadku oddlužením.

Podle § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 103 odst. 1 věty první a odst. 2 IZ, insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny pokračování-3-důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá.

Podle § 3 odst. 1 IZ, dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je b) neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 15.8.2013 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), kterým se domáhal rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V popisu rozhodujících skutečností osvědčujících jeho úpadek (bod 06 návrhu) uvedl, že spolu s manželkou mají v rámci společného jmění manželů celkem 4 peněžité závazky u 2 věřitelů v celkové výši 609.361,92 Kč, dva peněžité závazky mají po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejsou schopni řádně a včas plnit své závazky, museli tak zastavit podstatnou část (3 ze 4) jejich plateb, splatným se stal již závazek vůči GE Money Bank, a.s. v aktuální výši 21.367,93 Kč, v brzké budoucnosti lze očekávat, že minimálně 3 ze 4 peněžitých závazků budou zesplatněny a následně exekučně vymáhány. V jejich případě není možné dosáhnout uspokojení jejích splatných peněžitých závazků výkonem rozhodnutí nebo exekucí, neboť výše jejich závazků by v každém případě mnohonásobně převyšovala hodnotu jejich majetku, který může být výkonem rozhodnutí postihnut, když mají pouze movitý majetek v hodnotě přibližně 29.000 Kč. Z toho vyplývá, že se nachází v platební neschopnosti. Ve veškerých podrobnostech odkazuje na seznam závazků, který je v návrhu připojen. Všichni věřitelé jsou uvedeni a identifikováni v bodě 18 návrhu, rovněž výše jednotlivých závazků a jejich charakteristika. V návrhu dlužník dále označil závazky, ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění-nevykonatelné (bod 18 návrhu), a to závazek z titulu úvěru vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. ve výši 342.651,76 Kč splatný dne 15.6.2013, závazek z titulu úvěru vůči témuž věřiteli ve výši 98.676,23 Kč splatný dne 20.5.2013, závazek vůči témuž věřiteli ve výši 21.367,93 Kč s tím, že je splatný, u všech 3 závazků vůči věřiteli GE Money Bank, a.s. dále uvedl, že tyto závazky nesplácí; jako další závazek uvedl závazek vůči pokračování-4-věřiteli Home Credit a.s. ve výši 146.666 Kč splatný dne 16.8.2013 s tím, že tento závazek splácí. K návrhu dlužník připojil mimo jiné seznam závazků, ve kterém uvedl shodné závazky, včetně údajů o jejich splatnosti a splácení.

Na základě shora uvedených zjištění odvolací soud zcela přisvědčuje správnému závěru soudu prvního stupně, že je dán důvod k odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka podle ustanovení § 128 odst. 2 lZ, když insolvenční návrh dlužníka je vadný (neprojednatelný), tedy že vady insolvenčního návrhu brání pokračování v insolvenčním řízení.

U dlužníka, který není podnikatelem, se rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka, rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů (nejméně dva), kteří vůči němu mají pohledávky (vůči nimž má peněžité závazky), jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. Přitom v otázce (ne)schopnosti dlužníka plnit uvedené závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) může být konkrétní dlužníkovo tvrzení v insolvenčním návrhu, z nějž takový úsudek plyne, nahrazeno tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků (§ 3 odst. 2 písm. a/ IZ), nebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že dlužník tyto závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ IZ), anebo tvrzením, z nějž lze dovodit, že uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku není možné dosáhnout výkonem rozhodnutí nebo exekucí (§ 3 odst. 2 písm. c/ IZ). K tomu například viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSČR 1/2008-A ze dne 27.1.2010 (publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod poř. č. 88/2010).

V přezkoumávané věci odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužník v popisu rozhodujících skutečností osvědčujících jeho úpadek neuvedl dostatečné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že má více věřitelů (nejméně 2), vůči kterým má závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, které není schopen plnit (§ 3 odst. 1 IZ). Z insolvenčního návrhu dlužníka je totiž zřejmé, že má sice dva věřitele, avšak vůči jednomu věřiteli má 3 závazky, z toho dva závazky vůči tomuto věřiteli (jednomu) jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a že všechny závazky vůči tomuto věřiteli nesplácí. Ve vztahu k druhému věřiteli však dlužník uvedl splatnost závazku dnem následujícím po podání návrhu, tj. dne 16.8.2013, s tím, že tento závazek stále splácí. Stejné skutečnosti vyplývají i z přiloženého seznamu závazků-povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu (§ 104 IZ), a proto s přihlédnutím k obsahu seznamu závazků dlužníka a při respektování závěrů přijatých Nejvyšším soudem České republiky v jeho rozhodnutí sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009 ze dne 20.5.2010 (publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 26/2011), na které dlužník v odvolání odkazoval, je zřejmé, že z insolvenčního návrhu dlužníka i ve spojení pokračování-5-s tímto seznamem závazků nejsou zřejmé skutečnosti osvědčující úpadek dlužníka.

Na základě shora uvedeného soud prvního stupně postupoval zcela správně, pokud insolvenční návrh dlužníka jako neprojednatelný podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ odmítl (pro vady, které brání pokračování v insolvenčním řízení).

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 29. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu