2 VSOL 875/2015-B-109
KSBR 37 INS 10417/2010 2 VSOL 875/2015-B-109

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano , bytem Šatov 25, PSČ 671 22, identifikační číslo 01066536, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 37 INS 10417/2010-B-91 ze dne 27.7.2013,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení dlužníka (výrok I.) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.). V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že usnesením ze dne 9.12.2010 soud schválil oddlužení dlužníka, ve kterém dlužníka poučil mimo jiné o tom, že má vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu a insolvenční správkyni přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Insolvenční správkyně v podání ze dne 22.2.2011 sdělila, že dlužník dopisem ze dne 19.2.2011 oznámil, že ztratil zaměstnání, od 19.1.2011 je evidován jako nezaměstnaný. Podáním ze dne 31.10.2011 insolvenční správkyně sdělila, že dlužník si vůči ní povinnosti plní s výjimkou podávání přehledu příjmů a oznámení o tom, jak usiluje o získání zaměstnání. Usnesením ze dne 19.4.2012 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení předložil insolvenčnímu soudu a insolvenční správkyni přehled příjmů za dobu od schválení oddlužení a aby podával zprávu o přehledu svých příjmů vždy ke každému 15. lednu a 15. červenci kalendářního roku. Na jednání dne 19.10.2012 dlužník sdělil, že v současné době nemá žádné příjmy, ve lhůtě 30 dnů soudu předloží přehled svých příjmů. Usnesením ze dne 19.1.2013 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil přehled svých příjmů za období od října 2012 doposud, dlužník na výzvu soudu nereagoval. Podáním ze dne 20.4.2015 věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky soudu sdělil, že uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou, dlužníkovi vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek více než 30 dnů po splatnosti. K tomuto podání věřitel připojil uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou za období od 6.10.2010 do 15.2.2015 ve výši 56.439 Kč (nedoplatek na pojistném) a ve výši 14.053 Kč (penále). Soud nařídil na den 29.5.2015 jednání k projednání okolností podstatných pro trvání schváleného oddlužení, k tomuto jednání se dlužník omluvil a sdělil, že dluh vůči věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky uhradí nejpozději do 30.6.2015. Soud nařídil další jednání na den 1.7.2015, ke kterému se dlužník opět omluvil, k omluvě dlužník připojil toliko daňové přiznání za rok 2014 a uvedl, že jeho příjmy činí 82.800 Kč. Ze zpráv insolvenční správkyně o plnění oddlužení ze dne 10.4.2013, 6.7.2013, 10.10.2013, 4.1.2014, 11.4.2014 a 10.7.2014 vyplývá, že za období leden 2013 až červen 2014 do oddlužení byly poskytovány pouze příjmy ze smlouvy o důchodu ve výši 3.500 Kč měsíčně, když poskytovatelka důchodu (podáním ze dne 4.5.2012) sdělila, že snižuje plnění z původních 5.500 Kč na 3.500 Kč z důvodu nedostatku financí. Soud dospěl k závěru, že na oddlužení by se měl svými příjmy podílet především dlužník, avšak v dané věci dlužník minimálně do června roku 2014 ze svých příjmů neplnil ničeho. Dále na jednání konaném dne 19.10.2012 dlužník sdělil, že ve lhůtě 30 dnů předloží soudu přehled svých příjmů, což však neučinil, rovněž na opakované výzvy soudu dlužník nereagoval a předložil pouze přiznání k dani z příjmů za rok 2014. Věřiteli Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vůči dlužníkovi vznikla pohledávka představující nedoplatek na pojistném za období od 6.10.2010 do 15.2.2015 ve výši 56.439 Kč a penále ve výši 14.053 Kč, která je více než 30 dnů po lhůtě splatnosti. Dlužník nedoložil, že tento závazek věřiteli uhradil. Jelikož dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a v důsledku jeho zaviněného jednání mu vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, soud podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v roce 2011 informoval, že přišel o zaměstnání, nikoli jeho vinou, neboť zaměstnavatel ukončil činnost, a že se snažil a snaží si zajistit zaměstnání. Namítl, že přípisy od soudu jsou mu doručovány na bývalou adresu, kde již dlouho nebydlí, jelikož dům byl zpeněžen pro zajištěného věřitele, i když při korespondenci se soudem uvádí novou adresu Šatov 25, PSČ 671 22. Poukázal na to, že se snažil a snaží aktivně spolupracovat s insolvenční správkyní. S věřitelem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky jednal, i když opožděně, bylo mu sděleno, že s ním nelze sepsat splátkový kalendář, jelikož je jednání ve fázi, kdy věřitel podává přihlášku, ale možnost splátkového kalendáře není vyloučena, závazek vůči tomuto věřiteli v menších částkách hradí. Dále poukázal na to, že plní oddlužení splátkovým kalendářem nad limit 30 %, což je zřejmé ze zpráv insolvenční správkyně, a že věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky je i nyní ochoten řešit jeho závazek splátkovým kalendářem. Odvolatel navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, a že obsahuje způsobilý odvolací důvod, který lze podřadit pod ustanovení § 205 odst. 2 písm. g) o.s.ř., přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a poté, co doplnil dokazování, dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSBR 37 INS 1417/2010-A-9 ze dne 6.10.2010 byl zjištěn úpadek dlužníka, dlužníku bylo povoleno oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Eva Procházková se sídlem nám. Svobody 1548/5, Znojmo. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 10417/2010-B-18 ze dne 9.12.2010 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře počínaje dnem 20.1.2011, a to z příjmů dlužníka ze mzdy a dále ze smlouvy o důchodu ze dne 10.9.2010, uzavřenou mezi dlužníkem a Annou Fuskovou, na jejímž základě se Anna Fusková zavázala poskytovat dlužníkovi částku ve výši 5.500 Kč měsíčně. Současně tímto usnesením byl dlužník poučen, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře je povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenční správkyni a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, dále vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenční správkyni a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců. Usnesením č. j. KSBR 37 INS 10417/2010-B-42 ze dne 9.11.2011 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil insolvenčnímu soudu přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 10.11.2011 (na adresu Březová 5, Hnanice). Usnesením č.j. KSBR 37 INS 10417/2010-B-51 ze dne 19.4.2012 bylo dlužníku uloženo, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil insolvenčnímu soudu a insolvenční správkyni přehled svých příjmů za dobu od schválení oddlužení, toto usnesení bylo dlužníku doručeno dne 23.4.2012 (na adresu Březová 5, Hnanice). U jednání dne 19.10.2012 dlužník sdělil, že v srpnu roku 2012 zažádal o živnostenský list, v současné době nemá žádné příjmy a je odkázán na příjem přítelkyně, ve lhůtě 30 dnů předloží soudu přehled svých příjmů. Usnesením

č. j. KSBR 37 INS 10417/2010-B-79 ze dne 19.1.2015 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení předložil přehled svých příjmů za období od října roku 2012 doposud, toto usnesení bylo dlužníku doručováno na adresu Březová 5, Hnanice, zásilka byla vrácena soudu z důvodu, že adresát nemá domovní schránku. Podáním doručeným soudu dne 26.5.2015 dlužník sdělil novou korespondenční adresu: Šatov 25, okres Znojmo, PSČ 671 22. Podáním ze dne 20.4.2015 věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sdělil soudu, že zasílá na vědomí uplatnění pohledávek za majetkovou podstatou, k tomuto podání věřitel předložil vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 6.10.2010 do 15.2.2015 a obsahově shodné přípisy označené jako Uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou ve smyslu § 203 IZ, adresované insolvenční správkyni a dlužníku, ve kterých uvedl, že za období od 6.10.2010 do 15.2.2015 eviduje za dlužníkem nedoplatek na pojistném ve výši 56.439 Kč a na penále ve výši 14.053 Kč jako pohledávku za majetkovou podstatou, která nebyla uspokojena během dosavadního insolvenčního řízení, a proto žádá její uspokojení.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 412 odst. 1 písm. c) IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání.

Podle § 412 odst. 1 písm. d) IZ, ve znění účinném do 31.12.2013, po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců.

Podle § 418 odst. 1 písm. a) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení.

Podle § 418 odst. 1 písm. c) IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Odvolací soud se ztotožňuje se zjištěními soudu prvního stupně o dosavadním průběhu insolvenčního řízení uvedenými v odůvodnění napadeného usnesení, které odpovídají obsahu insolvenčního spisu, a z těchto zjištění vychází.

Odvolací soud doplnil dokazování následujícími listinami, ze kterých zjistil tyto skutečnosti.

Ze sdělení Úřadu práce České republiky-krajské pobočky v Brně ze dne 7.10.2015, že dlužník byl naposledy veden v evidenci uchazečů o zaměstnání v době od 19.1.2011 do 11.3.2012.

Ze sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky-Regionální pobočky Brno, Pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina ze dne 15.10.2015, že pohledávka za majetkovou podstatou tohoto věřitele za dlužníkem v okamžiku jejího uplatnění činila 56.439 Kč na pojistném a 14.053 Kč na penále, z toho v období od 1.4.2012 do 30.9.2012 se jedná o platby osoby bez zdanitelných příjmů a v období od 1.10.2012 dosud se jedná o pohledávky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, které je povinna hradit osoba samostatně výdělečně činná. Ke dni 12.10.2015 pohledávka na pojistném činí 70.815 Kč a na penále 21.597 Kč, přičemž nelze v budoucnu vyloučit navýšení pohledávek za rok 2014, neboť dlužník nesplnil zákonnou povinnost a nepodal přehled za rok 2014. Dlužník na pohledávku ničeho neuhradil.

Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 19.10.2015, že dlužník k říjnu 2015 plní splátkový kalendář na 40,63 %, dlužníku byl splátkový kalendář schválen s tím, že jej bude plnit srážkami ze mzdy a darem. Dlužník v krátké době po schválení splátkového kalendáře ztratil zaměstnání, splátkový kalendář byl plněn pouze darem. Dlužník byl veden na úřadu práce, nedařilo se mu zprostředkovat zaměstnání. Dlužník se pokusil se podnikat, avšak jeho podnikání bylo ztrátové, z čehož mu vznikl dluh vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky v aktuální výši 92.412 Kč, ke kterému dlužník sdělil, že s věřitelem jedná o splátkách tohoto dluhu.

Z pokladní stvrzenky, evidenční č. dokladu PO/2015/02 5425 ze dne 26.10.2015, že dlužník zaplatil Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky-Regionální pobočce Brno částku 67.785 Kč na úhradu pojistného osoby samostatně výdělečně činné.

Především je nutno uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li pro to všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se dlužník znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Jednou z podmínek přitom je, že si bude plnit řádně své povinnosti v rámci oddlužení (§ 412 IZ). Nelze sice vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení. V takovém případě se však očekává, že o tom bude neprodleně informovat insolvenčního správce, případně insolvenční soud, a že do budoucna bude povinnosti v oddlužení nadále plnit.

Z výše uvedeného je zřejmé, že dlužník měl řádně plnit své povinnosti (stanovené zákonem i v rozhodnutí o schválení oddlužení) v rámci schváleného oddlužení počínaje lednem 2011, mimo jiné povinnost oznámit bez zbytečného odkladu insolvenčnímu soudu a insolvenční správkyni změnu bydliště a povinnost předkládat přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců vždy k 15. lednu a k 15. červenci kalendářního roku. Tyto povinnosti však dlužník neplnil, když změnu bydliště oznámil až dne 26.5.2015 (přestože již v lednu 2015 se mu na jeho dosavadní adresu nedařilo doručit soudní písemnost), a nepředložil přehled svých příjmů, a to ani na opakované výzvy soudu prvního stupně (které byly dlužníku řádně doručeny), a jeho příslib učiněný u jednání. Dále dlužníkovi v době po schválení oddlužení v důsledku jeho zaviněného jednání vznikl peněžitý závazek po dobu 30 dnů po lhůtě splatnosti představující nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 6.10.2010 do 15.2.2015, a to ve výši 56.439 Kč na pojistném a 14.053 Kč na penále (pohledávka za majetkovou podstatou podle ustanovení § 168 odst. 2 písm. e/ IZ), jehož výše pak ke dni 12.10.2015 činila 70.815 Kč na pojistném a 21.597 Kč na penále. Dlužník sice na tuto pohledávku dne 26.10.2015 věřiteli zaplatil částku 67.785 Kč, tedy částečně tuto pohledávku uhradil, nicméně pro posouzení věci je rozhodné, že mu vůbec taková pohledávka po schválení oddlužení vznikla a že dosud nebyla uhrazena zcela. Na tom ničeho nemění ani ta skutečnost odvolatelem namítaná, že mu na žádost může být zbývající část pohledávky věřitelem prominuta.

Závěr soudu prvního stupně, že oddlužení plněním splátkového kalendáře je třeba podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a písm. c) IZ zrušit, neboť dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a v důsledku jeho zaviněného jednání mu vznikl po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a současně rozhodnout o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, je tak zcela správný.

Odvolací soud proto napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se doručuje i

zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Olomouc 29. října 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu