2 VSOL 873/2013-A-11
KSBR 44 INS 23159/2013 2 VSOL 873/2013-A-11

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Zelinova 5593/17, 760 05 Zlín, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5.9.2013, č. j. KSBR 44 INS 23159/2013-A-6

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně neprodloužil lhůtu stanovenou ve výroku II. usnesení ze dne 23.8.2013, č. j. KSBR 44 INS 23159/2013-A-4 (výrok I.) a insolvenční návrh dlužníka odmítl (výrok II.).

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že dlužník se domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení návrhem došlým soudu dne 20.8.2013. Usnesením ze dne 23. 8. 2013 vyzval soud dlužníka k doplnění insolvenčního návrhu v naznačených směrech. Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení měl dlužník doplnit nejpozději do 4.9.2013. Podáním ze dne 4.9.2013, doručeným soudu téhož dne, dlužník sdělil, že není živnostník a nemá zaměstnance, v současné době nepodniká, veškeré jeho závazky jsou osobního charakteru a uvedl i další údaje. Současně požádal o prodloužení lhůty k předložení darovací smlouvy a doložení příjmů dárce do 9.9.2013. Jelikož dlužník nesplnil zcela výzvu k doplnění insolvenčního návrhu, když nepředložil řádný seznam zaměstnanců a jeho prohlášení učiněné v podání ze dne 4.9.2013 nemá náležitosti seznamu zaměstnanců, postupoval soud podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), a insolvenční pokračování-2-návrh dlužníka odmítl. Dále soud prvního stupně uvedl, že žádost o prodloužení lhůty k doplnění návrhu na povolení oddlužení je bezpředmětná, jelikož dlužník svůj insolvenční návrh dle pokynů ve stanovené lhůtě nedoplnil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Tvrdil, že včas doplnil insolvenční návrh o podstatné náležitosti, které mohly bránit v rozhodnutí. Seznam zaměstnanců nedoplnil z důvodu, že žádné své zaměstnance nemá, což doslova napsal v doplnění návrhu ze dne 4.9.2013. Dále uvedl, že žádá o prodloužení lhůty na doplnění návrhu o novou darovací smlouvu, když původně mu chtěla pomoci s darem jeho manželka. Neuvědomil si však, že je na mateřské dovolené a nemůže dlužníku takovou částku darovat. Má však již jiného dárce, který splňuje podmínky (má dostatečný a doložitelný příjem), aby mohl být soudem akceptován. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil a zjistil úpadek dlužníka a povolil mu oddlužení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci učinil soud prvního stupně správná zjištění a skutkový stav také správně právně posoudil. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je pokračování-3-rozhodné, že dlužník ke svému insolvenčnímu návrhu doručenému soudu prvního stupně dne 20.8.2013, kterým se současně domáhal povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře, připojil (kromě jiných listin) seznam majetku ze dne 15.8.2013, seznam závazků ze dne 15.8.2013, přičemž oba tyto seznamy opatřil svým podpisem a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. V listině ze dne 16.8.2013 dále dlužník uvedl, že v současné době je veden jako podnikatel, jeho dluhy nepocházejí z podnikatelské činnosti, v seznamu vyživovaných osob uvedl, že má jedno dítě, ke kterému má vyživovací povinnost a v seznamu zaměstnanců označil jménem a příjmením 9 osob. Listina obsahuje prohlášení, že uvedené údaje jsou správné a úplné, je dlužníkem podepsána. Soud prvního stupně vyzval dlužníka usnesením ze dne 23.8.2013, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh tak, že předloží seznam svých zaměstnanců, ve kterém uvede pouze zaměstnance své osoby a nikoliv zaměstnance společnosti DESIGN OKNA s.r.o. či společnosti FIBRESSI s.r.o., v tomto seznamu jednotlivé zaměstnance označení v souladu s § 103 odst. 1 IZ, předložený seznam dlužník vlastnoručně podepíše a výslovně v něm uvede, že je správný a úplný. V reakci na tuto výzvu dlužník v podání ze dne 4.9.2013 uvedl, že doplňuje insolvenční návrh tak, že není živnostník a své zaměstnance nemá, v současné době není podnikatel na základě živnostenského oprávnění a dále v podrobnostech reagoval na zbývající části výroku usnesení ze dne 23.8.2013. Závěrem požádal o prodloužení lhůty na doplnění návrhu o novou darovací smlouvu a doložení příjmu dárce do pondělí 9.9.2013. Nato rozhodl soud prvního stupně napadeným usnesením.

Za shora popsaného stavu věci nelze dospět k jinému závěru, než jaký učinil soud prvního stupně, tedy že dlužník v rozporu s ust. § 104 IZ nepřipojil ke svému insolvenčnímu návrhu řádný seznam zaměstnanců. Insolvenční návrh o tuto požadovanou povinnou přílohou nedoplnil ani poté, co byl k jeho předložení řádně vyzván soudem prvního stupně a dostalo se mu vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nevyhovění výzvě soudu.

Seznam zaměstnanců ze dne 16.8.2013, který dlužník připojil k insolvenčnímu návrhu, není řádný, neboť neobsahuje bydliště označených osob. Nadto se zřejmě nejedná o zaměstnance dlužníka (ale právnických osob, v nichž je dlužník statutárním orgánem), když v podání ze dne 4.9.2013 dlužník prohlásil, že není živnostník a zaměstnance nemá. Shodně se soudem prvního stupně nepovažuje odvolací soud prohlášení o neexistenci zaměstnanců dlužníka za řádný seznam ve smyslu ust. § 104 odst. 1 písm. c) IZ. To proto, že i negativní vyjádření dlužníka musí být v seznamu zaměstnanců uvedeno výslovně a tento seznam zaměstnanců musí dlužník podepsat a výslovně v něm prohlásit, že je správný a úplný. Již s ohledem na rozporné údaje v obou seznamech zaměstnanců, které dlužník v průběhu insolvenčního řízení předložil, bylo prohlášení dlužníka o správnosti jeho prohlášení ve vztahu k zaměstnancům žádoucí.

Pokud dlužník ve svém odvolání poukazoval na skutečnost, že seznam zaměstnanců nedoplnil z důvodu, že žádné zaměstnance nemá, odvolací soud pokračování-4-uvádí, že povinné přílohy insolvenčního návrhu mají povahu zvláštních listin , jejichž obsah je jednoznačně definován insolvenčním zákonem. Konkrétně jde o seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.5.2010, sp. zn. KSPL 27 INS 1784/2009, 29 NSČR 22/2009, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 26/2011, pod číslem 5). Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužníka odmítl.

K opakovaným žádostem dlužníka o prodloužení lhůty k doplnění návrhu na povolení oddlužení je třeba uvést, že soud prvního stupně nepochybil, pokud dlužníkovi lhůtu k doplnění návrhu na povolení oddlužení výrokem I. napadeného usnesení neprodloužil. Ve smyslu § 393 odst. 2 IZ lhůta k doplnění návrhu na povolení oddlužení o zákonem požadované přílohy či doplnění náležitostí těchto příloh nesmí být delší než 7 dnů. Závěrem lze poznamenat, že po pravomocném skončení tohoto řízení dlužníkovi nebrání ničeho, aby podal nový insolvenční návrh (s řádnými přílohami).

Na základě výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 14. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu