2 VSOL 872/2014-B-22
KSBR 31 INS 19488/2012 2 VSOL 872/2014-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka STEEL PLANET s.r.o., se sídlem Uherský Brod, Maršovská 2243, PSČ 688 01, IČ 277 09 850, o zrušení konkursu, o odvolání věřitele společnosti Pivovar Černá Hora, a.s., se sídlem nám. U Pivovaru 3, 679 21 Černá Hora, IČ 282 82 876, zastoupené JUDr. Květoslavem Hlínou, advokátem se sídlem Přerov, Čechova 2, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. května 2014, č. j. KSBR 31 INS 19488/2012-B-13,

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud usnesením rozhodl, že konkurs na majetek dlužníka se zrušuje z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující (odstavec I. výroku), určil odměnu insolvenčního správce Mgr. Pavly anonymizovano , anonymizovano , Veselská 710, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 66232767 ve výši

45.000 Kč s náhradou DPH ve výši 9.450 Kč (odstavec II. výroku), schválil hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 3.847,60 Kč s náhradou DPH ve výši 808 Kč (odstavec III. výroku), stanovil, že určená odměna insolvenčního správce a jeho schválené hotové výdaje budou uspokojeny z prostředků státu, tedy z rozpočtových prostředků insolvenčního soudu (odstavec IV. výroku), a insolvenčnímu správci uložil, aby do 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení oznámil soudu splnění povinností nutných ke zproštění funkce insolvenčního správce a předložil insolvenčnímu soudu vyúčtování výdajů, které insolvenčnímu správci vznikly v souvislosti se zrušením konkursu (odstavec V. výroku).

Včasným odvoláním zaměřeným výslovně do odstavce I. výroku napadl věřitel usnesení krajského soudu, sofistikovaně je odůvodnil a posléze je podáním ze dne 7.7.2014 vzal zcela zpět.

S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je proto insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

S účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, změněn zákonem č. 293/2013 Sb., byť odvolací řízení bylo zahájeno před 1.1.2014, s ohledem na shora uvedená přechodná ustanovení a § 7 IZ je rozhodným zněním pro přiměřené použití občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), ve znění účinném od 1.1.2014.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas a stejná osoba s odvoláním disponovala, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. b/ IZ), rozhodl v souladu s ustanovením § 207 o.s.ř. odvolací řízení zastavit.

Náhradu nákladů odvolacího řízení odvolací soud nepřiznal žádnému z účastníků, neboť odvolatel z procesního hlediska zavinil, že odvolací řízení muselo být zastaveno, přičemž dlužník podle obsahu spisu odvolací náklady nevykazuje (§ 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustné dovolání (§ 238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.).

V Olomouci 19. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Petra Šlajsová předseda senátu