2 VSOL 859/2014-A-10
KSOS 33 INS 15655/2014 2 VSOL 859/2014-A-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , IČ: 65481097, Šeříková 623/32, Ostrava-Výškovice, PSČ 700 30, o insolvenčním návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 33 INS 15655/2014-A-5 ze dne 25.6.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. KSOS 33 INS 15655/2014-A-5 ze dne 25.6.2014 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl insolvenční návrh dlužnice podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ s tím, že dlužnice v návrhu neuvedla vůbec žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možno dovodit, že je v úpadku a nedostála požadavkům insolvenčního zákona na náležitosti insolvenčního návrhu (§ 103 IZ).

Dlužnice podala proti tomuto usnesení odvolání, v němž pouze označila napadené rozhodnutí a uvedla, že se domáhá toho, aby toto rozhodnutí bylo odvolacím soudem zrušeno a vráceno soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), dále jen IZ , nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení a není-li to možné, ustanovení o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud na základě odvolání podaného osobou oprávněnou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné. Odvolací soud považuje za nutné uvést, že přezkumu odvolacího soudu nebránila ani ta skutečnost, že odvolatelka neuvedla v odvolání žádné odvolací důvody, neboť napadené rozhodnutí není rozhodnutím ve věci samé (§ 212a odst. 2 o.s.ř. á contrario).

Podle ustanovení § 103 odst. 2 IZ, v insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává, musí z něj být patrno, čeho se jím domáhá.

Podle ustanovení § 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ).

Podle ustanovení § 3 odst. 2 IZ, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ustanovení § 3 odst. 4 IZ, o hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

Podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 občanského soudního řádu se nepoužije.

Z insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení na předepsaném formuláři, ve kterém však vyplnila pouze rubriku týkající se její osoby (jméno, příjmení a další údaje, které ji identifikují), a dále uvedla, že nepodává návrh po podání insolvenčního návrhu věřitele, že ho spojuje s návrhem na povolení oddlužení a že chce, aby soud rozhodl o jejím hrozícím úpadku, a nenavrhuje způsob oddlužení. Žádné další rubriky formuláře nevyplnila, neuvedla ani žádné skutečnosti, na základě kterých by bylo možno uzavřít, že se nachází v hrozícím úpadku, neoznačila ani žádné své věřitele. Návrh je sice opatřen jejím ověřeným podpisem, ale neobsahuje ani žádné přílohy.

Odvolací soud tedy uzavírá, že soud prvního stupně zcela správně vyhodnotil, že dlužnice nedostála zákonným požadavkům na náležitosti insolvenčního návrhu tak, jak jsou specifikovány ve výše citovaných ustanoveních insolvenčního zákona, pro nedostatky návrhu není možno v řízení dále pokračovat a hodnotit, zda se vůbec dlužnice v hrozícím úpadku nachází. Správně postupem podle ustanovení § 128 odst. 1 IZ její insolvenční návrh odmítl, aniž by ji vyzýval k odstranění vad návrhu dle ustanovení § 43 o.s.ř.

Odvolací soud proto postupoval podle ustanovení § 219 o.s.ř. a odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně jako ve výroku věcně správné potvrdil.

Závěrem považuje odvolací soud za nutné ještě uvést, že dlužnici nic nebrání, aby po právní moci tohoto rozhodnutí podala nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, v němž dostojí požadavkům insolvenčního zákona na náležitosti insolvenčního návrhu.

Poučení: Proti tomuto usnesení j e přípustné podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet ode dne doručení zvláštním způsobem.

Olomouc 19. srpna 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Waltrová v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu