2 VSOL 858/2016-B-35
KSOS 33 INS 31499/2012 2 VSOL 858/2016-B-35

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Vojtěcha Brhla v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem 17. listopadu 1106/26, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01, o zrušení schváleného oddlužení, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-20 ze dne 16.5.2016

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zrušil oddlužení (výrok I.) a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že dosavadní míra uspokojení nezajištěných věřitelů za 34 měsíců trvání splátkového kalendáře činí pouze 4,41 % a předpokládaná míra jejich uspokojení činí 7,79 %. Příjem dlužníka je zcela nedostatečný, dlužník nehradí zcela ani zálohy na odměnu insolvenčního správce, věřitelé byli naposledy uspokojováni v únoru 2014. Je tedy zřejmé, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, a proto soud podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), rozhodl o přeměně oddlužení v konkurs.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že v současné době mu byl přiznán částečný invalidní důchod druhého stupně, tedy se mu zvýšil příjem, a proto od 1.6.2016 bude schopen nadále platit věřitelům částku 5.000 Kč až 6.000 Kč měsíčně. Dále uvedl, že každý měsíc bude jeho matka Zdeňka anonymizovano posílat dar. Požádal, aby dostal ještě jednu možnost v oddlužení pokračovat.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro isir.justi ce.cz insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-A-6 ze dne 11.11.2013 zjistil úpadek dlužníka, insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Alicju Kellerberg Klimeš, Ph.D. a povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenční správkyně ve své zprávě ze dne 7.3.2013 uvedla, že dlužník je zaměstnán u OKD, a.s. a jeho čistý měsíční příjem činí přibližně 13.423 Kč, dále očekává příjem z titulu daru od paní Zdeňky anonymizovano , matky dlužníka, ve výši 2.000 Kč měsíčně. Dlužník má vyživovací povinnosti ke dvěma nezletilým dětem a ke své manželce Aleně anonymizovano . Vzhledem k tomu, že otec dlužníka Milan anonymizovano , který měl do oddlužení poskytovat dar ve výši 4.200 Kč měsíčně, dne 4.2.2013 zemřel, předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů nedosahuje 30 %. Dne 18.3.2013 se konalo přezkumné jednání, na kterém byly zjištěny pohledávky nezajištěných věřitelů v celkové výši 651.592,95 Kč. Dne 18.3.2013 dlužník předložil darovací smlouvu ze dne 13.3.2013, uzavřenou mezi Marií Kovaříkovou jako dárkyní a dlužníkem jako obdarovaným, ve které se dárkyně zavázala dlužníkovi po dobu 60 po sobě jdoucích kalendářních měsíců poskytovat pravidelné měsíční peněžité plnění ve výši 5.300 Kč. Usnesením soudu prvního stupně č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-4 ze dne 16.4.2013 ve znění usnesení soudu prvního stupně č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-6 ze dne 15.5.2013 soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře, které bude probíhat od května 2013 do dubna 2018. Insolvenční správkyně v průběhu trvání splátkového kalendáře podávala pravidelné zprávy o plnění oddlužení, ve zprávách ze dne 26.3.2014, 17.9.2014 a 25.3.2015 opakovaně uvedla, že od prosince 2013 není poskytován dar, vzniká dluh na zálohách na odměnu insolvenční správkyně, který v březnu 2015 činil 6.687 Kč. U jednání dne 8.7.2015 (nařízeného soudem prvního stupně za účelem projednání zprávy insolvenční správkyně ze dne 25.3.2015 a rozhodnutí o zrušení schváleného oddlužení) dlužník uvedl, že si je vědom nedostatečného plnění v oddlužení, avšak situace se zlepší, neboť jeho manželka získala další použitelné příjmy. Podáním ze dne 22.9.2015 insolvenční správkyně sdělila, že dlužníkovi byl od 21.2.2015 přiznán invalidní důchod ve výši 5.700 Kč měsíčně, a současně doložila dohodu o rozvázání pracovního poměru ke dni 31.8.2015, uzavřenou mezi OKD, a.s. a dlužníkem. Ve zprávě ze dne 16.10.2015 insolvenční správkyně uvedla, že dluh na nedoplatcích na postižitelné částce za období březen až září 2015 je ve výši 22.328 Kč, dluh na zálohách na odměnu insolvenční správkyně je ve výši 5.805

Kč, dosavadní míra uspokojení věřitelů činí 4,41 % a očekávaná míra jejich uspokojení činí 9,13 %. Soud prvního stupně usnesením č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-17 ze dne 3.11.2015 vyzval dlužníka, aby se ve lhůtě 10 dnů písemně vyjádřil ke zprávě o plnění oddlužení ze dne 16.10.2015. Na tuto výzvu soudu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 13.11.2015, ve kterém uvedl, že za pomoci své manželky Aleny anonymizovano bude svůj dluh od 1.12.2015 splácet. Ve zprávě o plnění oddlužení ze dne 31.3.2016 insolvenční správkyně uvedla, že dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně činí 7.278 Kč, u dlužníka je nadále evidován dluh na postižitelné částce za minulé období ve výši 22.328 Kč, který dlužník nijak nesplácí, věřitelé byli naposledy uspokojováni v únoru 2014, dosavadní míra uspokojení věřitelů činí 4,41 %, očekávaná míra uspokojení věřitelů činí 7,56 %.

Odvolací soud doplnil dokazování zprávou insolvenční správkyně dne 9.8.2016, ze které zjistil, že dosavadní míra uspokojení zjištěných pohledávek věřitelů celkem ve výši 651.592,95 Kč činí 4,41 %, naposledy bylo plnění věřitelům vyplaceno v roce 2014, dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně včetně DPH činí 9.411 Kč a v dalších měsících nebylo zaplaceno ničeho. Pokud by měl dlužník oddlužení splnit, musel by dlužník dále uhradit dluh na odměně a náhradě hotových výdajů insolvenční správkyně včetně DPH za dobu od června 2016 do března 2018 ve výši 25.047 Kč a věřitelům nejméně částku 166.731,88 Kč, tj. přibližně 10.060 Kč měsíčně. Nadto dlužník nevydal přeplatek na postižitelné částce ve výši 22.328 Kč vzniklý přiznáním invalidního důchodu se zpětnou účinností od února 2015 do září 2015, kdy mu byl vyplácen celý důchod. Dlužník si byl vědom, že podstatná část dodatečně přiznaného důchodu by měla sloužit pro oddlužení. V současné době jediným postižitelným příjmem dlužníka je invalidní důchod druhého stupně ve výši 7.480 Kč měsíčně, dlužník má tři vyživovací povinnosti, z jeho příjmu není pro oddlužení možná žádná srážka. Pro případné pokračování oddlužení dlužník ponechal v depozitu částku 3.000 Kč. Dlužníka opakovaně poučila o jeho povinnostech v oddlužení a důsledcích jejich neplnění, dlužník přislíbil zjednání nápravy, avšak svůj příslib nikdy nedodržel.

Podle § 398 odst. 3 věty první IZ, při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky.

Podle § 395 odst. 1 písm. b) IZ, insolvenční soud zamítne návrh na povolení oddlužení, jestliže se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

Podle § 418 odst. 1 IZ, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Především je třeba uvést, že vzhledem k zákonné úpravě oddlužení v insolvenčním zákoně (§ 389 a násl. IZ) je při oddlužení kladen hlavní důraz na to, aby dlužníkovi bylo umožněno, splňuje-li všechny zákonné předpoklady oddlužení, osvobození od dluhů (§ 414 IZ), a aby se znovu bez dluhů zapojil do ekonomického života. Nelze vyloučit, že po dobu trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře se dlužník dostane do tíživé situace, která mu dočasně neumožní plnit jeho povinnosti dle schváleného oddlužení, nicméně je nutné, aby do budoucna své povinnosti v oddlužení nadále plnil.

K tomu odvolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 48/2013 ze dne 11.7.2013 (přístupné na internetových stránkách Nejvyššího soudu), jakož i usnesení sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28.2.2013 (uveřejněné v časopise Soudní judikatura, svazek 5, ročník 2014, pod č. 61), ve kterých k výkladu ustanovení § 412 až § 418 IZ Nejvyšší soud uzavřel, že lhůta 5 let stanovená insolvenčním zákonem dlužníků ke splácení pohledávek věřitelů při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je lhůtou konečnou (nejzazší), přičemž její počátek určuje pro danou insolvenční věc vždy termín první splátky určený rozhodnutím o schválení oddlužení. Jestliže dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře není schopen hradit měsíční splátky předpokládané podle schváleného oddlužení, ačkoli řádně plní povinnosti uvedené v ustanovení § 412 IZ, není to důvodem k postupu podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) IZ, přičemž postup podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ tím však není vyloučen. K tomu dále Nejvyšší soud v citovaném rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 12/2013 ze dne 28.2.2013 a v usnesení sen. zn. 29 NSČR 128/2014 ze dne 29.1.2015 (přístupném na internetových stránkách Nejvyššího soudu) zformuloval a odůvodnil závěr, podle něhož je-li v době trvání účinků schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře zjevné, že jeho podstatnou část nebude možné splnit, rozhodne insolvenční soud o přeměně schváleného oddlužení v konkurs.

V přezkoumávané věci odvolací soud přisvědčuje závěru soudu prvního stupně, že dlužník v průběhu oddlužení neplnil splátkový kalendář tak, jak mu byla tato povinnost stanovena usnesením o schválení oddlužení, když naposledy uspokojil věřitele v únoru 2014 a vznikl mu dluh na zálohách na odměnu a hotové výdaje insolvenční správkyně ve výši 9.411 Kč. Dále je nutno přihlédnout k tomu, že v současné době již dlužník nemá dostatečný příjem, ze kterého by bylo možno provádět srážky v oddlužení dle stanoveného splátkového kalendáře, a že plnění z darovací smlouvy není do oddlužení dlouhodobě dárcem vůbec poskytováno. Lze proto důvodně předpokládat, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, tedy že dlužník nebude schopen poskytnout nezajištěným věřitelům za dobu trvání schváleného oddlužení plnění nejméně ve výši 30 % jejich pohledávek.

Soud prvního stupně proto správně podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) IZ schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem.

Ze všech shora uvedených důvodů odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci dne 18. srpna 2016

JUDr. Helena Myšková předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: v z. JUDr. Ivana Wontrobová, v.r. Renáta Hrubá pověřený člen senátu z důvodu nepřítomnosti předsedkyně senátu podepsáno podle § 158 odst. 1 o.s.ř. zastupujícím členem senátu