2 VSOL 855/2012-A-13
KSOS 14 INS 16114/2012 2 VSOL 855/2012-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka Lukáše anonymizovano , anonymizovano , bytem 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Mládí 1, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13.9.2012, č.j. KsOS 14 INS 16114/2012-A-5,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že insolvenční návrh dlužníka se pro tentokrát n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením soud, s odkazem na ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) odmítl insolvenční návrh dlužníka proto, že ke svému insolvenčnímu návrhu nedoložil seznam závazků, majetku a zaměstnanců, ačkoli byl k jeho doplnění vyzván usnesením soudu ze dne 18.7.2012, č.j. KSOS 14 INS 16114/2012-A-3, které mu bylo doručeno 30.7.2012. Sedmidenní lhůta k předložení těchto seznamů, stanovená v usnesení, dlužníkovi marně uplynula dne 6.8.2012.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, ve kterém, po jeho doplnění, tvrdil, že nemá žádný majetek, má závazky vůči označeným osmi věřitelům. Současně v odvolání uvedl, že nemá žádný movitý či nemovitý majetek ani zaměstnance, což čestně prohlašuje.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Z obsahu předloženého spisu vyplývá, že dlužník se formulářovým návrhem, doručeným soudu dne 2.7.2012, domáhal zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. K návrhu připojil listiny osvědčující jeho úpadek, nikoliv však seznamy dle ustanovení § 104 odst. 1, písm. a) až c) IZ. Usnesením ze dne 18.7.2012, KSOS 14 INS 16114/2012-A-3, body a) až c), soud dlužníka vyzval, aby doplnil insolvenční návrh, spojený s návrhem na povolení oddlužení, o seznam majetku, seznam závazků, a seznam zaměstnanců s tím, že je povinen seznamy podepsat a výslovně prohlásit, že jsou úplné a správné. Soud dlužníka poučil, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě řádně doplněn a soud nebude moci pro tento nedostatek pokračovat v řízení, návrh na povolení oddlužení odmítne dle ustanovení § 393 odst. 3 IZ .

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Jak vyplývá z obsahu usnesení ze dne 18.7.2012, č.j. KSOS 14 INS 16114/2012-A-3, dlužník dosud nebyl soudem řádně poučen o následcích nevyhovění výzvě soudu k doplnění insolvenčního návrhu, protože dosud nebyl poučen o možnosti jeho odmítnutí (požadavek dle § 128 odst. 2, poslední věta IZ nebyl splněn tím, že soud dlužníka poučil o možnosti odmítnutí návrhu na povolení oddlužení). Z tohoto důvodu nebylo možno postupovat podle § 128 odst. 2 IZ a insolvenční návrh dlužníka odmítnout proto, že dlužník k němu zákonné přílohy nedoložil.

Odvolací soud dospěl k závěru, že podmínky pro odmítnutí insolvenčního návrhu dle § 128 odst. 2 IZ dosud splněny nebyly a proto napadené usnesení podle § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že návrh se neodmítá.

Závěrem odvolací soud, s ohledem na obsah odvolání dlužníka, uvádí, že insolvenční zákon ve svém ustanovení § 104 odst. 2 stanoví náležitosti seznamu majetku, který je povinnou přílohou insolvenčního návrhu odlišně od seznamu majetku, který je dlužník povinen připojit k návrhu na povolení oddlužení (§ 392 odst. 2 IZ). Pro seznam závazků tomu tak není, protože jeho náležitosti jako povinné přílohy insolvenčního návrhu určuje pouze § 104 odst. 3 IZ. V usnesení ze dne 18.7.2012, č.j. KSOS 14 INS 16114/2012-A-3 však dlužník o náležitostech seznamu závazků dle § 104 odst.3 IZ dosud poučen nebyl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu