2 VSOL 853/2014-A-13
KSOS 38 INS 8530/2014 2 VSOL 853/2014-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Agrofin, s.r.o., IČ: 606 99 027, se sídlem Staroměstská 534, 739 61 Třinec-Staré Město, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, ze dne 5. června 2014, č. j. KSOS 38 INS 8530/2014-A6,

tak to:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

Insolvenčním návrhem dlužníka doručeným soudu dne 27.3.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení. Dlužník se v návrhu domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu na svůj majetek. Krajský soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 7 dnů od právní moci rozhodnutí zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč s poučením, že nebude-li záloha ve stanovené lhůtě zaplacena, může soud insolvenční řízení zastavit. Usnesení nabylo právní moci dne 30.4.2014, záloha na náklady insolvenčního řízení však ve stanovené lhůtě, ani po jejím uplynutí, zaplacena nebyla, soud proto postupoval dle ustanovení § 108 odst. 3 IZ a řízení zastavil.

Insolvenční navrhovatel podal v odvolací lhůtě proti usnesení krajského soudu odvolání, které podáním ze dne 2.9.2014 vzal zpět.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (27.3.2014) je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění novely provedené zákonem č. 294/2013 Sb., účinné od 1.1.2014 (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas a posléze vzato účinně zpět, aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), odvolací řízení zastavil (§ 207 odst. 2 o.s.ř.).

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e l z e podat dovolání (238 odst. 1 písm. e/ o.s.ř.)

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu