2 VSOL 85/2016-P6-8
KSBR 47 INS 20706/2015 2 VSOL 85/2016-P6-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Ivany Waltrové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 683 23, Švábenice 297, o přihlášce pohledávky č. 6 věřitele č. 6 Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , bytem Beskydská 683, 739 61, Třinec-Lyžbice, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 47 INS 20706/2015-P6-2 ze dne 4. 12. 2015,

tak to :

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 47 INS 20706/2015-P6-2 ze dne 4. 12. 2015 se p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky č. 6 věřitele č. 6 Vlastimila anonymizovano (výrok I.) a vyslovil, že se právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

V odůvodnění rozhodnutí insolvenční soud uvedl, že usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j. KSBR 47 INS 20706/2014-A-10, zveřejněným téhož dne v insolvenčním rejstříku, rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužníka, povolil jeho oddlužení a současně vyzval věřitele k přihlášení jejich pohledávek ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Věřitelé byli současně poučeni, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Poslední den lhůty k přihlášení pohledávek připadl na 1. 10. 2015. Dne 19. 11. 2015 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele Vlastimila anonymizovano vůči dlužníkovi ve výši 250.679,60 Kč, která byla podána k poštovní přepravě dne 16. 11. 2015. Insolvenční soud tuto přihlášku pohledávky (evidovanou pod pořadovým číslem 6) z důvodu jejího podání po uplynutí v rozhodnutí o úpadku určené lhůtě s odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), odmítl a účast věřitele v insolvenčním řízení ukončil.

Proti tomuto usnesení podal věřitel č. 6 Vlastimil Kluz (dále jen odvolatel ) odvolání. Uvedl, že je důchodce, má zdravotní problémy a z důvodu fyzických výhrůžek se k jednání insolvenčního soudu nedostavil. Dále podotkl, že mu dlužník přestal dluh splácet v měsíci srpnu 2015.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení insolvenčního soudu, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 71 odst. 1 IZ se soudní rozhodnutí, předvolání, vyrozumění nebo jiná písemnost insolvenčního soudu nebo účastníků v insolvenčním řízení doručují pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku (dále jen "doručení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby i zvláštní způsob doručení.

Dle § 71 odst. 2 IZ se při doručení vyhláškou písemnost považuje za doručenou dnem, popřípadě okamžikem jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku; okamžikem zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku se rozumí den, hodina a minuta zveřejnění.

Z ustanovení § 71 odst. 1 IZ vyplývá, že povinnost insolvenčního soudu zveřejnit vyhláškou různé údaje, stanovená v tomto zákoně, je splněna zveřejněním příslušné písemnosti v insolvenčním rejstříku; při zveřejnění písemnosti v insolvenčním rejstříku platí odstavec 2 obdobně.

Podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ insolvenční soud učiní v rozhodnutí o úpadku výzvu, aby věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, tak učinili ve lhůtě 2 měsíců, s poučením o následcích jejího zmeškání.

Dle § 136 odst. 3 IZ je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí lhůta k přihlášení pohledávek 30 dnů.

Z ustanovení § 173 odst. 1 věty prvé a druhé IZ vyplývá, že věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dle § 185 IZ platí, že nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Odvolací soud považuje skutková zjištění insolvenčního soudu obsažená v odůvodnění napadeného rozhodnutí za úplná a správná a z tohoto důvodu na ně pro stručnost odkazuje.

Odvolatel nerozporoval závěr insolvenčního soudu o tom, že přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě dne 16. 11. 2015 a tato byla insolvenčnímu soudu doručena dne 19. 11. 2015, když lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku k přihlášení pohledávek uplynula dne 1. 10. 2015. Je tedy zřejmé, že odvolatel přihlásil do insolvenčního řízení svoji pohledávku vůči dlužníkovi opožděně, ačkoliv byl řádně poučen o tom, že k přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Naznačuje-li odvolatel, že nestihl přihlásit svoji pohledávku ve stanovené lhůtě z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, pak odvolací soud připomíná, že insolvenční zákon možnost prominutí zmeškání lhůty výslovně zapovídá.

Odvolací soud připomíná, že odvolatel mohl přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka již od 14. 8. 2015, kdy byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (č. d. A-2), která výzvu věřitelům k přihlášení pohledávek obsahovala.

Odvolací soud proto dospěl k závěru, že insolvenční soud postupoval správně, jestliže napadeným rozhodnutím přihlášku pohledávky podanou odvolatelem pro opožděnost odmítl (výrok I.) a jeho účast v insolvenčním řízení ukončil (výrok II.).

Z výše uvedených důvodů odvolací soud napadené rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 22. ledna 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu