2 VSOL 85/2012-A-19
KSBR 31 INS 10893/2011 2 VSOL 85/2012-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem 675 32 Radotice 46, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12.1.2012, č. j. KSBR 31 INS 10893/2011-A-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice se insolvenčním návrhem ze dne 17.6.2011 domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 1.7.2011, č. j. KSBR 31 INS 10893/2011-A-4 vyzval soud dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení, neboť nesplňuje podmínky pro povolení oddlužení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7.12.2011, když jej potvrdil Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 22.1.2011, č. j. KSBR 31 INS 10893/2011, 2 VSOL 561/2011-A-11. Dlužnice zálohu nezaplatila, proto soud prvního stupně insolvenční řízení zastavil podle ust. § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ).

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. V něm uvedla, že je registrována na úřadu práce, pobírá částečný invalidní důchod, platí výživné na syna Jakuba Doležela a Markétu Novákovou, která bydlí u jejích rodičů. Dále v odvolání popsala svou současnou životní situaci se závěrem, že částku 50.000,-Kč není schopna zaplatit a uzavřením darovacích smluv se svými rodiči nesledovala nepoctivý záměr. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesené zrušil a přehodnotil její návrh na povolení oddlužení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle ust. § 108 odst. 1, věta první IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

V přezkoumávané věci bylo insolvenční řízení zahájeno insolvenčním návrhem ze dne 17.6.2011, kterým se dlužnice domáhala rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu tvrdila, že má 7 peněžitých závazků, jejichž výše dosahuje 263.046,-Kč, a její příjem představuje invalidní důchod ve výši 3.903,-Kč. Dále uvedla, že má stanoveno výživné na dceru ve výši 3.000,-Kč měsíčně a dle dohody platí výživné na syna ve výši 1.400,-Kč měsíčně. Současně soudu předložila dvě darovací smlouvy, uzavřené s jejími rodiči na celkovou částku 10.497,-Kč měsíčně.

Dále se ze spisu podává, že soud prvního stupně usnesením č.j . KSBR 31 INS 10893/2011-A-4 ze dne 1.7.2011 uložil dlužnici, aby ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Dlužnici poučil, že nezaplatí-li zálohu ve stanovené lhůtě, může soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit. Z podnětu dlužnicí podaného odvolání přezkoumal usnesení o uložení povinnosti k úhradě zálohy Vrchní soud v Olomouci, který je svým usnesením č. j. KSBR 31 INS 10893/2011, 2 VSOL 561/2011-A-11 ze dne 22.11.2011 potvrdil. Usnesení soudu prvního stupně nabylo právní moci dne 7.12.2011 a lhůta k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč uplynula dne 12.12.2011.

Za situace, kdy dlužnice nesplnila soudem pravomocně uloženou povinnost a zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč v určené lhůtě nezaplatila, soud prvního stupně nepochybil, když v souladu s obsahem poučení, kterého se dlužnici dostalo v usnesení ze dne 1.7.2011, řízení podle ust. § 108 odst. 3 IZ zastavil.

Nutno doplnit, že dlužnice stanovenou zálohu ve výši 50.000,-Kč nezaplatila nejen v určené třídenní lhůtě, počítané od právní moci usnesení o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale neučinila tak ani do vydání napadeného usnesení, ani v průběhu odvolacího řízení.

Odvolací námitky dlužnice jsou v dané fázi insolvenčního řízení bezpředmětné, neboť jejich řešení nemůže ovlivnit správnost usnesení, jímž bylo zastaveno insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je totiž rozhodné pouze to, zda dlužnice jako insolvenční navrhovatelka zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatila, či nezaplatila.

Z výše uvedených důvodů je napadené usnesení soudu prvního stupně věcně správné a odvolací soud jej proto podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 8. března 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu