2 VSOL 848/2013-A-16
KSOL 10 INS 20640/2013 2 VSOL 848/2013-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka C & H Farm, a.s., se sídlem Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc-Hodolany, identifikační číslo 277 75 330, zastoupeného Mgr. Davidem Vaníčkem, Ph.D., advokátem se sídlem Hlinky 118, 603 00 Brno, o insolvenčním návrhu věřitele Zeka Trade s.r.o., se sídlem Vážného 1498/21, 621 00 Brno-Řečkovice, identifikační číslo 292 81 059, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 19.8.2013, č. j. KSOL 10 INS 20640/2013-A-10

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční návrh věřitele se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh (výrok I.) a insolvenčnímu navrhovateli uložil povinnost zaplatit dlužníkovi na náhradě nákladů řízení částku 8.228 Kč včetně DPH (výrok II.).

V důvodech usnesení uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 24.7.2013 insolvenčním návrhem věřitele, avšak tento návrh neobsahuje dostatečná tvrzení o pohledávce navrhovatele za dlužníkem. Popis skutečností ohledně jeho pohledávky je nejasný a nesrozumitelný, přičemž tento nedostatek nemůže být odstraněn ani tím, že navrhovatel ohledně těchto skutečností odkáže na listinné důkazy. Navrhovatel tvrdí, že je právnickou osobou, na kterou byly na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 15.10.2012, uzavřené mezi společnosti pokračování-2-

Falcon security, s.r.o., identifikační číslo 262 18 399, Masarykova 25/27, 602 00 Brno, a navrhovatelem, postoupeny pohledávky následně v návrhu uvedené. Další popis pohledávky je však nejasný, když navrhovatel uvádí, že šlo o úplatu za dodané zboží a další vynaložené náklady na stavbě žalovaného rekonstrukce stájí Hřebčín Křelov v celkové výši 2.421.253 Kč, přičemž práce a služby vykonal a náklady vynaložil původní věřitel pohledávek, obchodní společnost DIMENSIONE SIGNS, s.r.o., identifikační číslo 607 76 854, Budapešťská 1491/5, 102 00 Praha 10-Hostivař na základě smlouvy o spolupráci na díle ze dne 15.4.2008. Není tedy zcela zřejmý původ pohledávky navrhovatele. Další nejasností je pak skutečnost, že navrhovatel používá při charakteristice své pohledávky pojmu žalovaný . Dále soud prvního stupně uvedl, že vzhledem k závažnosti zásahu do postavení dlužníka, k němuž podáním insolvenčního návrhu dochází, je třeba klást vyšší obsahové nároky na insolvenční návrh podaný věřitelem. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 146 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení podal odvolání navrhující věřitel. Namítal, že ve svém insolvenčním návrhu a doplnění ze dne 31.7.2013 jasně uvedl, že dlužník má minimálně 3 věřitele se závazky více než 90 dní po splatnosti, u kterých zcela jasně identifikoval výši pohledávky, důvod vzniku pohledávky a splatnost pohledávky. Stejným způsobem identifikoval i svou pohledávku, včetně toho, že tato pohledávka na něj byla řádně postoupena. Tuto skutečnost ostatně nepřímo osvědčil i dlužník, který však pohledávku označil za spornou. Pokud tedy soud mohl cítit nejistotu v identifikaci pohledávky, tuto vadu následně zhojil sám dlužník tím, že pohledávku jednoznačně rozpoznal a důkladně rozebral jednotlivé její parametry ve svých vyjádřeních. Podle navrhujícího věřitele tedy soud nezhodnotil správně stav věci, neboť navrhovatel ve svém podání neodkazoval na listinné důkazy a vystačil si s tvrzeními v samotném návrhu. Závěrem setrval na svém právu na řádné projednání jeho insolvenčního návrhu s tím, že jej k jeho podání vedly zásadní důvody. Navrhl, aby odvolací soud rozhodl tak, že insolvenční návrh ze dne 24.7.2013 se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 až 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že k odvolání je důvodné.

Podle ust. § 3 odst. 1 IZ je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů, b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit. Podle odstavce 2, má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých pokračování-3-závazků, nebo b) je neplní po dobu delší tří měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některého ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle ust. § 128 odst. 1 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný nebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán. Ustanovení § 43 o.s.ř. se nepoužije.

V posuzované věci podal navrhující věřitel insolvenční návrh u soudu prvního stupně dne 24.7.2013. Z hlediska přezkumu závěrů soudu prvního stupně je podstatné, že ve svém insolvenčním návrhu uvedl, že smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 15.10.2012 uzavřenou mezi Falcon security, s.r.o. a navrhovatelem byly na něj postoupeny pohledávky, úplata za dodané zboží a za další vynaložené náklady na stavbě žalovaného rekonstrukce stájí Hřebčín Křelov v celkové výši 2.421.253 Kč. Dále uvedl, že tyto pohledávky jsou podrobněji specifikovány ve fakturách a jejich daňových přílohách, které označil číslem, datem vystavení, výší částky a datem splatnosti. Rovněž konstatoval, že práce a služby vykonal a náklady vynaložil původní věřitel pohledávek, obchodní společnost DIMENSIONE SIGNS, s.r.o., a to na základě smlouvy o spolupráci na díle uzavřené s žalovaným dne 15.4.2008. Současně uvedl, že dlužník má další věřitele se závazky po splatnosti, kterými jsou DIMENSIONE SIGNS, s.r.o., Praha 10-Hostivař, Budapešťská 1491/5, IČO 607 76 854 s pohledávkou ve výši 14.875 Kč splatnou dne 30.11.2008, dále Finanční úřad pro Olomoucký kraj, územní pracoviště v Olomouci a Česká správa sociálního zabezpečení. Setrval na tom, že dlužník má další závazky minimálně 3 měsíce po splatnosti, a to vůči věřiteli Moravské železárny, a.s., identifikační číslo 476 74 865, Olomouc, Řepčínská 35/86. Zdůraznil, že dlužník je v úpadku z důvodu platební neschopnosti, neboť má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, neboť má závazky více než 90 dní po splatnosti a zastavil platby podstatné části svých závazků. K insolvenčnímu návrhu se vyjádřil dlužník ve svém podání, které označil jako návrh na odmítnutí insolvenčního návrhu. V doplnění insolvenčního návrhu navrhující věřitel reagoval na argumentaci dlužníka ve smyslu nedostatku formálních náležitostí návrhu a podrobně se vyjádřil i k otázce své aktivní legitimace. Jako dalšího věřitele dlužníka označil HORSE CLUB, občanské sdružení, identifikační číslo 265 96 521, Křelov, Květinová 15, s pohledávkou 60.000 Kč splatnou dne 15.4.2013, z titulu smlouvy o spolupráci.

Insolvenční návrh musí kromě náležitostí dle ust. § 103 odst. 1 IZ (obecné náležitosti podání dle § 42 odst. 4 o.s.ř., označení dlužníka a navrhujícího věřitele), dále v souladu s ust. § 103 odst. 2 IZ obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh (tvrzení o splatné pohledávce navrhujícího věřitele za dlužníkem), i skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka. pokračování-4-

Pokud jde o aktivní legitimaci navrhujícího věřitele k podání insolvenčního návrhu, má odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně za to, že navrhující věřitel v něm dostatečným způsobem vylíčil okolnosti, ze kterých dovozuje své právo podat insolvenční návrh, a to uvedením konkrétních údajů o své pohledávce. V insolvenčním návrhu totiž tvrdí přesnou výši své pohledávky za dlužníkem, datum splatnosti uvádí ve vazbě na jednotlivé dílčí pohledávky a uvádí také důvod pohledávky. Současně tvrdí, že specifikované pohledávky nabyl na základě smlouvy o postoupení pohledávky s tím, že zcela konkrétně označil i osobu postupitele. Jestliže šlo o řetězec postoupení předmětných pohledávek (a navrhující věřitel nebyl prvním postupníkem), je věcí navrhujícího věřitele, zda bude v dalším řízení schopen doložit po stránce skutkové svou pohledávku vůči dlužníkovi.

Dále je nutno uvést, že rozhodujícími skutečnostmi, které osvědčují úpadek dlužníka ve formě platební neschopnosti, se u věřitelských návrhů rozumí vylíčení konkrétních okolností, z nichž insolvenční soud (shledá-li je pravdivými) bude moci uzavřít, že dlužník má více věřitelů, kteří vůči němu mají pohledávky, jež jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, a tyto závazky není schopen plnit. I věřitelský insolvenční návrh tedy musí obsahovat takové konkrétní údaje, které v případě jejich osvědčení mohou být podkladem pro závěr o naplnění všech znaků úpadku dle ust. § 3 IZ. V přezkoumávané věci byl insolvenční návrh podán pro úpadek ve formě platební neschopnosti dle ust. § 3 odst. 1 IZ. Z obsahu návrhu, jak byl reprodukován shora, podle odvolacího soudu zcela nepochybně vyplývají údaje o existenci více věřitelů dlužníka. Další dva věřitele (DIMENSIONE SIGNS, s.r.o., HORSE CLUB) dlužníka totiž navrhující věřitel zcela jednoznačně konkretizoval uvedením obchodní firmy, právní formy, sídla, identifikačního čísla, rovněž uvedl výši a splatnost pohledávky a právní důvod jejího vzniku.

Lze tedy uzavřít, že za situace, kdy navrhující věřitel v rámci vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují úpadek dlužníka, v insolvenčním návrhu vedle srozumitelných údajů od své splatné pohledávce vůči dlužníku konkretizoval další dva věřitele dlužníka s uvedením jejich pohledávek (výší, splatností, právním důvodem), je tím ve spojení s ust. § 3 odst. 1 písm. a) IZ naplněn z hlediska tvrzení, že dlužník je v úpadku, také požadavek na vylíčení rozhodných skutečností ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) IZ. Neschopnost dlužníka plnit své závazky vůči označeným věřitelům (§ 3 odst. 1 písm. c/ IZ) lze dovodit z tvrzení, že dlužník své závazky není schopen plnit, přičemž současně odkazuje na datum splatnosti závazků dlužníka. Tyto věřitelem uvedené údaje zakládají domněnku neschopnosti dlužníka hradit splatné závazky (§ 3 odst. 1 písm. c/ a odst. 2 písm. b/ IZ). Odvolací soud tedy přisvědčuje názoru navrhujícího věřitele, že jím uvedené údaje v insolvenčním návrhu postačují k vylíčení rozhodujících skutečností v míře, která činí návrh projednatelným.

Ze všech výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že insolvenční návrh věřitele obsahuje vylíčení rozhodujících tvrzení v rozsahu, pokračování-5-který by-v případě jejich prokázání či osvědčení-postačoval k závěru o úpadku dlužníka pro platební neschopnost. Proto odvolací soud postupoval podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že insolvenční návrh věřitele se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a navrhujícímu věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 31. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu