2 VSOL 847/2014-P6-10
KSOS 39 INS 25677/2012 2 VSOL 847/2014-P6-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , bytem Rolnická 49, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14, o přihlášce pohledávky č. P6 věřitele č. 6 HAPPY SUNRISE LTD., se sídlem Albert Place, Law Ford House N3 1RI, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 4911079, zastoupeného JUDr. Petrem Kočím, advokátem se sídlem Opletalova 1535/4, Praha 1, PSČ 110 00, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 39 INS 25677/2012-P6-5 ze dne 3.7.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P6 věřitele č. 6 HAPPY SUNRISE LTD., se sídlem Albert Place, Law Ford House N3 1RI, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, registrační číslo 4911079, se n e o d m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že k přihlášce č. P6 věřitele č. 6 HAPPY SUNRISE LTD. se v rozsahu částky 834.054,17 Kč nepřihlíží (výrok I.), odmítl přihlášku č. P6 věřitele č. 6 v rozsahu částky 834.054,17 Kč (výrok II.) a uvědomil věřitele, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 6 v insolvenčním řízení končí (výrok III.).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že věřitel č. 6 dne 18.3.2013 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku za dlužnicí v celkové výši 834.054,17 Kč. Vzhledem k tomu, že jeho přihláška pohledávky nebyla úplná, insolvenční správce postupem podle ustanovení § 188 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), vyzval věřitele k doplnění přihlášky ve lhůtě 15 dnů a současně jej poučil, jakým způsobem je nutné doplnění provést. Výzva byla věřiteli doručena dne 11.11.2013, věřitel přihlášku v požadované lhůtě nedoplnil. Insolvenční správce předložil přihlášku pohledávky věřitele insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky v celém rozsahu nepřihlíží. Soud proto rozhodl podle ustanovení § 185 IZ tak, jak je uvedeno ve výrocích I. až III. rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že má sídlo v členském státě Evropské unie, a proto ve vztahu k němu je nutno postupovat podle ustanovení § 430 IZ a vyrozumět jej neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku s tím, že mu bude zvlášť doručena i výzva k podávání přihlášek pohledávek. Poukázal na to, že přestože mu nebylo doručeno vyrozumění ani výzva k podávání přihlášek pohledávek, vlastní aktivitou se dozvěděl o zahájení insolvenčního řízení, podal přihlášku pohledávek, avšak dosud mu nezačala běžet lhůta k jejímu podání. Pokud jde o oznámení o postoupení pohledávky, toto bylo vůči dlužnici učiněno postupitelem neprodleně po uzavření smlouvy o postoupení pohledávky, a to konkrétně e-mailem, faxem a poštou. Z tohoto sdělení postupitele při přihlášení pohledávky vycházel a dokládá k tomu potřebné potvrzení. K tomu v odvolání označil důkaz potvrzením o oznámení postoupení, které však k odvolání nebylo přiloženo.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212 a § 212a odst. 1 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a poté dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 174 odst. 2 IZ, přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky.

Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá.

Podle § 176 IZ, za správnost údajů uvedených v přihlášce jeho pohledávky odpovídá věřitel. Přihlášku pohledávky lze podat pouze na formuláři; náležitosti formuláře stanoví prováděcí předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna.

Podle § 188 odst. 2 IZ, nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že usnesením č. j. KSOS 39 INS 25677/2012-A-5 ze dne 13.11.2012 byl zjištěn úpadek dlužnice, insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Ivo Kotaba a soud povolil řešení úpadku dlužnice oddlužením. Současně byli tímto usnesením věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, vyzváni, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku. Dne 18.3.2013 věřitel č. 6 přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice 6 zajištěných nevykonatelných pohledávek v celkové výši 834.054,17 Kč, všechny pohledávky ze smlouvy o úvěru č. 3124, a to pohledávku č. 1 ve výši 612.185 Kč představující neuhrazenou jistinu ve výši 611.787 Kč, neuhrazený poplatek za správu úvěru ve výši 199 Kč za období od 5.2.2010 do 22.10.2012 a neuhrazený poplatek za správu úvěru ve výši 199 Kč za období od 1.11.2010 do 13.11.2012, pohledávku č. 2 ve výši 24.012,66 Kč představující smluvní úrok z prodlení za období od 2.11.2012 do 13.11.2012, pohledávku č. 3 ve výši 178.536 Kč představující smluvní pokutu ve výši 192.500 Kč sníženou o úhradu dlužnice ze dne 12.11.2012 ve výši 13.964 Kč, pohledávku č. 4 ve výši 9.900 Kč představující smluvní pokutu, pohledávku č. 5 ve výši 7.021 Kč představující smluvní úrok za období od 2.11.2012 do 13.11.2012 a pohledávku č. 6 ve výši 2.400 Kč představující smluvní pokutu, přičemž ve vztahu ke smluvním pokutám konkretizoval porušení povinnosti s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy o úvěru a všeobecných obchodních podmínek, u úroku z prodlení uvedl jeho výpočet. U všech pohledávek uvedl datum splatnosti a označil majetek, který je předmětem zajištění. K tomu konkrétně označil zástavní smlouvu a dohodu o zajištění pohledávky ručením a uvedl datum vzniku zajištění. Jako přílohy k přihlášce uvedl mimo jiné smlouvu o úvěru č. 3124, zástavní smlouvu č. 3124, dohodu o zajištění pohledávky ručením č. 3124, všeobecné obchodní podmínky a sazebník poplatků, smlouvu o postoupení pohledávek s dodatkem č. 1. Výzvou ze dne 5.11.2013 vyzval insolvenční správce věřitele k doplnění nebo opravě přihlášky č. P6 s tím, že z doložených příloh nevyplývá skutečnost, že dlužnice byla seznámena s postoupením pohledávky na věřitele, a proto jej vyzývá k doložení věrohodného dokladu o tom, že dlužnice byla s postoupením pohledávky řádně seznámena. Současně je poučil, že pokud tak v určené lhůtě neučiní, k jeho přihlášce se v insolvenčním řízení nebude přihlížet. Tato výzva byla doručena advokátu věřitele dne 11.11.2013. Podáním ze dne 23.1.2014 insolvenční správce sdělil insolvenčnímu soudu, že věřitel č. 6 nezaslal doplnění přihlášky pohledávky č. P6, jak byl jím v souladu s insolvenčním zákonem vyzván. Podáním ze dne 10.6.2014 insolvenční správce opětovně sdělil insolvenčnímu soudu, že věřitel č. 6 nezaslal doplnění přihlášky pohledávky č. P6 a současně navrhl, aby bylo postupováno podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ.

Postup podle ustanovení § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, jestliže je vadná sama přihláška pohledávky, tj. je-li vadný sám procesní úkon, neboť přihláška věřitelovy pohledávky je podání, které má charakter žaloby a musí obsahovat (v rozsahu, ve kterém nestanoví insolvenční zákon jinak) i náležitosti předepsané ustanoveními § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o.s.ř. Kromě obecných náležitostí musí obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky, přičemž důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (§ 174 odst. 2 IZ). Přihlášku pohledávky lze podat podle ustanovení § 176 IZ pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí předpis (§ 21 vyhl. č. 311/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jehož podoba je bezplatně zveřejněna Ministerstvem spravedlnosti na adrese www.insolvencnizakon.cz. K přihlášce pohledávky je nutné připojit listiny, kterých se přihláška dovolává (§ 177 IZ).

V přezkoumávané věci věřitel č. 6 podal přihlášku své pohledávky na předepsaném formuláři, jeho přihláška obsahuje kromě obecných náležitostí jak důvod vzniku přihlašovaných pohledávek (úvěrová smlouva), tak i výši pohledávek včetně jejich splatnosti, přičemž k tomu, že je věřitelem pohledávky v přihlášce označil a připojil k ní smlouvu o postoupení pohledávky. Lze proto uzavřít, že přihláška pohledávky č. P6 není vadná, a proto insolvenční správce neměl důvod pro postup podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ, tedy vyzvat věřitele k opravě nebo doplnění přihlášky. Měl-li insolvenční správce za to, že věřitel nedostatečně doložil svoji pohledávku, když nepředložil oznámení o postoupení pohledávky dlužnici, měl tuto skutečnost posuzovat až v rámci přezkoumání věřitelovi přihlášky pohledávky, jehož výsledkem by bylo případné popření pohledávky podle ustanovení § 192 IZ.

Na základě shora uvedeného odvolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí soudu prvního stupně není věcně správné, neboť nebyly splněny podmínky pro rozhodnutí podle ustanovení § 188 odst. 2 IZ.

Vzhledem k tomu, že výzva k přihlášení pohledávek (ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění) byla učiněna usnesením ze dne 13.11.2012 (zveřejněným v insolvenčním rejstříku téhož dne) a věřitel podal přihlášku pohledávky až dne 18.3.2013, přičemž je věřitelem, který má své sídlo v členském státu Evropské unie, bude se v dalším řízení soud prvního stupně zabývat tím, zda věřitel podal přihlášku pohledávky včas. Přitom posoudí, zda je známým věřitelem ve smyslu ustanovení § 430 IZ a k tomu vezme v úvahu ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (například rozhodnutí sp. zn. 29 NSČR 21/2009 ze dne 27.7.2011, sp. zn. 29 NSČR 13/2010 ze dne 31.5.2012, sp. zn. 29 NSČR 20/2010 ze dne 25.7.2012, sp. zn. 29 NSČR 55/2011 ze dne 26.6.2013).

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici, insolvenčnímu správci a věřiteli se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. listopadu 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu