2 VSOL 842/2016-A-13
KSBR 37 INS 5326/2016 2 VSOL 842/2016-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice: Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 1. Máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou, o insolvenčním návrhu dlužnice s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. května 2016, č.j. KSBR 37 INS 5326/2016-A-8

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. května 2016, č.j. KSBR 37 INS 5326/2016-A-8 s e p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) uložil insolvenčnímu navrhovateli-dlužnici Miloslavě anonymizovano , aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně soudu. Insolvenční soud zjistil vady návrhu na povolení oddlužení, vyzval dlužnici k doplnění návrhu, dlužnice na výzvu soudu vůbec nereagovala, požadované doplnění návrhu na povolení oddlužení neučinila, proto lze očekávat, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs, nikoliv oddlužení, a uložil soud dlužníkovi zálohu na náklady řízení. Výši zálohy stanovil podle očekávaných minimálních nákladů.

Proti tomuto usnesení podala odvolání dlužnice a namítala, že nesouhlasí s výší uložené povinnosti pro insolvenčního správce jako uložené odměny a jeho hotových výdajů 50.000 Kč, byla ochotna zaplatit menší částku, neboť musí zaplatit isir.justi ce.cz doplatky za elektřinu a plyn, což je nutné uhradit co nejdříve z naší strany . Současně přislíbila doložit darovací smlouvu ve výši 2.500 Kč

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 21. 1. 2016, proto je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění po novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), učinil tak, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Z obsahu insolvenčního soudu vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení se dlužnice domáhá, aby soud rozhodl o úpadku a zároveň o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Dlužník byl opakovaně soudem vyzván k doplnění svého návrhu na povolení oddlužení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, naposledy usnesením č.j. KSBR 37 INS 5326/2016-A-7 ze dne 29. 4. 2016, takto: -doloží své příjmy za poslední 3 roky, -předloží soudu darovací smlouvu, příp. smlouvu o důchodu -doloží soudu výpis z rejstříku trestů dlužníka, ne starší než 3 měsíce, -sdělí písemně soudu, zda vyživuje ve společné domácnosti dítě soustavně se připravující na budoucí povolání, případně zda mu bylo stanoveno platit výživné soudem a toto rozhodnutí případně doloží. Výzva byla doručena dlužnici dne 5. 5. 2016, dlužnice na výzvu soudu nereagovala. Na to soud rozhodl napadeným usnesením.

Podle ustanovení § 393 odst. 1 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Podle ustanovení § 393 odst. 2 IZ insolvenční soud postupuje podle odst. 1 i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 393 odst. 3 IZ návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ustanovení § 396 odst. 1 IZ jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ustanovení § 108 IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000,-Kč.

Odvolací soud konstatuje, že pokud dlužník hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením, musí insolvenční návrh obsahovat i náležitosti předepsané pro tento návrh a musí k němu přiložit další požadované přílohy. Dlužnice podala návrh na povolení oddlužení, avšak neuvedla a nedoložila údaje o příjmech, výpis z RT ani o vyživovacích povinnostech, ač jde o nezbytné náležitosti návrhu, což neumožňuje oddlužení posoudit (§ 106, § 391, § 392 IZ). Odvolací soud proto souhlasí s insolvenčním soudem prvního stupně, že návrh na povolení oddlužení vykazuje vady, pro které lze očekávat, že způsobem řešení úpadku dlužníka bude konkurs a nikoliv oddlužení. Právem pak uložil soud dlužnici zálohu na náklady řízení ve výši 50.000 Kč, která odpovídá očekávaným nákladům řízení (jen minimální odměna insolvenčního správce podle § 1 odst. 5 vyhlášky č. 313/2007 Sb. při konkursu bez DPH činí 45.000 Kč bez hotových výdajů). Dlužnice přitom pohotové finanční prostředky ani rychle zpeněžitelný majetek nevykazuje, přičemž náklady nelze přenášet na správce či posléze na stát, byť dlužnice má nezbytné výdaje; smlouvu o důchodu dlužnice nedoložila.

Odvolací soud proto napadené usnesení jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu