2 VSOL 842/2013-A-13
KSOS 22 INS 4830/2013 2 VSOL 842/2013-A-13

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Bohumíry Stradějové, rodné číslo 515712/322, bytem 739 51 Dobrá 820, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.6.2013, č. j. KSOS 22 INS 4830/2013-A-8

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech tohoto rozhodnutí uvedl, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužnice doručeným soudu dne 21.2.2013. Dlužnice spojila návrh s návrhem na povolení oddlužení. Nepřipojila však k insolvenčnímu návrhu zákonem stanovené přílohy, to je v samostatné listině obsažený seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců s podpisem dlužnice a výslovným prohlášením o jeho správnosti a úplnosti. Proto soud vyzval dlužnici usnesením ze dne 2.4.2013, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnila svůj návrh tak, že k němu připojí seznam závazků a zaměstnanců. Současně dlužnici poučil o náležitostech těchto seznamů. Usnesení bylo dlužnici doručeno dne 9.4.2013. Ve stanovené lhůtě dlužnice řádný seznam závazků, majetku a zaměstnanců nedoložila. Proto postupoval soud podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl. Závěrem uvedl, že dlužnice řádně nedoplnila ani návrh na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že činí doplnění tak, jak soud prvního stupně požadoval, tedy o seznam závazků a seznam majetku. K odvolání připojila seznam závazků-stav červenec 2013 a seznam majetku-stav červenec 2013, obě listiny opatřila podpisem a prohlášením o jejich správnosti a úplnosti. pokračování-2-

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků), c) seznam svých zaměstnanců a d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle ust. § 104 odst. 2 IZ, dlužník v seznamu majetku je povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádři k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, o kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník toto řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ust. § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést. Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně. U pohledávek těchto věřitelů dále označí věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, u kterých se uplatňuje uspokojení ze zajištění, včetně údaje o tom, které movité věci se nacházejí v držení věřitele nebo třetí osoby, dále označení druhu zajištění a důvodu jeho vzniku. Dále dlužník uvede, zda a v jakém rozsahu právo na uspokojení ze zajištění popírá a proč.

Podle ust. § 104 odst. 4 IZ, nemá-li dlužník žádné zaměstnance nebo žádné dlužníky, uvede to v seznamech výslovně. Pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. pokračování-3-

Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci učinil soud prvního stupně správná zjištění a skutkový stav také správně právně posoudil. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je rozhodné, že dlužnice ke svému insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení ze dne 10.12.2012 (doručeno Krajskému soudu v Ostravě dne 21.2.2013) nepřipojila povinné přílohy, tedy seznam majetku a seznam závazků. Doklady, které k insolvenčním návrhu doložila, nejsou svou povahou listinami zvláštního charakteru, které insolvenční zákon označuje za povinné přílohy insolvenčního návrhu dlužníka ve smyslu § 104 odst. 1 IZ. Proto soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužnici usnesením ze dne 2.4.2013, č. j. KSOS 22 INS 4830/2013-A-5 vyzval v určené lhůtě 7 dnů od doručení usnesení k doplnění insolvenčního návrhu tak, že předloží soudu samostatný seznam majetku, samostatný seznam závazků a samostatný seznam zaměstnanců s popsanými náležitostmi. V této souvislosti nutno zdůraznit, že ze strany soudu prvního stupně se dlužnici dostalo vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nesplnění výzvy (odmítnutí insolvenčního návrhu). Na usnesení soudu prvního stupně dlužnice reagovala žádostí o prodloužení lhůty pro doplnění insolvenčního návrhu do pondělí 22.4.2013, poté opakovanou žádostí o prodloužení lhůty pro doplnění návrhu do pátku 26.4.2013. Ke dni vydání napadeného usnesení (20.6.2013) však dlužnice seznamy nedoložila.

K opakovaným žádostem dlužnice o prodloužení lhůty k doplnění insolvenčního návrhu je třeba uvést, že soud prvního stupně nepochybil, pokud dlužnici lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu neprodloužil, neboť ve smyslu § 128 odst. 2 IZ lhůta k doplnění insolvenčního návrhu nesmí být delší než 7 dnů. Za situace, kdy výzva soudu prvního stupně k doplnění insolvenčního návrhu o požadované seznamy (majetku a závazků) byla dlužnici doručena dne 9.4.2013 a napadeným usnesením rozhodl soud dne 20.6.2013, nelze než uzavřít, že dlužnice měla dostatečně dlouhou dobu pro doložení požadovaných zákonných příloh insolvenčního návrhu. Soud prvního stupně proto postupoval správně, když podle ust. § 128 odst. 2 IZ insolvenční návrh dlužnice pro vady příloh odmítl.

Závěry soudu prvního stupně a správnost jeho postupu není způsobilá zvrátit ani skutečnost, že dlužnice ke svému odvolání požadované přílohy doložila. Po vydání rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu za dodržení postupu předvídaného ust. § 128 odst. 2 IZ nemůže odvolací soud přihlížet ke skutečnosti, že dlužnice zákonné přílohy doložila v odvolacím řízení. Po pravomocném skončení tohoto řízení dlužnici nebrání ničeho, aby podala nový řádný insolvenční návrh.

Na základě výše uvedených důvodů odvolací soud usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužnice pro vady příloh jako věcně správné potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř. pokračování-4-

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 4. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu