2 VSOL 839/2012-A-20
KSBR 31 INS 10764/2012 2 VSOL 839/2012-A-20

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Antonína anonymizovano , anonymizovano , bytem Výrovice 65, PSČ 671 34, Dunajovice, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o jeho odvolání ze dne 24. září 2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2012, č.j. KSBR 31 INS 10764/2012-A-15

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13.9.2012, č.j. KSBR 31 INS 10764/2012-A-15, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ustanovení 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka, neboť dlužník požadovanou zálohu ve výši 50.000,-Kč dle usnesení soudu prvního stupně ze dne 7.6.2012, č.j. KSBR 31 INS 10764/2012-A-7, ve znění potvrzujícího usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.7.2012 (2 VSOL 566/2012-A-12), požadovanou zálohu ve stanovené lhůtě nezaplatil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání, v němž namítal, že se dostal do dluhů díky zástupcům finančních organizací, své dluhy přestal být schopen hradit. Požadovat po něm zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení je, sice zákonné, avšak neví, kde na to vzít peníze. Proto žádá o zmírnění tvrdosti zákona, zrušení napadeného usnesení a stanovení zálohy ve výši 20.000,-Kč a zbytek rozdělit na 60 splátek.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Ze spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.6.2012, č.j. KSBR 31 INS 10764/2012-A-7, ve znění potvrzujícího usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.7.2012, č.j. 2 VSOL 566/2012-A-12 (dlužníku doručeno 29.8.2012), bylo dlužníku uloženo (z důvodů v těchto rozhodnutích uvedených) zaplatit ve stanovené lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Jelikož usnesení o uložení zálohy je pravomocné, pak při přezkoumávání nyní odvoláním napadeného usnesení je pro odvolací soud rozhodující pouze ta skutečnost, zda dlužník zálohu ve stanovené lhůtě zaplatil. Protože se tak dle obsahu spisu doposud nestalo, pak byl další postup soudu prvního stupně zcela v souladu se zákonem a to s ust. § 108 odst. 3 IZ, když předmětné řízení zastavil.

Proto postupoval odvolací soud dle ust. § 219 o.s.ř a napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71, § 74 odst. 1, § 75 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 25. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu