2 VSOL 838/2014-A-16
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 29 INS 16505/2014 Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 2 VSOL 838/2014-A-16 Husova 15 601 95 Brno Vyřizuje: Vladimíra Kvapilová telefon: 585532321 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz Datum: 9. října 2014

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího soudu vracíme bez věcného vyřízení Váš spis sp. zn. KSBR 29 INS 16505/2014, pod kterou probíhá insolvenční řízení ve věci dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem nám. 3. května 1340, Otrokovice.

Spis byl předložen Vrchnímu soudu v Olomouci dne 1.8.2014 k rozhodnutí o odvolání soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, navrhovatele předběžného opatření, proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 29 INS 16505/2014-A-8 ze dne 1.7.2014, kterým byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Z obsahu spisu vyplývá, že napadené rozhodnutí bylo doručováno toliko navrhovateli předběžného opatření, dlužníkovi doručováno nebylo, ačkoliv z ustanovení § 82 odst. 2 věty prvé IZ vyplývá, že rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ doručí insolvenční soud do vlastních rukou i dlužníkovi. Dále z předkládací zprávy vyplývá, že soud prvního stupně nevyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku z odvolání, ačkoli tomuto vznikla poplatková povinnost podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1 věta prvá zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to postupem podle ustanovení § 9 téhož zákona. Podle odvolacího soudu odvolatel není od poplatkové povinnosti osvobozen, neboť návrh na nařízení předběžného opatření podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ není úkonem soudního exekutora při provádění exekuce podle exekučního řádu (soudní exekutor není státním orgánem), a proto jeho odvolání v dané věci podléhá poplatkové povinnosti.

Na základě shora uvedeného je proto třeba, aby soud prvního stupně nejprve doručil napadené rozhodnutí dlužníku v souladu s ustanovením § 82 odst. 5 IZ a vyzval odvolatele k zaplacení soudního poplatku z odvolání. Teprve poté předloží odvolacímu soudu věc k rozhodnutí s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Ivana Wontrobová v.r. Renáta Hrubá pověřená členka senátu