2 VSOL 835/2013-P3-10
KSBR 44 INS 9334/2013 2 VSOL 835/2013-P3-10

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 798 48 Buková 9, o přihlášce pohledávky číslo 3, věřitele číslo 3, EUROMARA s.r.o., se sídlem Jaromíra Vejvody 1399, 156 00 Praha 5, identifikační číslo 26721414, zastoupeného Mgr. Martinem Žižkou, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 1, 110 00 Praha 1, rozhodl o odvolání věřitele EUROMARA s.r.o. proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2.8.2013, č. j. KSBR 44 INS 9334/2013-P3-2

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně odmítl přihlášku pohledávky číslo 3, věřitele číslo 3 EUROMARA s.r.o., ve výši 518.423,37 Kč (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí tohoto usnesení účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.). V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 17.6.2013 zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho oddlužení a současně vyzval věřitele dlužníka k přihlášení jejich pohledávek do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.6.2013 v 12.55 hodin a lhůta stanovená pro podávání přihlášek pohledávek uplynula věřitelům dne 17.7.2013. Dne 19.7.2013 byla soudu doručena přihláška pohledávky věřitele EUROMARA s.r.o. ze dne 17.7.2013. S poukazem na ust. § 173 odst. 1 a 4, § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ), soud prvního stupně uzavřel, že věřitel podal přihlášku po uplynutí lhůty stanovené soudem pro přihlášení pohledávek, tedy jedná se o přihlášku opožděnou. pokračování-2-

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel EUROMARA s.r.o. Namítal, že přihlášku pohledávky podal v soudem stanovené lhůtě, konkrétně dne 17.7.2013 odesláním do datové schránky insolvenčního soudu. Následně byl insolvenčním soudem telefonicky vyzván, aby svou přihlášku opravil, respektive změnil přílohu zprávy, neboť omylem byla k datové zprávě připojena přihláška týkající se jiného řízení, což věřitel splnil dne 19.7.2013. Dále uvedl, že usnesení o úpadku dlužníka bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.7.2013. Podle sdělení insolvenčního soudu nabyl výrok I. usnesení o úpadku právní moci dne 20.6.2013. Proto se věřitel domnívá, že lhůta pro podání přihlášky pohledávky běžela do dne 20.7.2013. Dále poukázal na několikadenní výpadek insolvenčního rejstříku v důsledku technologické závady Ministerstva spravedlnosti ČR, který se podařilo odstranit až dne 17.7.2013 ve večerních hodinách. Zástupce věřitele podával přihlášku v dobré víře a pouze administrativním nedopatřením a pod tlakem končící lhůty připojil nesprávnou přílohu. Výpadek veřejné datové sítě nemůže být zásadně k tíži věřitele, jak ostatně judikoval Ústavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 29.3.2012, sp. zn. II. ÚS 1911/11. Odmítnutím přihlášky tak bylo porušeno právo věřitele na spravedlivý proces zakotvené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení v plném rozsahu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádku (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání věřitele není důvodné.

Podle ust. § 136 odst. 2 písm. d) IZ, insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě a poučí je o následcích jejího zmeškání. Dle odstavce 3, nesmí být tato lhůta kratší 30 dnů a delší dvou měsíců.

Podle ust. § 173 odst. 1 IZ, věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle ust. § 185 IZ, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti pokračování-3-kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

V posuzované věci Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17.6.2013, č. j. KSBR 44 INS 9334/2013-A-9 zjistil úpadek dlužníka Karla anonymizovano (výrok I.), povolil dlužníkovi oddlužení (výrok II.), vyslovil, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.) a vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku s poučením, že k později podaným přihláškám soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují (výrok V.). Rozhodnutí o úpadku dlužníka bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 17.6.2013 a v souladu s ust. § 57 odst. 1 o.s.ř. počala věřitelům plynout lhůta k přihlášení pohledávek dne 18.6.2013. Třicátý den lhůty připadl na středu 17.7.2013. Tímto dnem skončila lhůta pro přihlášení pohledávek.

Věřitel ve svém odvolání zejména tvrdil, že lhůta pro podání přihlášek pohledávek měla trvat do 20.7.2013, neboť u rozhodnutí o úpadku je vyznačena právní moc dnem 20.6.2013. Tento názor věřitele je však mylný, neboť lhůta pro podávání přihlášek věřitelů plyne ode od zahájení insolvenčního řízení (§ 110 IZ) a končí uplynutím konečné (propadné) lhůty stanovené v rozhodnutí o úpadku. Třicetidenní lhůta stanovená v rozhodnutí o úpadku počala běžet ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku (nikoliv od právní moci), což je v souladu s ust. § 89 odst. 1 IZ, podle kterého účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto rozhodnutí v insolvenčním rejstříku. Tuto skutečnost deklaroval soud prvního stupně i ve svém usnesení o zjištění úpadku dlužníka, konkrétně v jeho výroku III.

Z pohledu hodnocení odvolacích námitek se stalo rozhodným posouzení správnosti závěru soudu prvního stupně, že přihláška pohledávky věřitele EUROMARA s.r.o. ze dne 17.7.2013 byla soudu doručena dne 19.7.2013. Součástí insolvenčního spisu je přihláška pohledávky věřitele EUROMARA s.r.o. ze dne 17.7.2013 a záznam o ověření elektronického podání doručeného na elektronickou podatelnu Krajského soudu v Brně ze dne 19.7.2013 s údaji dodáno do datových schránek ve 12 hodin 8 minut 31 sekund, odesílatel Mgr. Martin Žižka, advokát . Pokud věřitel ve svém odvolání tvrdil, že přihlášku podal dne 17.7.2013 odesláním do datové schránky insolvenčního soudu, nutno zdůraznit, že na jiném místě svého odvolání současně potvrdil, že omylem k datové zprávě dne 17.7.2013 připojil přílohu týkající se jiného řízení a na základě telefonické výzvy soudu prvního stupně změnil přílohu zprávy dne 19.7.2013. Za situace, kdy věřitel dne 17.7.2013 odeslal do datové schránky soudu prvního stupně přihlášku pohledávky do jiného insolvenčního řízení (což však věřitel ani nedoložil), nelze tuto jinou přihlášku pohledávky považovat za přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka Karla anonymizovano , a to ani za přihlášku vadnou (jak naznačuje věřitel), kterou by věřitel pokračování-4-mohl následně doplňovat či měnit. Proto je nadbytečné zabývat se tvrzením věřitele o několikadenním výpadku insolvenčního rejstříku v důsledku technologické závady. Nadto věřitel ani netvrdil, že by přihlášku pohledávky za dlužníkem Karlem Ryvolou podával dne 17.7.2013, a že tedy předmětný procesní úkon (podání přihlášky pohledávky) činil v době výpadku insolvenčního rejstříku, který by mu zabránil podat přihlášku pohledávky včas. Proto není důvodná argumentace věřitele o porušení jeho práva na spravedlivý proces.

Z výše uvedených důvodů dospěl odvolací soud k závěru, že usnesení soudu prvního stupně je věcně správné. Proto je podle ust. § 219 o.s.ř. potvrdil.

Závěrem odvolací soud doplňuje, že věřitel na základě výzvy soudu prvního stupně uhradil soudní poplatek za odvolání ve výši 2.000 Kč. Odmítnutí přihlášky je však nepochybně rozhodnutím procesní povahy, poplatek tedy neměl být vybírán (položka 22 bod 14 Sazebníku), a proto bude na soudu prvního stupně, aby podle ust. § 10 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, uhrazený soudní poplatek věřiteli vrátil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 11. října 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu