2 VSOL 835/2012-A-21
KSBR 26 INS 17599/2012 2 VSOL 835/2012-A-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod, o insolvenčním návrhu dlužníka, rozhodl o odvolání dlužníka ze dne 12.10.2012, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11.10.2012, č.j. KSBR 26 INS 17599/2012-A-11,

t a k t o:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení n e z a s t a v u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení podle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění /dále též jen IZ /). Na odůvodnění uvedl, že dlužníkovi bylo usnesením ze dne 3.9.2012, č.j. KSBR 26 INS 17599/2012-A-8, které nabylo právní moci 26.9.2012, uloženo, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení 4.000 Kč ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci. Současně byl dlužník poučen o možnosti zastavení řízení v případě, že záloha nebude zaplacena. Ze sdělení účtárny soudu, datovaného 9.10.2012, soud zjistil, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla ke dni 8.10.2012 zaplacena, proto soud zastavil insolvenční řízení.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Namítal, že zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000 Kč zaplatil dne 18.9.2012 na označený účet Krajského soudu v Brně pod uvedeným variabilním symbolem 2649175772. Své tvrzení dokládal kopií dokladu o zaplacení. Proto, podle obsahu odvolání, žádal aby odvolací soud změnil napadené usnesení tak, že insolvenční řízení se nezastavuje. Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 108 odst. 1, věta první IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč. Dle odstavce 3, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že řízení bylo zahájeno návrhem dlužníka, který obsahuje náležitosti dle § 103 odst. 2 IZ, spojeným s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 26 INS 17599/2012. Usnesením ze dne 3.9.2012, č.j. KSBR 26 INS 17599/2012-A-8, které bylo dlužníkovi doručeno 10.9.2012, soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 5 dnů od jeho právní moci zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 4.000 Kč na účet Krajského soudu v Brně, vedený u ČNB Brno město, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2649175772, konstantní symbol 1148 nebo složil zálohu v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně, Husova 15. Podle zprávy účtárny soudu datované 9.10.2012 nebyla záloha na náklady insolvenčního řízení jednacího čísla 26 INS 17599/2012 ve výši 4.000 Kč ke dni 8.10.2012 nalezena. Poté soud rozhodl napadeným usnesením.

Z kopie poštovní poukázky typu A, připojené dlužníkem k odvolání, vyplývá, že dne 18.9.2012 byla pod podacím číslem 03050 na podací poště číslo 611356 podána k poštovní přepravě částka 4.000 Kč pro příjemce Krajský soud, Husova 15, 602 00 Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710 pod variabilním symbolem 2649175772 odesílatelem Karlem Šišperou.

Podáním ze dne 23.10.2012 sdělil dlužník soudu, že u České pošty reklamoval zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, kterou zaslal na označený účet pod variabilním symbolem dne 18.9.2012. Česká pošta oznámila dlužníkovi dne 23.10.2012 výsledek reklamačního řízení, podle něhož 22.10.2012 provedla přípis částky 4.000 Kč na označený účet. K podání připojil kopii oznámení o výsledku reklamačního řízení podle jehož obsahu zásilka podaná pod podacím číslem 3050 na podací poště 611356, pro příjemce Krajský soud, Husova 15, 602 00 Brno, byla dne 19.9.2010 vrácena z důvodu chybného čísla účtu, dne 22.10.2012 byl proveden přípis částky 4.000 Kč na účet číslo 6015-5720621/0710. Dále dlužník doložil kopii záznamu o složení, vydaného účtárnou Krajského soudu v Brně ze dne 24.10.2012, podle které byla částka 4.000 Kč od Karla anonymizovano téhož dne zúčtována pod účetní doklad 6015/206/2012 pod variabilním symbolem 7780131812.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že dlužník v odvolacím řízení doložil, že zálohu ve výši 4.000 Kč zaslal dle pokynů soudu dne 18.9.2012 na účet Krajského soudu v Brně, tak, jak mu tato povinnost byla uložena v usnesení o uložení zálohy. Na poštovní poukázku správně uvedl variabilní symbol, pod kterým měl částku zálohy identifikovat, a to variabilní symbol 2649175772 (přitom spisová značka tohoto insolvenčního řízení je KSBR 26 INS 17599/2012). Usnesení o uložení zálohy nabylo právní moci v úterý 25.9.2012, lhůta k uhrazení zálohy uplynula 28.9.2012 a dlužník v této lhůtě dle pokynů soudu uloženou zálohu poštovní poukázkou odeslal. Pokud byla tato částka z důvodu chybného čísla účtu vrácena zpět, nelze dlužníkovi přičítat k tíži, že číslo variabilního symbolu 17577, uvedené v usnesení, se lišilo od spisové značky tohoto insolvenčního řízení a v důsledku toho nebyla účtárna soudu schopna identifikovat účel platby 4.000 Kč. Ostatně, v době rozhodování odvolacího soudu, jak vyplývá ze zprávy účtárny ze dne 24.10.2012, již tato částka byla účtárnou identifikována a platba zálohy potvrzena.

Vzhledem k tomu, že dlužník uhradil zálohu dle pokynu soudu ve stanovené lhůtě, navíc v době rozhodování odvolacího soudu již tato povinnost byla splněna, změnil odvolací soud napadené usnesení tak, že insolvenční řízení se nezastavuje (§ 220 odst. 1 o.s.ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 12. prosince 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu