2 VSOL 833/2014-B-122
KSBR 31 INS 1248/2008 2 VSOL 833/2014-B-122

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci ARCHING GROUP CZ a.s., se sídlem Šumavská 525/31, 602 00 Brno, identifikační číslo 262 37 610, o zproštění insolvenčního správce funkce, rozhodl o odvolání věřitele SQUARE TRANSACTION a.s., se sídlem Mlýnská 13, 602 00 Brno, identifikační číslo 276 74 215, zastoupeného Mgr. Lukášem Eichingerem, advokátem, se sídlem Revoluční 3, 110 00 Praha, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9.6.2014, č. j. KSBR 31 INS 1248/2008-B-97,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně zamítl návrh věřitele SQUARE TRANSACTION a.s. na zproštění Mgr. Petra Dokládala funkce insolvenčního správce. V důvodech usnesení uvedl, že věřitel se návrhem ze dne 31.3.2014 domáhal zproštění, respektive odvolání insolvenčního správce Mgr. Petra Dokládala z funkce, neboť jmenovaný nemůže fakticky vykonávat svou funkci a pozbyl i další nezbytné předpoklady výkonu funkce insolvenčního správce, zejména důvěryhodnost. Byl totiž obviněn ze zločinů krácení daně ve prospěch zločinecké skupiny a účasti na zločinecké skupině s údajně způsobeným daňovým únikem ve výši 2,3 miliardy Kč. Dále soud uvedl, že dne 25.3.2014 jej informoval právní zástupce správce o vzetí insolvenčního správce do vazby a usnesením ze dne 8.4.2014 ustanovil soud správci zástupce, když důsledkem vazebního stíhání je pozastavení práva výkonu funkce insolvenčního správce. Soud prvního stupně neshledal taková porušení povinností insolvenčního správce, která by vedla k jeho zproštění, přičemž návaznost výkonu funkce správce byla neprodleně zajištěna zástupcem. Zdůraznil také, že je třeba ctít presumpci neviny. Dále uvedl,

že pocity osob, proti nimž bylo v minulosti vedeno trestní řízení, nezakládají pochybnosti, že insolvenční správce řádně neplnil či porušil své povinnosti, nepostupoval s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem. Nadto trestní řízení vůči těmto osobám bylo ukončeno amnestií prezidenta republiky, proto nelze cokoli z tohoto řízení považovat za relevantní.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel SQUARE TRANSACTION a.s. (dále jen odvolatel). Předně namítal, že jeho podání ze dne 31.3.2014 měl soud posoudit nejen jako návrh na zproštění funkce insolvenčního správce, ale především jako podnět na jeho odvolání ve smyslu ust. § 31 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ). Za situace, kdy insolvenční správce je ve vazbě pro podezření ze zločinu krácení daně ve prospěch zločinecké skupiny a ze zločinu účasti na zločinecké skupině s údajně způsobeným daňovým únikem řádu několika miliard Kč, bylo nad míru vhodné odvolat insolvenčního správce z funkce. Ačkoliv mu byl výkon jeho funkce dle § 9 vyhlášky č. 312/2006 Sb. pozastaven a byl ustanoven jeho zástupce, toto pozastavení funkce podle § 9 odst. 2 téže vyhlášky zaniká dnem, kdy pominula okolnost, která byla důvodem k pozastavení tohoto práva, tedy dnem, kdy bude správce propuštěn z vazby. V tomto smyslu se jedná o opatření dočasné. Pokud je správce vazebně stíhán ze závažného trestného činu, s hrozbou mnohaletého trestu odnětí svobody, bude zřejmě po svém propuštění z vazby na svobodu koncentrovat svou činnost a energii především na svou obhajobu a nikoli na řádný výkon funkce insolvenčního správce. Je tedy objektivně zřejmé, že po pominutí důvodu k pozastavení činnosti nemůže či nebude moci řádně vykonávat svou funkci insolvenčního správce. Nelze také ignorovat skutečnost, že podstata trestných činů, pro které je správce vazebně stíhán, tkví v manipulaci s ekonomickými daty, respektive v podvodech finančního charakteru, kdy k tomuto jednání měl insolvenční správce dlouhodobě a relativně sofistikovaným způsobem zneužívat postavení ve funkci ve statutárních orgánech různých společností. Výchozí postavení insolvenčního správce při jeho údajném páchání trestné činnosti bylo tedy podobné jeho postavení v předmětném insolvenčním řízení. Proto by měl soud věc posuzovat se zvýšeným důrazem na prevenci. Navrhl, aby odvolací soud usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že Mgr. Petr Dokládal se z funkce insolvenčního správce dlužníka odvolává.

S přihlédnutím k době zahájení insolvenčního řízení (31.3.2008) je na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném od 1.1.2014. S účinností od tohoto data byl insolvenční zákon změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Podle článku II. zákona č. 294/2013 Sb. platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném od nabytí účinnosti tohoto zákona, i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle ust. § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, se dále zabýval tím, zda lze odvolání věcně projednat. Dospěl k závěru, že v posuzované věci tomu tak není.

Pro úvahy odvolacího soudu jsou podstatné následující skutečnosti, které vyplývají z obsahu spisu a které nebyly účastníky řízení zpochybněny. Mgr. Petr Dokládal byl ustanoven insolvenčním správcem dlužníka ARCHING GROUP CZ a.s. usnesením ze dne 1.9.2008 (současně s rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek). Dne 31.3.2014 došlo soudu podání odvolatele označené jako podnět na zproštění, respektive odvolání Mgr. Petra Dokládala z funkce insolvenčního správce, a to z důvodů, které zevrubně vymezil v odůvodnění napadeného usnesení soud prvního stupně. Usnesením ze dne 8.4.2014 ustanovil soud zástupcem insolvenčního správce JUDr. Petra Konečného. V průběhu dalšího řízení pak insolvenční správce Mgr. Petr Dokládal navrhl v podání ze dne 8.8.2014 změnu v osobě insolvenčního správce s odůvodněním, že mu byl pozastaven výkon advokacie a není dále schopen vykonávat činnost insolvenčního správce v daném insolvenčním řízení. Jako vhodné a zkušené osoby pro výkon funkce správce navrhl JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D., Mgr. Václava Rožce či Mgr. Ing. Ilonu Chládkovou. Předseda věřitelského výboru JUDr. Pavel Strnad v podání ze dne 25.8.2014 sdělil, že věřitelský výbor jednomyslně podpořil návrh na ustanovení JUDr. Daniela Ševčíka, Ph.D. do funkce insolvenčního správce. Naopak, výslovný nesouhlas s ustanovením nového insolvenčního správce z osob označených dosavadním správcem projevil odvolatel ve vyjádření ze dne 12.8.2014.

Dále je zásadní, že soud prvního stupně usnesením ze dne 22.8.2014 odvolal JUDr. Petra Konečného z funkce zástupce insolvenčního správce (s odůvodněním, že právo insolvenčního správce vykonávat činnost bylo obnoveno) a usnesením ze dne 27.8.2014 odvolal z funkce insolvenčního správce Mgr. Petra Dokládala a insolvenčním správcem ustanovil Indra-Šebesta v.o.s. (s odůvodněním, že insolvenčnímu správci bylo pozastaveno právo vykonávat advokacii, není zapsán v seznamu insolvenčních správců, je zaměstnán a nemá kapacitní možnosti dále řádně vykonávat funkci insolvenčního správce).

Za popsaného stavu věci je zřejmé, že ani změna či odklizení odvoláním napadeného výroku usnesení soudu prvního stupně ze dne 9.6.2014, kterým byl zamítnut návrh věřitele na zproštění Mgr. Petra Dokládala funkce správce, nemůže vést k výsledku příznivějšímu pro odvolatele, neboť v průběhu odvolacího řízení soud prvního stupně jmenovaného z funkce insolvenčního správce odvolal usnesením ze dne 27.8.2014. Odvolání věřitele se tedy stalo bezpředmětným, a to v důsledku okolností nastalých po vydání napadeného rozhodnutí. V posuzované věci proto nejsou dány předpoklady pro meritorní projednání odvolání a odvolací soud odvolání odmítl pro bezpředmětnost podle ust. § 218 o.s.ř.

Závěrem odvolací soud pro úplnost poznamenává, že dle zákona o insolvenčních správcích (soud prvního stupně i odvolatel uvádějí vyhlášku ) se právo výkonu činnosti insolvenčního správce pozastavuje mimo jiné vzetím do vazby (§ 9 odst. 1, písm. b/) a pozastavení bez dalšího zaniká pominutím rozhodné okolnosti (§ 9 odst. 2). V daném případě ovšem insolvenčnímu správci právo vykonávat činnost pozastaveno nebylo, neboť ke dni vzetí do vazby ani právo vykonávat činnost insolvenčního správce neměl. Ze seznamu insolvenčních správců totiž vyplývá, že povolení vykonávat činnost mu zaniklo dne 31.12.2009 (důvod uveden není). S ohledem na datum jde nepochybně o zánik povolení v souvislosti s uplynutím přechodného období dvou let od nabytí účinnosti zákona o insolvenčních správcích, kdy činnost správce mohly vykonávat i osoby nesplňující podmínky pro výkon této činnosti, pokud byly ke dni nabytí účinnosti zákona zapsány v seznamu správců konkursní podstaty (§ 40 zákona o insolvenčních správcích). Správci tedy zůstala i po zániku oprávnění funkce v řízení, ve kterém byl ustanoven před tímto zánikem. Šlo přitom o jediné řízení, ve kterém byl ke dni vydání napadeného rozhodnutí ustanoven. Jeho vzetí do vazby nevyvolalo žádné účinky z hlediska zákona o insolvenčních správcích, pouze založilo účinky dle insolvenčního zákona, jmenovitě podklad pro odvolání správce z funkce (či ustanovení zástupce).

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, věřiteli, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 27. října 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu