2 VSOL 833/2012-P51-7
KSOS 38 INS 8839/2012 2 VSOL 833/2012-P51-7

Usnesení Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka SEZAME CZ s.r.o., identifikační číslo: 258 50 121, se sídlem Ostrava, Vítkovice, Erbenova 279/62, PSČ 703 00, o přihlášce P51 věřitele č. 50 Aloise anonymizovano , anonymizovano , podnikatele, identifikační číslo: 676 79 013, místo podnikání a bydliště Valašské Meziříčí, Podlesí 130, PSČ 757 01, zastoupeného JUDr. Ladislavem Poláškem, advokátem, se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Radhošťská 321, PSČ 756 61, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 25.9.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2012, č.j. KSOS 38 INS 8839/2012 -P51-2,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.9.2012, č.j. KSOS 38 INS 8839/2012-P51-2, se p o t v r z u j e.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě s poukazem na ustanovení § 173 odst. 1, § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ), odmítl přihlášku pohledávky č. P51, věřitele č. 50 Aloise anonymizovano (odstavec prvý výroku), dále rozhodl, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 50 v insolvenčním řízení končí (odstavec druhý výroku).

Podle odůvodnění usnesením ze dne 14.6.2012, č.j. KSOS 38 INS 8839/2012-A16, insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku dlužníka, současně byli věřitelé dlužníka vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku přihlásili své pohledávky, věřitelé byli rovněž poučeni ve smyslu ust. § 173 odst. 1 IZ, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.6.2012, posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávky tak bylo pondělí 16.7.2012. Podáním ze dne 3.9.2012 přihlásil věřitel č. 50 do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem ve výši 61.615,-Kč, přihláška byla podána k poštovní přepravě dne 30.8.2012, tedy po uplynutí lhůty stanovené k přihlašování pohledávek. Proto postupoval soud prvního stupně dle ust. § 185 IZ a rozhodl o odmítnutí přihlášky tohoto věřitele.

Proti tomuto usnesení podal věřitel Alois Friedl včasné odvolání v němž namítal, že jeho pohledávka byla zcela nepochybně vedena v účetních evidencích dlužníka, což je nepochybné z doložených listinných důkazů k přihlášce ze dne 28.8.2012, zejména z uznávacího prohlášení dlužníka a částečné úhrady dlužné částky. Odvolatel se dozvěděl o probíhajícím insolvenčních řízení ze sdělení Okresního soudu v Ostravě sp. zn. 127 C 37/2012 ze dne 20.8.2012, doručeného téhož dne. Soud prvního stupně opírá své rozhodnutí o skutečnost, že napadené usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.6.2012, že věřitelé byli řádně poučeni dle ust. § 173 odst. 1 IZ a tudíž že posledním dnem k přihlášení pohledávek byl den 16.7.2012. Odvolatel se domnívá, že za dané situace nelze ponechat vyrozumění známých věřitelů, jejichž pohledávky jsou nesporně vedeny v účetních evidencích dlužníka pouze na zveřejnění v insolvenčním rejstříku, který nepochybně drobní podnikatelé nemohou pravidelně a soustavně sledovat. V daném případě se takové vyrozumění jeví jako účelové a poškozuje zájmy věřitelů a je i v rozporu s dobrými mravy a listinou základních práv a svobod. Správce je povinen dle názoru odvolatele při nespornosti takovéto pohledávky, vedené v účetních evidencích, věřitele o zjištění úpadku dlužníka individuálně vyrozumět, aby v dané lhůtě přihlášku uplatnil s poučením pro případ jejího neuplatnění ve lhůtě. Z těchto důvodů odvolatel navrhl zrušení napadeného usnesení a vrácení věci soudu prvního stupně k dalšímu řízení a rozhodnutí. V opačném případě by pak byl namístě podnět k Ústavnímu soudu, zda ustanovení § 173 odst. 1 IZ není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (ust. § 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.) a aniž musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ) dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 136 odst. 2, písm. d) IZ insolvenční soud v rozhodnutí o úpadku vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě s poučením o následcích jejího zmeškání. Podle odstavce 3 téhož ustanovení lhůta k přihlášení pohledávek stanovená v rozhodnutí nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců.

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Podle § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle ust. § 89 odst. 1 IZ platí, že není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Ustanovení § 83 IZ stanoví, že prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

Dále je třeba uvést, že lhůta k podání přihlášky je lhůtou (§ 57 odst. 3 o.s.ř.), k jejímuž zachování postačí, je-li přihláška posledního dne lhůty odevzdána orgánu, který má povinnost písemnost doručit insolvenčnímu soudu (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 9. 2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P11).

V přezkoumávané věci z obsahu spisu soudu prvního stupně spisové značky KSOS 38 INS 8839/2012 vplývá, že:

-předmětné řízení bylo zahájeno dne 12.4.2012 návrhem jednoho z věřitelů dlužníka, vyhláška o zahájení tohoto insolvenčního řízení byla soudem vydána téhož dne a v insolvenčním rejstříku i na úřední desce soudu byla zveřejněna ve 14.55 hod. V tomto usnesení soud prvního stupně vyzval všechny věřitele dlužníka, kteří chtějí své pohledávky za dlužníkem uplatnit v zahájeném řízení, aby podali svou přihlášku pohledávky dvojmo, na předepsaném formuláři, který je zveřejněn Ministerstvem spravedlnosti na internetových stránkách www.justice.cz., že je třeba připojit listiny, kterých se přihláška dovolává, vykonatelnou pohledávku že je třeba doložit veřejnou listinou, že přihlásit lze pohledávky již do rozhodnutí o úpadku a současně upozornil, že tato vyhláška není rozhodnutí o tom, že insolvenční návrh je důvodný.

-Usnesením ze 14.6.2012, č.j. KSOS 38 INS 8839/2012-A-16 Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku dlužníka, ustanovil insolvenčního správce, upozornil na to, že účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku a ve výroku IV. tohoto usnesení vyzval soud opětovně všechny věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku; opět je upozornil na nutnost podat přihlášku dvojmo, na předepsaném formuláři a současně je poučil, že k opožděně podaným přihláškám pohledávek soud nepřihlíží a tyto se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 14.6.2012 v 10.35 hod.

-Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek započala dne 15.6.2012 a jelikož poslední den 30 denní lhůty připadl na sobotu, skončila první následující pracovní den, to je v pondělí dne 16.7.2012 (§ 57 o.s.ř.).

-Podáním ze dne 28.8.2012, předaným k poštovní přepravě 30.8.2012, soudu doručeným dne 3.9.2012 přihlásil odvolatel svou přihlášku pohledávky ve výši 61.615,-Kč s titulu nedoplatku kupní ceny vyúčtované dokladem ze dne 15.11.2010 a 23.11.2010.

Ze shora uvedených zjištění vyplývá, že pokud odvolatel předal svou přihlášku pohledávek k poštovní přepravě dne 30.8.2012, pak ji podal po uplynutí 30 denní lhůty a tedy opožděně, jak správně uzavřel soud prvního stupně (§ 89 odst. 1, § 136 odst. 2, písm. d/ a odst. 3 IZ, § 57 odst. 2 o.s.ř.).

K odvolacím námitkám je dále třeba uvést, že lhůta pro přihlášení pohledávek byla insolvenčním soudem (v usnesení ze dne 14.6.2012 o úpadku) určena v rozmezí, které insolvenční zákon připouští, věřitelé byli o možnosti přihlásit své pohledávky u tohoto soudu řádně poučeni a byli poučeni i o následcích v případě, že své pohledávky nepřihlásí včas. Toto usnesení bylo všem věřitelům (tedy i odvolateli) oznámeno způsobem předpokládaným v insolvenčním zákoně, a to zveřejněním v insolvenčním rejstříku a současným vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu (§ 71 odst. 3 IZ), co by veřejně přístupném informačním systému veřejné správy (§ 419 IZ). Stejným způsobem byli všichni věřitelé (tedy i odvolatel) informováni o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka a to vyhláškou ze dne 12.4.2012, zveřejněnou téhož dne, včetně možnosti přihlásit své pohledávky. Lhůta uvedená v usnesení o úpadku ze dne 14.6.2012 byla tedy poslední lhůtou, v níž mohli věřitelé své pohledávky přihlásit. Jak uzavřel Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze dne 4.9.2008, sp. zn. KSBR 38 INS 735/2008, 29 NSČR 4/2008-P-11, (které je dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu a bylo též zveřejněno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek v čísle vydání 2 z roku 2009, na str. 201, pod č. 25/2009), nejde-li o známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (§ 430 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nedoručuje insolvenční soud známým věřitelům dlužníka zvlášť (jinak než vyhláškou podle § 71 a násl. uvedeného zákona) ani vyhlášku, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku . Rovněž na další závěry uvedené v tomto rozhodnutí Nejvyššího soudu odvolací soud v zájmu stručnosti zcela odkazuje.

Na základě všech shora uvedených zjištění a argumentace dospěl odvolací soud k závěru, že postup soudu prvního stupně má plnou oporu v zákoně a nedošlo jím k zásahu do ústavně zaručeného práva odvolatele na spravedlivý proces.

Proto odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné v celém rozsahu potvrdil (§ 219 o.s.ř.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců od jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu soudu ČR (§ 239 odst. 3, § 240 odst. 1 o.s.ř., § 74 odst. 2 IZ).

V Olomouci dne 25. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu