2 VSOL 832/2014-A-14
KSOS 25 INS 5667/2014 2 VSOL 832/2014-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Julie anonymizovano , anonymizovano , bytem Liptovská 986/19, Opava-Kylešovice, PSČ 747 06, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 5667/2014-A-7 ze dne 2.6.2014,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice. V důvodech rozhodnutí uvedl, že dlužnice nepředložila spolu s návrhem seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců, dále prohlášení o podnikání, příjmy za poslední tři roky, aktuální výpis z rejstříku trestů a listiny dokládající její úpadek. Soud proto postupoval podle § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a usnesením ze dne 11.3.2014 dlužnici vyzval k doplnění návrhu s poučením o následcích nesplnění této výzvy. Dlužnice na výzvu soudu reagovala tak, že doložila soudu část příloh a ohledně ostatních příloh požádala o prodloužení lhůty do 30.4.2014. Vzhledem k tomu, že ani v této dodatečné lhůtě dlužnice nepředložila listiny dokládající její úpadek, příjmy za poslední tři roky a souhlas nezajištěného věřitele s nižším plněním, soud její insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že se svým podáním požadované listinné přílohy zaslala, a proto konstatování soudu prvního stupně, že v době rozhodování tyto listinné přílohy neměl k dispozici, je liché. Navrhla, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a aby věc byla znovu přezkoumána a rozhodnuta.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání (§ 212 a § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 104 odst. 1 IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen "seznam majetku"), b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen "seznam závazků"), c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že dlužnice podala u soudu prvního stupně insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři), způsob oddlužení nenavrhla. V návrhu uvedla, že je nepodnikající fyzickou osobou, nemá žádné závazky z podnikání ani žádné zaměstnance. V současné době má minimálně 14 věřitelů, u kterých má 14 závazků v minimální výši 1.161.065 Kč, všechny závazky jsou nezajištěné a vykonatelné. V návrhu specifikovala závazky co do označení věřitele, výši závazku a označení příslušného exekučního řízení. Usnesením č.j. KSOS 25 INS 5667/2014-A-4 ze dne 11.3.2014 dlužnice byla vyzvána, aby ve lhůtě 7 dnů mimo jiné doplnila insolvenční návrh tak, že předloží seznam závazků, seznam majetku, seznam zaměstnanců a listiny dokládající její úpadek či hrozící úpadek (původní smlouvy se svými věřiteli). Současně dlužnice byla poučena, že nebude-li návrh ve stanovené lhůtě doplněn o tyto požadované přílohy, soud podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ její návrh na zahájení insolvenčního řízení odmítne. Na tuto výzvu soudu reagovala dlužnice podáním ze dne 28.3.2014, ve kterém uvedla, že dokládá seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců. Ohledně listin dokládajících úpadek či hrozící

úpadek uvedla, že není možné ve lhůtě 7 dnů tyto listiny naskenovat a předložit, žádá proto insolvenční soud o shovívavost s předložením těchto listin a prodloužení lhůty do 30.4.2014 s tím, že tyto listiny bude posílat průběžně.

Jaké přílohy mají být připojeny k insolvenčnímu návrhu, stanoví ustanovení § 104 IZ, přičemž zákonem je kladen důraz na obsahové náležitosti těchto listin, neboť jsou významným zdrojem informací ovlivňující rychlý a účinný postup insolvenčního soudu při řešení úpadku dlužníka.

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně za situace, kdy dlužnice podala insolvenční návrh bez zákonem stanovených (povinných) příloh (§ 104 IZ), podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ usnesením vyzval dlužnici k odstranění této vady insolvenčního návrhu, tj. připojení seznamu závazků, seznamu majetku, seznamu zaměstnanců a listin, které dokládají její úpadek nebo hrozící úpadek. Současně ji správně poučil o následcích nesplnění této výzvy. Vzhledem k tomu, že dlužnice na tuto výzvu soudu předložila toliko seznam závazků, seznam majetku a seznam závazků a ani poté, co uplynula dodatečná lhůta, o kterou ke splnění této výzvy požádala, nepřipojila listiny dokládající její úpadek (přičemž z obsahu spisu vyplývá, že tyto listiny skutečně nedoložila), soud prvního stupně zcela správně podle ustanovení § 128 odst. 2 IZ její insolvenční návrh odmítl.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Dlužnici se doručuje i zvlášť, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu