2 VSOL 83/2011-A-14
KSBR 26 INS 13632/2010 2 VSOL 83/2011-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Ivany Waltrové v insolvenční věci dlužnice Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem Křenová 6, 618 00 Brno, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 26 INS 13632/2010-A-8 ze dne 13.1.2011,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že dlužnici se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením krajský soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč.

V důvodech tohoto usnesení uvedl, že dlužnice podala dne 26.8.2010 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 8.12.2010 vyzval soud dlužnici k předložení ocenění obvyklé ceny nemovitosti znalcem ke dni pořízení seznamu ve smyslu ust. § 392 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ). Dlužnice na tuto výzvu nereagovala. Vzhledem k tomu, že návrh na povolení oddlužení nebyl na výzvu soudu řádně doplněn, postrádá uvedení obvyklé ceny nemovitosti dlužnice znalcem, a věřitelé ani insolvenční soud tak nemají dostatek informací pro přijetí způsobu oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo splátkovým kalendářem), dospěl soud k závěru, že v řízení o oddlužení nelze pro tento nedostatek pokračovat. Podle ust. § 396 odst. 1 IZ je v takovém případě návrh na povolení oddlužení odmítnut a současně je na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Soud proto postupoval podle ust. § 108 IZ a stanovil zálohu ke krytí nákladů insolvenčního řízení, neboť prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Složená záloha správci umožní uhradit náklady vzniklé při zjišťování majetku dlužnice, případně jiných osob, který by též mohl náležet do majetkové podstaty. Záloha slouží taktéž k úhradě odměny a hotových výdajů insolvenčního správce, není-li možno tyto výdaje zcela uspokojit z majetkové podstaty dlužníka.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla, že se dostala do složité rodinné situace, a proto nestihla reagovat na usnesení ze dne 8.12.2010. Dlužnice vyřizovala převoz své matky z LDN do domácí péče a dne 8.1.2011 matka zemřela. Dlužnice tedy neměla síly na reagenci soudu. Dále uvedla, že v únoru bude schopná dostát soudem uložené povinnosti nechat zpracovat znalecký posudek nemovitosti a spolupracovat se soudem i insolvenčním správcem. K odvolání doložila úmrtní list Zdeňky anonymizovano a potvrzení Městského úřadu Blansko o poskytování péče blízké osobě. Navrhla, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k níže uvedeným závěrům.

Podle ust. § 392 odst. 1 IZ, k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední tři roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Dle odstavce 2, v seznamu majetku dlužník kromě náležitostí uvedených v § 104 odst. 2 u každé položky tohoto seznamu uvede údaj o době pořízení, o jeho pořizovací ceně a odhad obvyklé ceny majetku ke dni pořízení seznamu. Nejde-li o nemovitosti nebo o majetek, který slouží k zajištění, ocenění znalcem se nevyžaduje.

Podle ust. § 393 odst. 1 IZ, neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Podle odstavce 2, se podle odstavce 1 postupuje i tehdy, nejsou-li k návrhu na povolení oddlužení připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti. Dle odstavce 3, návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne, není-li přes jeho výzvu řádně doplněn a v řízení o něm nelze pro tento nedostatek pokračovat, nebo nejsou-li k němu přes jeho výzvu připojeny zákonem požadované přílohy, anebo neobsahují-li tyto přílohy přes jeho výzvu stanovené náležitosti.

Podle ust. § 396 odst. 1 IZ, jestliže insolvenční soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Podle ust. § 108 odst. 1 IZ, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak. Dle odstavce 2, insolvenční soud může určit výši zálohy až do částky 50.000,-Kč.

Z úpravy obsažené v ust. § 392 IZ vyplývá, že v případě návrhu na povolení oddlužení zákon vyžaduje u seznamu majetku oproti náležitostem stanoveným obecně v ust. § 104 odst. 2 IZ ještě další náležitosti, z nichž je pro projednávanou věc podstatný znalecký posudek k nemovitosti, kterou dlužnice vlastní. Náležitosti návrhu na povolení oddlužení a jeho povinné přílohy, včetně jejich náležitostí, jsou v ust. § 391 a § 392 IZ vymezeny tak, aby soudu poskytly dostatečný podklad pro rozhodnutí o tom, zda jsou dány podmínky pro povolení oddlužení, a aby umožnily věřitelům, popřípadě soudu, kvalifikovaně posoudit, kterým ze způsobů stanovených v ust. § 398 IZ má být oddlužení provedeno. Proto zákon stanoví jako podmínku projednatelnosti návrhu na povolení oddlužení i předložení jeho řádných předepsaných příloh a s nesplněním tohoto požadavku přes výzvu soudu spojuje následek spočívající v odmítnutí návrhu.

V posuzované věci dlužnice podala současně s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení, avšak v seznamu svého majetku uvedla nemovitost bez znaleckého ocenění. Seznam majetku tak nevyhověl zákonným požadavkům. Soud prvního stupně tedy postupoval v souladu s ust. § 393 odst. 1 a 2 IZ, když usnesením ze dne 8.12.2010 vyzval dlužnici k předložení ocenění obvyklé ceny nemovitosti znalcem ke dni pořízení seznamu. Za situace, kdy dlužnice na tuto výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovala a seznam majetku nedoplnila, ač byla poučena o následcích nerespektování výzvy, lze uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud dlužnici napadeným usnesením uložil zálohu na náklady insolvenčního řízení. V odůvodnění tohoto usnesení předestřel dlužnici svůj další postup, tedy že bude nutno postupovat podle ust. § 393 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení odmítnout a podle ust. § 396 odst. 1 IZ na majetek dlužnice prohlásit konkurs. Současně v odůvodnění tohoto usnesení vysvětlil i smysl a účel požadované zálohy a odůvodnil její výši.

Odvolací námitky dlužnice nepovažuje odvolací soud za důvodné. Přestože lze dlužnici přisvědčit, že se v souvislosti s péčí o svou nemocnou matku dostala do tíživé osobní situace, nejsou jí uváděné skutečnosti (úmrtí matky, péče o blízkou osobu) důvodem pro to, aby soud netrval na splnění povinnosti dlužnice doložit ocenění obvyklé ceny nemovitosti.

Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však zásadní skutečností to, že dlužnice předložila soudu dne 29.3.2011 znalecký posudek č. 408-37/11 ze dne 25.3.2011 o ceně nemovitosti-zahrádkářské chaty v katastrálním území Albrechtice u Českého Těšína, obec Albrechtice, okres Karviná. Podle názoru odvolacího soudu není žádného rozumného důvodu nepřihlédnout k tomu, že dlužnice splnila svou povinnost doložit odhadní cenu nemovitosti dodatečně, byť k této skutečnosti došlo až po rozhodnutí soudu prvního stupně o uložení povinnosti k úhradě zálohy na náklady insolvenčního řízení, ale ještě dříve, než odvolací soud o odvolání dlužnice proti tomuto usnesení rozhodl. Nezohlednit nastalou situaci by znamenalo počínat si nehospodárně a zcela formalisticky. Nepřihlédnout k doplnění ocenění obvyklé ceny nemovitosti znalcem by mohlo ve svém důsledku znamenat, že i v případě, pokud by dlužnice splňovala podmínky pro řešení jejího úpadku povolením oddlužení, byl by prohlášen na její majetek konkurs. Taková situace je jistě nežádoucí a ve skutečnosti představuje vnucení způsobu řešení úpadku konkursem namísto požadovaného oddlužení.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že dlužnici se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 28. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu