2 VSOL 822/2016-A-21
KSBR 40 INS 5617/2016 2 VSOL 822/2016-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka-manželů: a) Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , 671 28 Slup 43, IČO: 02 318 971, b) Dagmar anonymizovano , nar. 26. 6. 1974, 671 28 Slup 43, o insolvenčním návrhu dlužníků spojeném se společným návrhem manželů na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2016, č.j. KSBR 40 INS 5617/2016-A-16

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. května 2016, č.j. KSBR 40 INS 5617/2016-A-16 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) označeným usnesením zastavil insolvenční řízení poté, co konstatoval, že uložil dlužníku (pod pojmem dlužník se zde rozumí manželé Jaroslav Konečný a Andrea Konečná, neboť manželé jsou podle § 394a odst. 3 IZ ve věci společného oddlužení manželů považováni za jediného dlužníka) usnesením č.j. KSBR 40 INS 5617/2016-A-13, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení a současně jej poučil, že nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání. Lhůta stanovená soudem marně proběhla a dlužník zálohu nezaplatil, což soud ověřil dotazem na účtárnu soudu.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání, v němž namítal, že mají dva závazky z podnikání, které řádně přihlásili v insolvenčním návrhu na oddlužení. Na základě přijmu a přislíbené smlouvy o důchodu jsou schopni řádně splatit isir.justi ce.cz min. 30 % nezajištěným věřitelům a ve 100 % uhradit závazky z podnikání. Dle jejich názoru není důvod k záloze ve výši 50.000 Kč, které nejsou schopni uhradit, jelikož musí hradit náklady na živobytí a nemají možnost částku 50.000 Kč odeslat jako zálohu v insolvenčním řízení. Proto žádali Vrchní soud v Olomouci o prozkoumání návrhu o schválení oddlužení.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb., insolvenční řízení bylo zahájeno dne 9. 3. 2016, proto je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění po novele provedené zákonem č. 294/2013 Sb. (dále jen IZ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), učinil tak, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 a odst. 2 věty prvé IZ insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle § 108 odst. 3 IZ nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního soudu vyplývá, že dlužník podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení společného oddlužení manželů a insolvenční soud dlužníkovi uložil zaplatit na náklady řízení zálohu ve výši 50.000 Kč. Ve spise je záznam účtárny o tom, že dlužník zálohu do dne 27.4.2016 nezaplatil.

Pokud insolvenční navrhovatel nezaplatí zálohu na náklady insolvenčního řízení, přestože mu byla záloha pravomocně uložena rozhodnutím podle § 108 odst. 1 IZ, insolvenční soud zpravidla vydá usnesení o zastavení insolvenčního řízení. Postup opačný, kdy insolvenční soud bude pokračovat v řízení bez uhrazení zálohy, přichází v úvahu především tehdy, změní-li se v mezidobí (v době po vydání rozhodnutí o uložení uhrazení zálohy) majetková situace dlužníka natolik, že trvat na uhrazení zálohy je nadbytečné (např. prokáže-li se, že dlužník disponuje dostatečnými finančními prostředky, z nichž bude možno bez obtíží hradit hotové výdaje i předpokládanou odměnu insolvenčního správce). Po vydání usnesení o uložení zálohy na náhradu nákladů insolvenčního řízení tedy lze tvrdit, že došlo k takové změně skutečností, že zaplacení zálohy na náklady řízení již není potřebné (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. KSOL 10 INS 21861/2012, 29 NSČR 39/2013 ze dne 27.9.2013 publikované pod R 103/2013 SSRaS).

Krajský soud na podkladě údajů dlužníka správně zjistil existenci závazků z podnikání, vůči nimž dlužník ani netvrdil souhlas věřitelů s oddlužením, tedy nedostatek pro povolení oddlužení, správně zjistil i majetek dlužníka a výši postižitelných příjmů, které nezaručují, že v případě prohlášení konkursu by zde byly prostředky, které pokryjí náklady insolvenčního řízení, proto mu důvodně uložil zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník nyní nově netvrdí, že se jeho poměry změnily natolik, že zálohovat řízení není potřeba, ani to ze spisu nevyplývá.

Odvolací soud z těchto důvodů napadené usnesení jako věcně správné podle ustanovení § 219 o.s.ř. potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se doručuje i zvláštním

způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 30. listopadu 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu