2 VSOL 822/2012-A-16
KSBR 44 INS 16972/2012 2 VSOL 822/2012-A-16

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Myškové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka NDplastik s.r.o., identifikační číslo: 282 63 600, se sídlem Brno, Mojmírovo náměstí 75/2, PSČ 612 00, o insolvenčním návrhu věřitele GAMA GROUP a.s., identifikační číslo: 457 97 463, se sídlem České Budějovice, Mánesova 11/3b, PSČ 370 67, zastoupeného zmocněnkyní Mgr. Janou Smolíkovou, bytem Spolí 39, Třeboň, PSČ 739 01, rozhodl o odvolání věřitele GAMA GROUP a.s. ze dne 20. září 2012 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. srpna 2012, č.j. KSBR 44 INS 16972/2012-A-10,

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. srpna 2012, č.j. KSBR 44 INS 16972/2012-A-10, se v odstavci I. výroku z r u š u j e a věc se v tomto rozsahu v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně s poukazem na ust. § 108 a § 133 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-dále jen též IZ ) uložil uvedenému věřiteli, aby do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč na účet soudu nebo v hotovosti na pokladně (výrok I.) a dále, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení sdělil, zda se vzdává práva účasti na projednání insolvenčního návrhu, popř., zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání (výrok II.).

V důvodech uvedl, že insolvenčním návrhem doručeným soudu 13.7.2012 se věřitel domáhal vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka. Dále po té, kdy podrobně vyložil, jaký je účel požadované zálohy uzavřel, že v daném případě stanovil její výši v maximální možné částce 50.000,-Kč, přičemž přihlédl ke skutečnosti, že jediným v úvahu přicházejícím způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs, dále k tomu, že dlužník se k insolvenčnímu návrhu věřitele nevyjádřil a nepředložil seznam majetku, tudíž soudu není známo, zda dlužník disponuje dostatkem pohotových finančních prostředků, které by postačovaly alespoň k úhradě nákladů konkursu, a dále pak též k vyhlášce č. 313/2007 Sb., kde je stanovena minimální odměna insolvenčního správce ve výši 45.000,-Kč bez DPH (v případě konkursu), přičemž je nutno počítat s navýšením o hotové výdaje insolvenčního správce a případně o DPH. Nelze připustit, aby do doby, než bude majetek dlužníka zpeněžen, nesl veškeré náklady řízení insolvenční správce. Pouze v krajním případě hradí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce stát, a to tehdy, pokud je není možno uhradit z majetkové podstaty či složené zálohy. Uložení zálohy není potřebné pouze za situace, že dlužník disponuje hotovými finančními prostředky, kterými lze krýt již počáteční náklady insolvenčního řízení (srov. usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSBR 44 INS 2359/2012, 3 VSOL 207/2012-A-11 ze dne 19.4.2012). Z uvedených důvodů považuje insolvenční soud složení zálohy v požadované výši v tomto případě za nezbytné.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání. Přestože v odvolání výslovně uvedl, že usnesení soudu prvního stupně napadá v celém rozsahu, dle obsahu tohoto podání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) jeho odvolání směřuje proti té části napadeného usnesení, kterou mu soud uložil povinnost k zaplacení zálohy. V tomto směru odvolatel namítal, že soud se vůbec nezabýval majetkovou situací dlužníka a svým paušálním postupem přenesl povinnost k úhradě nákladů insolvenčního řízení na navrhovatele. V usnesení citované ustanovení § 108 IZ ovšem soudu ukládá, aby se při úvaze o uložení zálohy v prvé řadě zabýval tím, zda nelze prostředky na úhradu nákladů insolvenčního řízení zajistit jinak. Až v situaci, kdy bude prokázáno, že prostředky ke krytí nákladů zajistit jinak nelze, může soud uložit navrhovateli složení zálohy. Z účetní závěrky dlužníka za rok 2010, sestavené dlužníkem ke dni 30.6.2011 (která je založena ve sbírce listin obchodního rejstříku a tak přístupná i soudu) přitom vyplývá, že dlužník disponuje oběžnými aktivy v hodnotě 7.618.000,-Kč a krátkodobým finančním majetkem v hodnotě 2.930.000,-Kč. Z uvedeného dle odvolatele vyplývá, že dlužník je dostatečně kapitálově a majetkově vybaven na to, aby bylo možné hradit náklady insolvenčního řízení z budoucí majetkové podstaty. Proto není dán důvod k tomu, aby musel na náklady insolvenčního řízení skládat zálohu navrhovatel. Kromě toho se odvolatel domnívá, že požadovaná částka je v nepoměru k výši pohledávky navrhovatele, která činí 94.924,81 Kč. Z uvedených důvodů navrhl zrušení napadeného usnesení.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.) a aniž by musel ve věci nařizovat jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání nelze upřít důvodnost.

Z obsahu spisu vyplývá, že navrhovatel v insolvenčním návrhu tvrdil splatné pohledávky za dlužníkem z titulu provedených prací (kalení a broušení dílů), které fakturoval fakturou ze dne 6.3.2012. Dále dodal dlužníkovi zboží-unášeče řezacích nožů a granulační techniky, použité palety fakturované fakturou ze dne 3.2.2012, 13.7.2011 a 10.8.2011. Konečně dne 13.7.2011 uzavřel s dlužníkem kupní smlouvu na dodávku odpadních fólií, fakturované fakturou ze 13.6.2011. Celkem jde o pohledávky na jistině ve výši 79.218,-Kč, které dlužník dosud nezaplatil, ač byl opakovaně upomínán. Dále navrhovatel označil další věřitele dlužníka a to KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. se splanou a vykonatelnou pohledávkou ve výši 107.389,-Kč a KOH-I-NOOR HEMUSMARK Jsc, komplex Slavelkov, Bulgaria s pohledávkou 11.629,52 EUR, splatnou 23.9.2011. Z uvedených tvrzení navrhovatel dovozuje, že dlužník je v úpadku ve smyslu ust. § 3 odst. 1, odst. 2 IZ, neboť má více věřitelů, vůči nimž není schopen hradit své závazky, které nehradí déle než 3 měsíce po splatnosti. Své splatné (vykonatelné) pohledávky za dlužníkem věřitel KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. potvrdil v podání ze dne 31.7.2012. Na základě těchto zjištění odvolací soud uzavírá, že insolvenční návrh navrhovatele má všechny náležitosti a je projednatelný.

Usnesením ze dne 23.7.2012 (A-5) byl dlužník soudem prvního stupně vyzván, aby se k návrhu navrhovatele ve lhůtě 15 dnů od doručení písemně vyjádřil, dále, aby doložil seznam svého majetku, závazků, zaměstnanců a byl současně poučen, že pokud uvedené seznamy nepředloží (§ 104 IZ), bude mít soud za to, že dlužník není schopen své závazky hradit (§ 3 odst. 2 písm. d/ IZ). Tato výzva byla dlužníkovi doručena do datové schránky (fikcí) dne 2.8.2012. Do současné doby dlužník na tuto výzvu nereagoval.

Nicméně je rovněž skutečností, jak namítal odvolatel, že dle účetní závěrky dlužníka za rok 2012, sestavené ke dni 30.6.2011 (založené sbírce listin obchodního rejstříku) dlužník ještě k tomuto datu disponoval dlouhodobým hmotným majetkem ve výši 7.496.000,-Kč, zásobami 3.970.000,-Kč, finančním majetkem 2.930.000,-Kč. Dále z listin založených v této sbírce listin a konečně i z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka vyplývá, že v současné době je na základě smlouvy o převodu obchodního podílu (ze dne 24.1.2012) jediným společníkem dlužníka RISK PREVENTION INC. se sídlem Seychelská republika a od 31.1.2012 je jediným jednatelem dlužníka Zdeněk Lehroch, bytem Varnsdorf, Pa Pastvinách 1536, PSČ 407 47. Dle názoru odvolacího soudu měl být proto před vydáním napadeného usnesení současný jednatel dlužníka soudem vyzván, po té, kdy výzva soudu ze dne 23.7.2012 (A-5) byla dlužníku doručena do datové schránky fikcí a na výzvu soudu nereagoval, aby se k současné majetkové situaci dlužníka vyjádřil a především, aby sdělil, zda má dlužník ve svém majetku k dispozici pohotové finanční prostředky a v jaké výši. Dále mohl a měl být dle názoru odvolacího soudu učiněn přinejmenším dotaz na Český úřad zeměměřičský a katastrální, zda je či není dlužník vlastníkem nemovitého majetku.

Odvolací soud proto souhlasí s námitkou odvolatele, že soud prvního stupně k šetření o majetkové situaci dlužníka přistupoval v dané věci formálně, nevyčerpal všechny možnosti, proto je jeho požadavek na zaplacení zálohy po navrhovateli předčasný, neboť se neopírá o dostatečná skutková zjištění.

Z uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle ustanovení § 219a odst. 1 písm. b) o.s.ř. a v napadené části v odstavci I. výroku usnesení soudu prvního stupně zrušil a dle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

V dalším řízení bude soud prvního stupně postupovat v intencích naznačených shora a teprve v závislosti na výsledku dalšího šetření znovu zváží, zda pro další řízení bude záloha na náklady insolvenčního řízení potřebná a v jaké výši.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu