2 VSOL 82/2011
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Váš dopis zn.: KSOS 8 INS 13999/2010 Naše spis.zn.: 2 VSOL 82/2011 Krajský soud v Ostravě Vyřizuje: Miroslava Kupková Havlíčkovo nábřeží 34 telefon: 585532320 728 81 Ostrava e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 14.6.2011

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Po poradě odvolacího senátu vracíme spis Vaší spisové značky KSOS 8 INS 13999/2010-P11, pod kterou probíhá u Vašeho soudu řízení o přihlášce pohledávky věřitelů Bohumila anonymizovano , anonymizovano a Dagmar anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Hlubčická 106, 794 01 Krnov, v insolvenční věci dlužníka Milana anonymizovano , anonymizovano , bytem Nám. Hrdinů 872/13, 794 01 Krnov.

Věc byla předložena odvolacímu soudu dne 7.2.2011 k rozhodnutí o odvolání Bohumila anonymizovano (ve skutečnosti však odvolání podala i Dagmar anonymizovano ) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.1.2011, č.j. KSOS 8 INS 13999/2010-P11-3, kterým byla odmítnuta přihláška pohledávky Bohumila anonymizovano .

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že přihlášku podali společně Bohumil Klein a Dagmar anonymizovano , kteří mají podle svého tvrzení za dlužníkem pohledávku z titulu smlouvy o postoupení pohledávek. Z uvedeného vyplývá, že k předložení spisu došlo předčasně, neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o odmítnutí přihlášky toliko ve vztahu k Bohumilu anonymizovano , ač podle skutkových tvrzení je věřitelkou uplatňované pohledávky i Dagmar anonymizovano .

Odvolací soud proto podle ust. § 222 odst. 2 o.s.ř. soudu prvního stupně nařizuje, aby postupem podle ust. § 167 odst. 2 a 166 o.s.ř. doplňujícím usnesením rozhodl o přihlášce pohledávky i ve vztahu k Dagmar anonymizovano . Tento pokyn je pro soud prvního stupně závazný.

Po uplynutí odvolací lhůty běžící od doručení doplňujícího usnesení předložte spis znovu odvolacímu soudu s novou předkládací zprávou.

Mgr. Milan Polášek v.r. předseda senátu

Za správnost