2 VSOL 817/2015-P13-7
KSBR 32 INS 23037/2014 2 VSOL 817/2015-P13-7

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Miroslavi, Mlýnská 641/30, PSČ 671 72, o přihlášce pohledávky číslo 13 věřitele číslo 11 RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10-Strašnicích, Limuzská 3135/12, PSČ 108 00, identifikační číslo 49903209, zastoupeného Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Varenská 51/2723, PSČ 702 00, rozhodl o odvolání věřitele č. 11 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2015, č. j. KSBR 32 INS 23037/2014-P13-2,

tak to:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že přihláška pohledávky číslo 13 věřitele č. 11 RWE Energie, s. r. o. se n e o d m í t á .

Odův odně ní:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) odmítl přihlášku pohledávky věřitele RWE Energie, s. r. o. ve výši 10.309,82 Kč (výrok I.) a uvědomil věřitele o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.). Insolvenční soud postupoval podle § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), když závěr o opožděnosti věřitelovy přihlášky pohledávky dovodil z toho, že lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek rozhodnutím o úpadku uplynula dne 12. 1. 2015 a přihláška byla soudu doručena soudu dne 17. 4. 2015.

Proti tomuto usnesení podal odvolání věřitel číslo 11 RWE Energie, s. r. o. (dále jen odvolatel ). Namítal, že přihlášku pohledávky v celkové výši 10.309,82 Kč podal v souladu s § 253 odst. 4 IZ. Uvedl, že insolvenční správce se dle § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil tak, že splní smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a odvolateli vznikla pohledávka za dlužníkem od data prohlášení konkursu do data zániku plnění (do 15 dnů od prohlášení konkursu). Dále argumentoval tím,

že v obdobné věci (sp. zn. KSBR 37 INS 22480/2013) shledal Vrchní soud v Olomouci postup odvolatele za správný. Navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a vrátil věc insolvenčnímu soudu k novému projednání.

Podle § 7 věty první IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních. V dané věci se přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 293/2013 Sb.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o. s. ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Insolvenční soud učinil ve věci správná zjištění o tom, že usnesení o úpadku dlužníka bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 10. 11. 2014 a odvolatel podal svou přihlášku pohledávky u soudu dne 17. 4. 2015. Ostatně tyto skutečnosti odvolatel ani nezpochybňoval. Insolvenční soud však pochybil, pokud se nezabýval charakterem přihlašované pohledávky. Jako důvod pohledávky totiž odvolatel v přihlášce uvedl smlouvu o sdružených službách dodávky plynu ze dne 19. 6. 2012 a k tomu doplnil, že insolvenční správce se podle § 253 odst. 2 IZ nevyjádřil, že smlouvu splní, proto věřiteli vznikly další pohledávky za dodávky plynu od data prohlášení konkursu do data zániku plnění, tj. do 30 dnů od prohlášení konkursu.

Pro posouzení věci je dále rozhodné, že insolvenční soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka dne 19. 2. 2015 usnesením, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku téhož dne. Podstatné je rovněž to, že z listin připojených k přihlášce plyne, že pohledávka v částce 4.579,54 Kč splatná dne 15. 4. 2015 byla vyúčtována za období od 19. 2. 2015 do 3. 3. 2015 (viz vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu a souvisejících služeb č. 110000981930 ze dne 26. 3. 2015) a pohledávka v částce 5.730,28 Kč splatná dne 15. 4. 2015 byla vyúčtována za období od 4. 3. 2015 do 20. 3. 2015 (viz vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu a souvisejících služeb č. 207000415781 ze dne 26. 3. 2015).

Podle § 253 odst. 4 IZ, odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím způsobené škody přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou.

Podle § 168 odst. 3 IZ, není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku.

V takto vymezeném skutkovém a právním rámci dospěl odvolací soud k závěru, že odvolatel uplatnil v insolvenčním řízení pohledávky z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu (§ 253 odst. 4 věta druhá IZ), které jsou pohledávkami za majetkovou podstatou. Tyto pohledávky se v insolvenčním řízení nepřihlašují, nýbrž se uplatňují vůči insolvenčnímu správci pořadem práva tak, jako by insolvenční správce byl v nich dlužníkem (§ 203 odst. 1 IZ).

Lze tudíž uzavřít, že insolvenční soud přihlášku pohledávky nesprávně odmítl pro opožděnost podle § 185 IZ a odvolání je zcela důvodné. Proto odvolací soud napadené usnesení změnil podle § 220 odst. 1 o. s. ř. tak, že přihláška pohledávky číslo 13 věřitele č. 11 RWE Energie, s. r. o. se neodmítá.

Poučen í: Proti tomuto usnesení j e dovolání přípustné ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, věřiteli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne zvláštního doručení rozhodnutí.

V Olomouci 24. září 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu