2 VSOL 81/2012-P46-8
KSOL 16 INS 341/2010 2 VSOL 81/2012-P46-8

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Ing. Stanislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Štěpánov, Moravská Huzová 33, IČ: 651 03 443, o přihlášce pohledávky věřitele č. 46 Cashdirect, a.s., se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, IČ: 289 71 086, rozhodl o odvolání věřitele ze dne 18.1.2011 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12.1.2012, č.j. KSOL 16 INS 341/2010-P46-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 12.1.2012, č.j. KSOL 16 INS 341/2010-P46-2, se m ě n í takto:

Přihláška pohledávky věřitele č. 46 Cashdirect, a.s. ze dne 6.12.2011, kterou byla přihlášena pohledávka ve výši 51.293,61 Kč, se n e o d m í t á.

Odůvodnění

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci (dále též jen insolvenční soud ) shora označeným usnesením odmítl přihlášku pohledávky č. P 46 věřitele

Cashdirect, a.s. (výrok I.) a vyslovil, že právní mocí jeho rozhodnutí se účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že v insolvenčním řízení, zahájeném dne 15.1.2010 návrhem dlužníka, rozhodl soud dne 31.3.2010 o jeho úpadku. V rozhodnutí o úpadku, které bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 31.3.2010, vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Dále byli věřitelé poučeni, že přihláška včetně příloh se podává u insolvenčního soudu a že k později podaným přihláškám nebude insolvenční soud přihlížet a tyto pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny (§ 173 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/, ve znění pozdějších předpisů, /dále jen IZ /). Posledním dnem lhůty pro přihlašování pohledávek ve shora označeném insolvenčním řízení byl den 30.4.2010. Dne 6.12.2011 byla insolvenčnímu soudu doručena přihláška pohledávky věřitele Cashdirect, a.s., jelikož posledním dnem lhůty pro přihlašování pohledávek byl den 30.4.2010, vyhodnotil soud tuto přihlášku pohledávky, evidovanou pod č. 46, jako opožděnou. Proto přihlášku odmítl a současně deklaroval ukončení účasti věřitele Cashdirect, a.s. v insolvenčním řízení (§ 173 a § 185 IZ).

Proti usnesení insolvenčního soudu podal věřitel odvolání, v němž namítal, že soud se jeho přihláškou blíže nezabýval a tuto pouze odmítl. Jeho pohledávka je však pohledávkou, kterou není třeba do insolvenčního řízení přihlašovat (§ 165 odst. 2 IZ), proto je napadené usnesení nesprávné. V odvolání odkázal na názor vyslovený v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, č.j. KSPA 48 INS 2744/2008,1 VSPH33/2009-B-25, které k odvolání připojil, a žádal změnu napadeného usnesení tak, aby jeho přihláška pohledávky nebyla odmítnuta.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 165 odst. 2 IZ zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

Podle § 24 odst. 4, věta druhá, zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu hledí jako na přihlášenou.

V přezkoumávané věci z obsahu přihlášky pohledávky č. P 46 vyplývá, že věřitel Cashdirect, a.s. přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou, která byla doručena insolvenčnímu soudu dne 6.12.2011, vykonatelnou pohledávku celkem v částce 51.293,61 Kč (nikoli v částce 34.832,11 Kč, jak nesprávně uvedl insolvenční soud v odůvodnění napadeného usnesení), která vznikla jako regresní nárok České kanceláře pojistitelů dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č.168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále též jen zákon o povinném pojištění ). Tato pohledávka sestává z částky 29.115,-Kč jistiny, částky 5.717,11 Kč úroků z prodlení v zákonné výši za dobu od 5.3.2008 do 31.3.2010 a částky 16.461,50 Kč nákladů řízení, vedeného u Okresního soudu v Olomouci, který dlužníka rozsudkem ze dne 24.1.2008, sp. zn. 25 C 295/2007-35 zavázal ke splnění povinnosti nahradit České kanceláři pojistitelů to, co za něj plnila poškozenému. Pohledávka, včetně příslušenství, byla na věřitele Cashdirect, a.s. jako postupníka postoupena postupitelem Česká kancelář pojistitelů postupní smlouvou ze dne 21.12.2010.

Na základě těchto skutečností dospěl odvolací soud k závěru, že předmětná pohledávka nebyla do insolvenčního řízení přihlášena opožděně. Pokud tuto pohledávku není třeba podle § 24 odst. 4 zákona o povinném pojištění přihlašovat do insolvenčního řízení, nemůže se ve vztahu k ní uplatnit režim pohledávek, které přihlašovat třeba je, včetně opožděnosti jako důvodu pro její odmítnutí (§ 173 odst. 1, § 185 IZ). Důvod pro odmítnutí přihlášky pohledávky v tomto případě není dán, neboť dnem, kdy nastaly účinky rozhodnutí insolvenčního soudu o dlužníkově úpadku (31.3.2010) se považoval nárok věřitele České kanceláře pojistitelů v celkové výši 51.293,61 Kč (vyplývající z rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.1.2008, č.j. 25 C 295/2007-35, v právní moci 4.3.2008) bez dalšího, a to ze zákona, za přihlášený (§ 24 odst. 4 zák. č. 168/1999 Sb, § 165 odst. 2 IZ). Na této skutečnosti nemůže nic změnit dle názoru odvolacího soudu ani to, že věřitel Česká kancelář pojistitelů v průběhu tohoto řízení smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 21.12.2010 tuto pohledávku postoupila odvolateli Cashdirect a.s., který ji teprve sám svou přihláškou, doručenou soudu 6.12.2011, tedy daleko po přihlašovací lhůtě (avšak ve fázi řízení, kdy nebyla předložena konečná zpráva a tudíž není pravomocné rozvrhové usnesení), výslovně uplatnil.

Ze shora uvedených důvodů proto postupoval odvolací soud dle § 220 o.s.ř. (§ 7 odst. 1 IZ) a napadené usnesení změnil tak, že přihláška předmětné pohledávky se neodmítá.

Na závěr na adresu odvolatele odvolací soud upozorňuje, že pokud je odvolatel v tomto řízení právně zastoupen Mgr. Michalem Sladkým, advokátem, se sídlem Praha 5, Bozděchova 7 (jak se podává z podání ze dne 18.1.2012-P46-3), pak doposud plná moc udělená shora jmenovanému nebyla soudu předložena.

Odvolacímu soudu tato skutečnost nebránila ve věci rozhodnout, neboť odvolání bylo soudu doručeno z datové schránky samotného odvolatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 27. února 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu