2 VSOL 81/2011-P26-8
KSOS 25 INS 12262/2010 2 VSOL 81/2011-P26-8

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Po anonymizovano a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlu anonymizovano Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem 739 47 Kozlovice 691, IČ: 61 59 04 01, o přihlášce pohledávky věřitele č. 26 Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49 24 09 01, rozhodl o odvolání věřitele č. 26 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.1.2011, č.j. KSOS 25 INS 12262/2010-P26-2,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e m ě n í tak, že přih anonymizovano pohledávky věřitele č. 26 Raiffeisenbank a.s. se n e o d m í t á.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl přihlášku pohledávky věřitele Raiffeisenbank a.s. (výrok I.) a současně věřitele uvědomil o tom, že jeho účast v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (výrok II.).

Na odůvodnění uvedl, že dne 20.10.2010 bylo zahájeno insolvenční řízení a usnesením ze dne 5.11.2010, č.j. KSOS 25 INS 12262/2010-A6 bylo rozhodnuto o úpadku dlu anonymizovano . Ve výroku IV. usnesení byli vyzváni věřitelé dlu anonymizovano , kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k přihláškám, jež budou podány později, nebude soud přihlížet a takto uplatněné pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.11.2010 a lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 6.12.2010. Přih anonymizovano věřitele byla odeslána a doručena elektronicky dne 12.1.2011, tedy opožděně. Soud prvního stupně proto postupoval dle ust. § 173 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ) a přihlášku odmítl.

Proti tomuto rozhodnutí podal věřitel odvolání. Namítal, že ve vyhlášce o zahájení insolvenčního řízení ze dne 20.10.2010 nebylo uvedeno rodné číslo dlu anonymizovano , ačkoliv se jedná o povinný údaj dle ust. § 420 odst. 1 a odst. 2 IZ. Odkázal na j anonymizovano Vrchního soudu v Praze (usnesení ze dne 15.12.2010, sp. zn. MSPH 60 INS 860/2009), který řešil obdobnou věc a dospěl k závěru, že lhůta k podání přihlášky pohledávky počíná běžet jedině za předpokladu, že informace o dlužníkovi je v insolvenčním rejstříku řádně zveřejněna tak, aby mohla být věřitelem zjištěna prostřednictvím automatického vyhledávání. Vzhledem k absenci rodného čísla dlu anonymizovano v insolvenčním rejstříku je věřitel toho názoru, že mu lhůta k podání přihlášky běžet nepočala. Domáhal se změny napadeného usnesení tak, že přih anonymizovano pohledávky se neodmítá.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž nařizoval ve věci jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že napadené usnesení je třeba změnit.

Podle ust. § 420 odst. 1 IZ je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužníků jeho jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního předpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužníků i její sídlo. Podle odstavce 2 je-li dlužníkem fyzická osoba, která je po anonymizovano , zapisuje se do seznamu dlužníků vedle údajů podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej při svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydliště, a ident anonymizovano číslo. Odstavec 4 stanoví, že údaje podle odstavců 1 až 3 zapíše insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile nastanou účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nejpozději však do 7 dnů po tomt anonymizovano ; není-li mu některý z těchto údajů v uvedené době znám, zapíše jej insolvenční soud do seznamu dlužníků, jakmile v insolvenčním řízení vyjde najevo.

Z obsahu spisu vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno na základě insolvenčního návrhu podaného dlužníkem dne 19.10.2010. Usnesením ze dne 5.11.2010, č.j. KSOS 25 INS 12262/2010-A-6 soud prvního stupně zjistil úpadek dlu anonymizovano , ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Radima Kubicu a ve výroku III. vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení v insolvenčním rejstříku. Současně byli věřitelé poučeni, že k pozdě podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto přihlášené pohledávky nebudou v insolvenčním řízení uspokojeny. Usnesení o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 5.11.2010 a poslední den lhůty pro přihlášení pohledávek připadl na 6.12.2010. Odvolatel podal přihlášku pohledávky dne 12.1.2011.

Dlužník v podaném insolvenčním návrhu uvedl datum svého narození, bydliště, místo podnikání a ident anonymizovano číslo. Jako přílohu dlužník k návrhu připojil mj. výpis anonymizovano nemovitostí, ve kterém je uvedeno jeho rodné číslo. Tento údaj tak byl soudu prvního stupně znám již anonymizovano , kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Proto bylo jeho povinností již k tomuto dni do insolvenčního rejstříku zapsat také rodné číslo dlu anonymizovano (§ 420 odst. 1, 4 IZ). Z výstupu insolvenčního rejstříku však vyplývá, že tento údaj v něm dosud zapsán není.

Povinnosti soudu zapisovat z úřední povinnosti do insolvenčního rejstříku identifikátory dlu anonymizovano odpovídá právo osob, které jsou na správnost údajů zapisovaných do insolvenčního rejstříku odkázány, ve svých právních poměrech vycházet z předpokladu, že stav údajů identifikujících osobu dlu anonymizovano v insolvenčním rejstříku odpovídá zákonu. Věřitelé, kteří nemají postavení osoby, jimž se rozhodnutí o úpadku doručuje zvlášť, vedou ve svých evidencích (zejména o obchodně závazkových vztazích) údaje o fyzických osobách podle rodného čísla nebo ident anonymizovano čísla a mají právo porovnáváním svých údajů s údaji v insolvenčním rejstříku zjišťovat, zda ohledně takové osoby bylo zahájeno insolvenční řízení a posléze sledovat jeho průběh. Tito věřitelé jsou zcela odkázáni na informace zveřejněné v insolvenčním rejstříku a na jejich správnost. Tyto závěry, vycházející z odvolatelem citovaného usnesení Vrchního soudu v Praze, formuloval ve své rozhodovací praxi i Vrchní soud v Olomouci, např. již v usnesení ze dne 27.1.2011, č.j. KSBR 28 INS 1188/2010, 2 VSOL 538/2010-P11-9.

Pokud soud prvního stupně údaj o rodném čísle dlu anonymizovano do insolvenčního rejstříku nezapsal v rozporu s ust. § 420 odst. 1 a 4 IZ (a tento údaj v označeném veřejném informačním systému není zapsán dosud), nepočala věřiteli běžet lhůta k přihlášení pohledávky a přih anonymizovano , podaná věřitelem dne 12.1.2011, nemůže být považována za opožděnou. Z uvedeného důvodu odvolací soud postupoval dle ust. § 220 odst. 1 o.s.ř. a napadené usnesení změnil tak, že přih anonymizovano pohledávky věřitele Raiffeisenbank a.s. se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Olomouci dne 28. dubna 2011

Za správnost vyhotovení: Mgr. Milan Polášek v.r. Jana Fuksíková předseda senátu