2 VSOL 808/2014-A-28
KSBR 28 INS 6167/2012 2 VSOL 808/2014-A-28

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Františka anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Bojanovice 230, PSČ 693 01, o insolvenčním návrhu věřitele PŘEROVSKÉ JATKY, M.H. s.r.o., se sídlem Loukov 201, PSČ 768 75, identifikační číslo 26920069, rozhodl o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 6167/2012-A-20 ze dne 2.7.2014,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se m ě n í tak, že insolvenční řízení se n e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně zastavil insolvenční řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl, že usnesením ze dne 23.5.2014 byl věřitel jako insolvenční navrhovatel vyzván, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, ve výzvě byl poučen o možnosti zastavení řízení v případě jejího neuhrazení ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo věřiteli doručeno dne 28.5.2014, věřitel na něj nereagoval, ani nepodal proti rozhodnutí o uložení zálohy odvolání. Vzhledem k tomu, že záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla zaplacena, soud podle ustanovení § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal věřitel odvolání. Uvedl, že z důvodu druhotné platební neschopnosti zaplatil soudem stanovenou zálohu 50.000 Kč na náklady insolvenčního řízení na účet soudu dne 16.7.2014.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ) a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 108 odst. 1 a odst. 2 věty prvé IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50 000 Kč.

Podle § 108 odst. 3 IZ, nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele podaným u soudu prvního stupně dne 14.3.2012, kterým se domáhá rozhodnutí o úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 6167/2012-A-15 ze dne 23.5.2014 byla mimo jiné uložena věřiteli povinnost, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci usnesení složil na účet Krajského soudu v Brně specifikovaný ve výroku zálohu na náklady insolvenčního řízení v částce 50.000 Kč. Toto usnesení bylo doručeno věřiteli dne 28.5.2014. Dle úředního záznamu účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 30.6.2014 záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč nebyla ke dni 27.6.2014 zaplacena. Dle záznamu o složení účtárny Krajského soudu v Brně ze dne 18.7.2014 byla záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč věřitelem dle výpisu z účtu ze dne 17.7.2014 zaplacena.

V přezkoumávané věci soud prvního stupně sice správně rozhodl o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení podle ustanovení § 108 odst. 3 IZ poté, co záloha na náklady insolvenčního řízení nebyla na základě pravomocného rozhodnutí o uložení této povinnosti věřiteli ve lhůtě zaplacena, avšak odvolací soud musel přihlédnout k tomu, že v odvolacím řízení věřitel tuto zálohu již zaplatil. Přitom je nerozhodné, že zálohu na náklady insolvenčního řízení věřitel zaplatil až po uplynutí lhůty stanovené mu usnesením, kterým mu byla tato povinnost uložena.

Na základě shora uvedeného odvolací soud napadené usnesení podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli a dlužníku se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 12. září 2014

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu