2 VSOL 804/2012-A-15
KSBR 24 INS 12461/2012 2 VSOL 804/2012-A-15

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužnice Boženy anonymizovano , anonymizovano , bytem 671 71 Hostěradice 155, o insolvenčním návrhu dlužnice, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18.7.2012, č. j. KSBR 24 INS 12461/2012-A-10,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění: V záhlaví označeným usnesením soud prvního stupně odmítl insolvenční návrh dlužnice ze dne 15.3.2012. V důvodech usnesení uvedl, že dlužnice podala dne 23.5.2012 insolvenční návrh, kterým se domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku a s návrhem spojila návrh na povolení oddlužení. Usneseními ze dne 24.5.2012 a 18.6.2012 vyzval soud dlužnici k předložení řádných seznamů majetku a závazků s tím, že dlužnice měla seznamy podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné. Na tyto výzvy reagovala dlužnice podáními doručenými soudu dne 14.6.2012 a 9.7.2012. Nepředložila však řádné seznamy majetku a závazků, které by obsahovaly zákonné náležitosti. V seznamu nemovitého majetku dlužnice označila nemovitosti pouze obecně (rodinný dům, SJM), na výzvu sdělila, že vlastní domek, kuchyň, obývací stěnu, dětský pokoj, ložnici, televizi, novou pračku, nová kamna, novou ledničku. Nábytek měl být pořízen v roce 1969 a odhad domu činí 1.800.000 Kč. Dlužnice tedy nepředložila seznam majetku, ve kterém by majetek (zejména nemovitosti) jednoznačně označila a který by opatřila prohlášením o úplnosti a správnosti a podpisem. V seznamu závazků dlužnice uvedla, že má závazky vůči třem vyjmenovaným věřitelům. Avšak k podání doručenému soudu dne

14.6.2012 mimo jiné předložila výzvu věřitele HOME CREDIT a.s. ke splacení celého úvěru, z níž vyplývá, že dlužná částka k 30.5.2012 činí 143.775 Kč (v seznamu vyčíslila závazek tohoto věřitele na 70.000 Kč), a z listin prokazujících závazek vůči České spořitelně a.s. vyplývá, že dlužníkem u tohoto závazku je Jan Březina, nikoliv dlužnice. Není tedy zřejmé, kdo jsou věřitelé dlužnice a jaká je výše jednotlivých závazků, zda jsou závazky zajištěny a jakým způsobem. Ani seznam závazků tedy nelze považovat za úplný a správný. Proto postupoval soud prvního stupně podle ust. § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ) a insolvenční návrh odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice odvolání. Uvedla v něm, že návrh podrobně doplnila, pouze jej zapomněla podepsat. Z důvodu svého věku již nemá přehled o právních věcech. Je v těžké životní situaci a insolvenční řízení je pro ni jedinou možností, jak se dostat z dluhové pasti. Proto požádala soud o zmírnění tvrdosti zákona. Navrhla napadené usnesení zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž by dostala možnost vyjádřit se před soudem a byla jí stanovena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000 Kč a zbytek rozdělen na 60 splátek.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, 5 a 6 o.s.ř.), a aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písmeno c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání dlužnice není důvodné.

Podle ust. § 104 odst. 1, písm. a) a b) IZ, podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit seznam svého majetku, včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (dále jen seznam majetku) a seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (dále jen seznam závazků).

Podle ust. § 104 odst. 2 IZ, v seznamu majetku je dlužník povinen označit jednotlivě svůj majetek, včetně pohledávek. U pohledávek stručně uvede skutečnosti, na kterých se zakládají, a uvede jejich výši; výslovně se dále vyjádří k jejich dobytnosti. U majetku, včetně pohledávek, u kterých probíhá soudní nebo jiné řízení, nebo ohledně nichž již bylo příslušným orgánem rozhodnuto, dlužník tato řízení (rozhodnutí) označí.

Podle ust. § 104 odst. 3 IZ, v seznamu závazků je dlužník povinen jako své věřitele označit všechny osoby, o kterých je mu známo, že vůči němu mají pohledávky nebo jiná majetková práva, nebo které vůči němu pohledávky nebo jiná majetková práva uplatňují. Jsou-li věřiteli dlužníka osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, které tvoří s dlužníkem koncern, musí dlužník tyto skutečnosti výslovně uvést.

Dlužník v seznamu závazků stručně uvede, které z pohledávek svých věřitelů popírá, co do důvodu nebo co do výše a proč. Má-li dlužník věřitele, o kterých je mu známo, že proti němu mají právo na uspokojení ze zajištění, nebo kteří toto právo proti němu uplatňují, uvede je odděleně.

Podle ust. § 104 odst. 4, věta druhá a třetí IZ, pro označení osob v seznamech platí § 103 odst. 1 obdobně. Předložené seznamy musí dlužník podepsat a výslovně v nich uvést, že jsou správné a úplné.

Podle ust. § 128 odst. 2 IZ, nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

V posuzované věci se dlužnice insolvenčním návrhem ze dne 15.3.2012, který byl Krajskému soudu v Brně doručen dne 23.5.2012, domáhala rozhodnutí o svém úpadku a povolení oddlužení. V insolvenčním návrhu označila tři věřitele, uvedla výši svých závazků, jejich splatnost a dále skutečnost, že se jedná o nezajištěné a nevykonatelné závazky. K insolvenčnímu návrhu dlužnice připojila (kromě jiných listin) seznam majetku (přílohu č. 3), v němž označila jako nemovitý majetek rodinný dům, vlastnický vztah SJM a dále označila pod šesti položkami movitý majetek včetně uvedení roku pořízení, počtu kusů a pořizovací ceny. Seznam majetku opatřila prohlášením o správnosti a pravdivosti, úplnosti údajů a vlastnoručním podpisem. Dále k insolvenčnímu návrhu připojila seznam závazků (přílohu č. 1), ve kterém specifikovala věřitele Českou spořitelnu, a.s. s pohledávkou 120.000 Kč, splatnou 15.12.2011, nezajištěnou a nevykonatelnou, dále HOME CREDIT a.s. s pohledávkou 70.000 Kč, splatnou 15.12.2011, nezajištěnou a nevykonatelnou a CETELEM ČR a.s. s pohledávkou 40.000 Kč, splatnou 15.12.2011, nezajištěnou a nevykonatelnou. Rovněž tento seznam opatřila prohlášením o správnosti a úplnosti údajů a vlastnoručním podpisem. Soud prvního stupně vyzval dlužnici usnesením ze dne 24.5.2012 k doplnění insolvenčního návrhu ve stanovené lhůtě v naznačených směrech (doplnění seznamu majetku a předložení listin dokládajících závazky vůči jednotlivým věřitelům) a k doplnění návrhu na povolení oddlužení v naznačených směrech. Opětovnou výzvu učinil soud prvního stupně v usnesení ze dne 18.6.2012. Na výzvy soudu reagovala dlužnice podáními doručenými soudu dne 14.6.2012 a 9.7.2012, ke kterým připojila ve spise založené doklady a listiny.

Na základě zjištění učiněných z obsahu insolvenčního spisu se odvolací soud ztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že dlužnice ani přes opětovné výzvy soudu nepředložila řádný seznam svého majetku a řádný seznam svých závazků. Jak správně uvedl soud prvního stupně v odůvodnění svého rozhodnutí, v seznamu majetku označila dlužnice nemovitost jako rodinný dům v SJM . Takto označenou nemovitost však nelze považovat za jednoznačně a určitě identifikovanou. Rovněž správný je závěr soudu prvního stupně, že seznam závazků připojený k insolvenčnímu návrhu byl zpochybněn obsahem listin, kterými dlužnice dokládala svůj úpadek. Výši pohledávky věřitele HOME CEREDIT a.s. uvedla dlužnice v částce 70.000 Kč, současně však připojila výzvu tohoto věřitele ke splacení celého úvěru, z níž plyne, že dlužná částka k 30.5.2012 činí 143.775 Kč. Proto lze důvodně předpokládat, že dlužnice má vůči označenému věřiteli závazek v jiné výši, než jakou uvedla v seznamu závazků. Dále vyplývá z obsahu spisu správnost zjištění soudu prvního stupně, že věřitelem dlužnice není Česká spořitelna, a.s., neboť dle listin doložených dlužnicí je dlužníkem tohoto věřitele Jan Březina. Nelze tedy dospět k jinému závěru, než že údaje, které uvedla dlužnice v seznamu svých závazků, jsou v rozporu s údaji obsaženými v listinách, kterými dlužnice hodlá prokazovat svůj úpadek.

Uvedená zjištění a závěry vedou odvolací soud k úvaze o tom, že soud prvního stupně správně dovodil, že dlužnice v rozporu s ust. § 104 odst. 2 a 3 IZ nepřipojila k insolvenčnímu návrhu řádné seznamy svého majetku a svých závazků. O tyto povinné přílohy (se zákonem předepsanými náležitostmi) dlužnice nedoplnila insolvenční návrh ani poté, co byla k jejich předložení opakovaně vyzvána soudem prvního stupně. V této souvislosti nutno zdůraznit, že ze strany soudu prvního stupně se dlužnici dostalo vyčerpávajícího poučení o náležitostech seznamů i o následcích nesplnění výzvy (odmítnutí insolvenčního návrhu). Požadavek dlužnice uvedený v odvolání, kdy žádá o zmírnění tvrdosti zákona s tím, že nemá přehled o právních věcech a je v těžké životní situaci, není akceptovatelný. Soud prvního stupně totiž dlužnici v obou výzvách na doplnění insolvenčního návrhu náležitě poučil o tom, které údaje dosud předložené seznamy postrádají. Ve vztahu k požadavku na doplnění seznamu majetku také poskytl dlužnici zcela přesný návod, jak má označit nemovitost, k níž tvrdí své vlastnické právo.

Lze tedy uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, když podle ust. § 128 odst. 2, věta třetí IZ insolvenční návrh pro vady příloh odmítl. Napadené usnesení soudu prvního stupně je věcně správné, proto je odvolací soud potvrdil podle ust. § 219 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení j e přípustné dovolání, které lze podat ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení zvláštním způsobem prostřednictvím Krajského soudu v Brně Nejvyššímu soudu ČR v Brně.

V Olomouci dne 15. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu