2 VSOL 802/2016-B-22
KSOS 25 INS 24833/2012 2 VSOL 802/2016-B-22

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka: Přemysl anonymizovano , anonymizovano , bytem Slezská 36/23A, 747 94 Dobroslavice, adresa pro doručení Holasova 12, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, o zrušení schváleného oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. května 2016, č.j. KSOS 25 INS 24833/2012-B-17

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. května 2016, č.j. KSOS 25 INS 24833/2012-B-17 se v odstavcích I. a II. výroku ruší a věc se v r a c í soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) rozhodl podle § 418 odst. 1 písm. a) a b) IZ uvedeným usnesením, že oddlužení dlužníka schválené usnesením insolvenčního soudu č. j. KSOS 25 INS 24833/2012-B4 ze dne 6.2.2013 se zrušuje (odstavec I. výroku), na majetek dlužníka se prohlašuje konkurs, který bude projednáván jako konkurs nepatrný (odstavec II. výroku) a že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (odstavec III. výroku). Insolvenční soud zjistil, že dlužník porušuje povinnosti vyplývající z plnění oddlužení splátkovým kalendářem, neboť nehradí v pravidelných měsíčních splátkách řádně splátky věřitelům a je nízký předpoklad, že dlužník splní podstatnou část splátkového kalendáře. isir.justi ce.cz

Proti tomuto usnesení, výslovně do odstavců I a II. výroku, podal dlužník odvolání a namítal, že řízení je postiženo vadou, neboť soud mu doručoval na nesprávnou adresu a znemožnil mu jedno ze zásadních lidských práv, vtělené do Listiny základních práv a svobod, hájit svá práva před nezávislým soudem. Dlužník konstatoval, insolvenčního správce informoval o své kontaktní adrese pro doručování, kterou je: Holasova 12, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, avšak soud jej obesílal nesprávně. Napadené usnesení bylo doručováno na adresu Na Výsluní 167/25, 747 94 Dobroslavice, přitom v odůvodnění rozhodnutí je pak napsáno, že soud přípisem ze dne 14. 3. 2014 založeným ve spise na č. 1. B-7 dlužníka poučil, že je na místě, aby zvážil doplnění svých příjmů. Ze spisu je patrno, že tato listina byla doručována na adresu Na Výsluní 167/25, 747 94 Dobroslavice. Poté soud opětovně vyzval dlužníka k navýšení příjmu (připiš založen na č. 1 B-9). Tento přípis byl doručován na adresu Slezská 36/23, 747 94 Dobroslavice. Dne 9. 3. 2016 byl dlužník předvolán ke slyšení k tamnímu soudu na den 26. 4. 2016 v 9:30 hod do jednací síně Krajského soudu v Ostravě, č. dv. B 42. Toto usnesení bylo doručováno na adresu Slezská 36/23, 747 94 Dobroslavice. Adresa Na Výsluní 167/25, 747 94 Dobroslavice je adresou, kde dlužník původně bydlel a odkud byl vystěhován. Adresa Slezská 36/23, 747 94 Dobroslavice, je adresou Obecního úřadu v Dobroslavicích, kam úřad přesunul dlužníkovi trvalé bydliště, když vlastník nemovitosti na adrese Na Výsluní 167/25, 747 94 Dobroslavice, požádal o zrušení jeho trvalého bydliště. Dlužník tedy v souladu s usnesením soudu a v souladu se zákonem nahlásil insolvenčnímu správci adresu, kde se zdržuje, a to je adresa Holasova 12, 700 30 Ostrava-Hrabůvka a správce tuto kontaktní adresu uvedl ve své zprávě ze dne 20.12.2012. Doručovací adresu, kterou nahlásil insolvenčnímu správci a insolvenční správce oznámil soudu, má odlišnou od trvalého bydliště, které je uvedeno v centrální evidenci obyvatel, protože mu nikdo z pronajímatelů nedovolí si zřídit trvalé bydliště. Veškeré listiny tak byly doručovány na adresy, kde si je dlužník nemohl přebírat, protože se zde již dlouhodobě nezdržoval. Tím dlužníkovi nebylo umožněno zúčastnit se jednání, kde by vysvětlil svůj zdravotní stav, který mu znemožňuje dosahovat lepších výdělků a dále by dokázal soudu sdělit, že projednal se svými příbuznými možnost poskytnutí daru, kterým by doplnil své příjmy pro oddlužení. Momentálně se však dlužník nachází v Lázních Teplice nad Bečvou, protože nedávno prodělal závažnou srdeční příhodu. Za to, že neplní oddlužení pro své vleklé zdravotní problémy, které vyvrcholily srdeční příhodou, se omlouvá a věří, že mu soud umožní tuto věc vysvětlit a že soudu sdělí, jak dorovná schodek svých příjmů. Z těchto důvodů dlužník navrhl, aby soud usnesení insolvenčního soudu zrušil.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení byl podán 11.12.2012, proto s ohledem na přechodná ustanovení je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou oprávněnou, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1 a odst. 5 o.s.ř.), a po doplnění řízení dospěl k závěru, že odvolání dlužníka nelze upřít důvodnosti.

Z obsahu spisu vyplývá oprávněnost odvolacích námitek dlužníka, jeho výhrady vychází z podkladů ve spise a je tak patrno, že insolvenční soud skutečně nedoručoval dlužníkovi na jím oznámenou adresu pro doručování. Vada doručení se týkala zásadních výzev k doplnění příjmu, předvolání ke slyšení dlužníka a rozhodnutí soudu o zrušení oddlužení, řízení je tedy postiženo vadou mající za následek odnětí možnosti dlužníkovi jednat před soudem. Vada mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, přičemž za odvolacího řízení nemohla být zjednána náprava.

Z těchto důvodů odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soudu podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil a věc vrátil podle ustanovení § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. tomuto soudu k dalšímu řízení.

Insolvenčního soud zopakuje svůj dosavadní postup vůči dlužníkovi při respektování řádného doručování písemností a podle aktivity dlužníka v oddlužení zváží rozhodnutí o schváleném oddlužení. Soud prvního stupně vázán právním názorem odvolacího soudu (§ 226 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem

vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 21. září 2016

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu