2 VSOL 802/2012-P10-12
KSOS 39 INS 4664/2010 2 VSOL 802/2012-P10-12

USNESENÍ

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Anny Hradilové v insolvenční věci dlužníka PROFID s.r.o., IČ: 268 60 406, se sídlem 756 61 Vigantice 103, o návrhu na vstup do řízení, rozhodl o odvolání společnosti PRODECOM MANAGEMENT s.r.o., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Sadová 79/39, PSČ 702 00, IČ: 286 54 901, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.8.2012, č. j. KSOS 39 INS 4664/2010-P10-6,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í: Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě nepřipustil, aby na místo věřitele č. 10) Ústav finančních služeb, a.s., Kollárova 9, 79601, Prostějov, IČ: 696 05 394, vstoupila do řízení společnost PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. Usnesení obsahuje poučení o tom, že odvolání proti němu není přípustné.

Proti tomuto usnesení podala odvolání společnost PRODECOM MANAGEMENT s.r.o. (dále jen odvolatel ).

Odvolací soud, aniž by hodnotil včasnost podaného odvolání, se nejprve zabýval tím, zda zákon proti předmětnému usnesení odvolání připouští (objektivní přípustnost odvolání).

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění (dále též jen IZ ) se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. odvolací soud odmítne odvolání, které směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné.

Podle ust. § 18 IZ, nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod přihlášené pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztrácí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky. Učiní tak na základě návrhu věřitele a po písemném souhlasu nabyvatele jeho pohledávky. Převod nebo přechod pohledávky, který nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutné doložit veřejnou listinou nebo listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly (odst. 1). O návrhu podle odstavce 1 rozhodne insolvenční soud do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel; nestane-li se tak, má se po uplynutí této lhůty za to, že insolvenční soud vydal rozhodnutí, jímž návrhu vyhověl (odst. 2). Rozhodnutí podle odstavce 1 vydá insolvenční soud také tehdy, učiní-li věřitel a nabyvatel jeho pohledávky do protokolu u tohoto soudu společné prohlášení o tom, že nastala skutečnost uvedená v odstavci 1; odstavec 2 platí obdobně (odst. 3). Rozhodnutí podle odstavců 1 a 3 se doručuje věřiteli, nabyvateli jeho pohledávky, dlužníku a insolvenčnímu správci; těmto osobám se doručuje zvlášť. Odvolání proti němu není přípustné, insolvenční soud však tímto rozhodnutím není vázán (odst. 4).

Jak vyplývá z ustanovení § 18 odst. 4 IZ, odvolatel podal odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, proti němuž zákon opravný prostředek nepřipouští. Odvolání není přípustné nejen proti kladnému rozhodnutí, jímž soud rozhodne o procesním nástupnictví, ale ani proti rozhodnutí, jímž soud návrh věřitele podaný podle ust. § 18 IZ zamítne. V obou případech je totiž akcentována role insolvenčního soudu v insolvenčním řízení a rychlost jeho rozhodování; proto nepřichází v úvahu ani odstraňování vad. Tato úprava je ovšem vyvážena tím, že insolvenční soud není tímto rozhodnutím vázán, jestliže se v dalším průběhu insolvenčního řízení prokáže, že ke změně v osobě věřitele nedošlo, anebo k ní došlo jinak.

Z těchto důvodů postupoval odvolací soud podle ust. § 218 písm. c) o.s.ř. a odvolání odvolatele odmítl, aniž by se zabýval tím, zda návrh dle § 18 odst. 1 IZ podala osoba, oprávněná k jeho podání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu