2 VSOL 801/2013-A-21
KSBR 30 INS 11043/2013 2 VSOL 801/2013-A-21

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužníka Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 121/63, Klobouky u Brna, PSČ 691 72, o insolvenčním návrhu věřitele Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, o způsobu řešení úpadku, rozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 30 INS 11043/2013-A-15 ze dne 15.8.2013

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se ve výroku II. p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl, že dlužník je v úpadku (výrok I.), na majetek dlužníka prohlásil konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs na majetek dlužníka bude veden jako nepatrný (výrok III.), insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Ivana Janíčka, Vodní 1972, Zlín (výrok IV.), deklaroval, že prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou a že účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výroky V. a XIV.), dále ve výrocích VI. až XIII. a XV. učinil nezbytné výzvy, uložil povinnosti, nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů podle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon, dále jen IZ ).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Česká spořitelna, a.s., který se domáhal rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení konkursem. Usnesením ze dne 10.5.2013 soud vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil soudu pokračování-2-písemné vyjádření k insolvenčnímu návrhu věřitele, předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, sdělil, zda souhlasí, aby o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, případně zda se vzdává práva účasti na tomto jednání. Současně byl dlužník poučen o tom, že je oprávněn nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu podat návrh na povolení oddlužení. Toto usnesení bylo spolu s insolvenčním návrhem dlužníkovi doručeno do vlastních rukou dne 31.5.2013, dlužník na výzvu soudu nijak nereagoval, k insolvenčnímu návrhu se nevyjádřil, tedy v řízení zůstal naprosto nečinný. Z listin předložených navrhujícím věřitelem má soud za osvědčené, že věřitel má za dlužníkem vykonatelnou pohledávku z titulu smlouvy o úvěru reg. č. 0283806169 ve výši 1.500.000 Kč zesplatněného ke dni 30.7.2011, ke dni 18.4.2013 dluh činí částku 1.658.797,07 Kč. Dále má za dlužníkem vykonatelné pohledávky věřitel PEGASO-TRANS, s.r.o., se sídlem Velké Pavlovice, Hodonínská 11, PSČ 691 06, IČ: 25596802, a to ve výši 17.126 Kč s příslušenstvím splatnou dne 12.1.2008 a výši 16.537 Kč s příslušenstvím splatnou dne 12.1.2008. Je tak naplněna podmínka mnohosti věřitelů, kteří mají vůči dlužníkovi neuhrazené peněžité pohledávky více než 3 měsíce po lhůtě splatnosti. Dlužník je tedy v úpadku ve formě platební neschopnosti podle ustanovení § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) a d) IZ. Soud proto v souladu s ustanovením § 136 odst. 1, odst. 2 IZ rozhodl o úpadku dlužníka. Podle ustanovení § 148 odst. 1 IZ soud spojil rozhodnutí o úpadku dlužníka s rozhodnutím o prohlášení konkursu, když dlužník není podnikatelem, avšak přes poučení soudu návrh na povolení oddlužení ve lhůtě 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu nepodal, přičemž lhůta mu marně uplynula dne 1.7.2013. Je proto vyloučeno řešení úpadku dlužníka oddlužením (§ 390 odst. 1 IZ), jediným způsobem řešení dlužníkova úpadku je konkurs. Soud tak rozhodl podle ustanovení § 244 a násl. IZ o řešení úpadku dlužníka konkursem s tím, že podle ustanovení § 314 odst. 1 písm. a) IZ jde o nepatrný konkurs, neboť dlužníkem je fyzická osoba, která není podnikatelem. Podle ustanovení § 136 odst. 2 písm. b) IZ soud ustanovil insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že s ohledem na svoji těžkou životní situaci dne 30.10.2012 podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, toto insolvenční řízení bylo zahájeno stejného dne u Krajského soudu v Praze, a poté předáno Krajskému soudu v Brně, kde bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 40 INS 26743/2012. V tomto řízení bylo usnesením ze dne 20.3.2013 rozhodnuto o neprodloužení lhůty k opravě a doplnění návrhu na povolení oddlužení a jeho insolvenční návrh byl zamítnut. Je si vědom skutečnosti, že neposkytl soudu potřebnou součinnost, avšak domníval se, že usnesení ze dne 10.5.2013 se týká stále insolvenčního návrhu podaného jeho osobou, a proto považoval již tuto skutečnost za požadované vyjádření s tím, že soud je obeznámen s jeho zájmem řešit jeho situaci formou oddlužení. Navrhuje proto, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno a bylo mu povoleno oddlužení splátkovým kalendářem. pokračování-3-

Podle 7 odst. 1 IZ, pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal napadené usnesení, i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212 a § 212a odst. 1, odst. 3 a odst. 5 o.s.ř.), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno insolvenčním návrhem věřitele Česká spořitelna, a.s. dne 19.4.2013. Usnesením č. j. KSBR 30 INS 11043/2013-A-7 ze dne 10.5.2013 soud uložil dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení předložil písemné vyjádření k insolvenčnímu návrhu věřitele, který je připojen, předložil seznam majetku, seznam závazků a seznam zaměstnanců, uložil mu, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení sdělil, zda souhlasí, aby o insolvenčním návrhu bylo rozhodnuto bez jednání, případně zda se vzdává práva účasti na tomto jednání. V tomto usnesení byl dlužník mimo jiné poučen o tom, že dlužník, který není podnikatel a který má za to, že splňuje podmínky pro řešení svého úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 a násl. IZ, může podat do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti, návrh na povolení oddlužení, později podaný návrh na povolení oddlužení insolvenční soud odmítne. Toto usnesení spolu s insolvenčním návrhem bylo dlužníku doručeno dne 30.5.2013 (10. dnem po uložení zásilky dne 20.5.2013). Na tuto výzvu soudu dlužník nijak nereagoval.

Podle § 390 odst. 1 IZ, návrh na povolení oddlužení musí dlužník podat spolu s insolvenčním návrhem. Podá-li insolvenční návrh jiná osoba, lze návrh na povolení oddlužení podat nejpozději do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu dlužníku; o tom musí být dlužník při doručení insolvenčního návrhu poučen.

Z ustanovení 390 odst. 1 IZ vyplývá, že dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení a) spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení, pokud již nebyl insolvenční řízení zahájeno na návrh některého z věřitelů dlužníka, nebo b) samostatně, pokud jej dlužník doručí insolvenčnímu soudu do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byl doručen insolvenčním soudem návrh některého z věřitelů na zahájení insolvenčního řízení.

V přezkoumávané věci byl dlužníku doručen insolvenční návrh věřitele Česká spořitelna, a.s. spolu s usnesením, ve kterém byl dlužník poučen ve smyslu ustanovení § 390 odst. 1 IZ, dne 30.5.2013. Lhůta k podání návrhu na povolení oddlužení tak dlužníku uplynula dne 30.6.2013 (v neděli), dlužník byl proto povinen doručit insolvenčnímu soudu návrh na povolení oddlužení nejpozději dne 1.7.2013 pokračování-4-

(v pondělí), jak správně uzavřel soud prvního stupně. Dlužník však návrh na povolení oddlužení nepodal. Lze proto uzavřít, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud rozhodl o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem, když dlužník není podnikatelem, a proto konkurs je jediným možným řešením jeho úpadku (§ 244 a násl. IZ).

K námitce dlužníka, že na usnesení ze dne 10.5.2013 nereagoval, neboť se domníval, že jde o usnesení vydané v jiném řízení (zahájeném k jeho insolvenčnímu návrhu), odvolací soud nepřihlédl, když usnesení soudu prvního stupně ze dne 10.5.2013 je řádně označeno příslušným jednacím číslem a spolu s ním byl dlužníku doručen insolvenční návrh věřitele Česká spořitelna, a.s., ze kterého jednoznačně vyplývá, že jde o věřitelský insolvenční návrh, nikoliv o jiné podání tohoto věřitele.

Ze všech výše uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat dovolání ve lhůtě dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, navrhujícímu věřiteli a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem, přičemž lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 6. listopadu 2013

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Petra Jahodová předsedkyně senátu