2 VSOL 799/2015-A-57
KSBR 28 INS 19907/2014 2 VSOL 799/2015-A-57

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Marcely Rytychové anonymizovano , anonymizovano , bytem Valeč 242, PSČ 675 53, o insolvenčním návrhu věřitelů a) Bc. Ivana anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zátiší 185, Lhota, PSČ 273 01, b) Mgr. Aleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Bystrc 2775e, Brno-Bystrc, PSČ 635 00, oba zastoupeni Mgr. Hanou Stiborovou, advokátkou, se sídlem Doudlebská 1699/5, Praha, PSČ 140 00, rozhodl o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 19907/2014-A-51 ze dne 1.7.2015,

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 28 INS 19907/2014-A-51 ze dne 7.1.2015 se ve výroku V. z r u š u j e dnem, kdy bude ustanoven nový insolvenční správce.

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně rozhodl o úpadku dlužnice (výrok I.), prohlásil na majetek dlužnice konkurs (výrok II.), rozhodl, že konkurs na majetek dlužnice bude veden jako nepatrný konkurs (výrok III.), stanovil pro průběh nepatrného konkursu odchylky od insolvenčního zákona specifikované ve výroku (výrok IV.), insolvenční správkyní ustanovil Mgr. Romanu Andělovou, se sídlem Marešova 305/14, Brno (výrok V.) a vyslovil související výroky VI. až XVII. podle ustanovení § 136 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ).

V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně ve vztahu k ustanovení insolvenční správkyně uvedl, že tato byla určena postupem podle ustanovení § 25 IZ opatřením předsedy podepsaného soudu.

Proti tomuto usnesení, výslovně výroku V., podala dlužnice odvolání. Uvedla, že nepovažuje za správné a možné, aby funkci insolvenční správkyně vykonávala Mgr. Romana Andělová, která je současně insolvenční správkyní společnosti Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci a která za tuto společnost proti dlužnici soudně vymáhá u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 6 C 183/2011 spornou pohledávku, kterou aktuálně i přihlašuje do insolvenčního řízení. Tuto skutečnost považuje za zjevný střet, respektive kolizi, zájmů při výkonu funkce insolvenční správkyně. Se zřetelem k těmto okolnostem existuje důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenční správkyně. Navrhla, aby odvolací soud ustanovil insolvenčním správcem dlužnice jinou osobu.

Podle § 7 věty před středníkem IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, přezkoumal usnesení soudu prvního stupně, včetně řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 26 IZ, proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce, je odvolání přípustné. V odvolání lze však namítat pouze to, že ustanovený insolvenční správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení ve věci dlužnice bylo zahájeno dne 21.7.2014 insolvenčním návrhem věřitelů Bc. Ivana anonymizovano , Marie Svobodové, Josefa Svobody a Mgr. Aleny anonymizovano , kterým se domáhali rozhodnutí o úpadku dlužnice a prohlášení konkursu na její majetek. Usnesením č. j. KSBR 24 INS 19907/2014-A-8 ze dne 25.7.2014 (pravomocným téhož dne) soud vyrozuměl insolvenční navrhovatele Marii Svobodovou a Josefa Svobodu, že k jejich návrhům podaným v rámci společného návrhu ze dne 17.7.2014 se nepřihlíží. Podáním doručeným dne 16.6.2015 do insolvenčního řízení dlužnice přihlásila Mgr. Romana Andělová, jako insolvenční správkyně dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, IČ 26304708, nezajištěnou pohledávku ve výši 952.000 Kč z titulu náhrady škody způsobené dlužnicí jako jednatelkou společnosti Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, s tím, že nárok na náhradu škody byl uplatněn žalobou podanou u Okresního soudu v Třebíči dne 19.12.2011, řízení probíhá pod sp. zn. 6 C 183/ 2011 a ve věci dosud nebylo rozhodnuto.

Ze spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 28 INS 14622/2010 soud zjistil, že usnesením č. j. KSBR 28 INS 14612/2010-A-75 ze dne 21. 4. 2011 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, IČ 26304708 a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs. Usnesením č. j. KSBR 28 INS 4622/2010-A-8 ze dne 9.12.2010 byla ustanovena předběžnou insolvenční správkyní Mgr. Romana Andělová, která se po rozhodnutí o úpadku stala insolvenční správkyní s plnou působností (s odkazem na ustanovení § 27 odst. 2 IZ).

Z úplného výpisu z obchodního rejstříku společnosti Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, IČ 26304708 (pořízeného prostřednictvím internetu) odvolací soud zjistil, že od 27.11.2002 do 23.11.2010 vykonávala funkci jednatelky společnosti Marcela Rytychová anonymizovano , anonymizovano .

Z ustanovení § 26 IZ vyplývá, že proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce je možno podat odvolání, odvolání však bude důvodné pouze tehdy, pokud účastníci řízení jako osoby oprávněné k podání odvolání proti rozhodnutí o ustanovení insolvenčního správce budou namítat, že tento nesplňuje podmínky pro ustanovení insolvenčního správce nebo z důvodu jeho podjatosti podle ustanovení § 24 IZ, dle kterého insolvenční správce je z insolvenčního řízení vyloučen, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci nebo k osobám účastníků je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti. Přitom důvodem k podání odvolání jsou pouze ty skutečnosti, které nastaly v době do vydání rozhodnutí soudu prvního stupně.

V přezkoumávané věci je podstatné, že Mgr. Romana Andělová, která byla ustanovena insolvenční správkyní dlužnice, je současně insolvenční správkyní v řízení dříve zahájeném a vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 28 INS 14620/2010, a to v insolvenčním řízení dlužníka Woman & Man Exclusive, s.r.o. v likvidaci, jehož jednatelkou byla dlužnice. Současně insolvenční správkyně této společnosti do insolvenčního řízení dlužnice přihlásila pohledávku za dlužnicí z titulu náhrady škody (kterou i uplatňuje vůči dlužnici v řízení před Okresním soudem v Třebíči od 19.12.2011). Za této situace odvolací soud dospěl k závěru, že uvedené skutečnosti zakládají důvod pochybovat o nepodjatosti insolvenční správkyně Mgr. Romany Andělové v tomto řízení. K tomu dovolací soud poukazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sen. zn. 29 NSČR 107/2013 ze dne 30.6.2014 (uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod č. 114/2014), ve kterém Nejvyšší soud uzavřel, že mezi skutečností, které se zřetelem k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízení zakládají důvod pochybovat, že tento vztah neovlivní celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce (a které proto nedovolují řešit možnou podjatost insolvenčního správce pouhým ustanovením odděleného insolvenčního správce), typově patří skutečnosti, že pohledávka je takového rozsahu, že věřitel má rozhodující vliv na průběh insolvenčního řízení, jakož i skutečnost, že stejný věřitel vede (byť v jiném procesním postavení) další spory, jež se významně dotýkají majetkové podstaty dlužníka, ať již jde o incidenční spor, o spor o pohledávku za majetkovou podstatu nebo o pohledávku postavenou na roveň pohledávce za majetkovou podstatou, anebo o spor, v němž vystupuje jako dlužníkův dlužník. K takovým pochybnostem může vést i soubor více skutečností, vztahující se k charakteru pohledávky dlužníkova věřitele a k jeho postavení v insolvenčním řízením, byť by samy o sobě (při izolovaném posouzení) nebyly způsobilé ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenčního správce.

Podle odvolacího soudu je nutno vzít v úvahu skutečnost, že v dané věci insolvenční správkyně současně ustanovená v insolvenční věci jiného dlužníka z titulu své funkce uplatňuje vůči dlužnici jako bývalé jednatelce tohoto dlužníka v tomto insolvenčním řízení pohledávku z titulu náhrady škody ve značné výši, a proto lze mít za to, že tato skutečnost je způsobilá ovlivnit celkový způsob výkonu práv a povinností insolvenční správkyně v insolvenčním řízení dlužnice. Tímto je dán důvod pochybovat o její nepodjatosti ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 IZ, tedy je dán důvod pro vyloučení insolvenční správkyně Mgr. Romany Andělové z insolvenčního řízení dlužnice.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. zrušil napadené usnesení ve výroku V. dnem, kdy bude ustanoven nový insolvenční správce.

V dalším řízení soud prvního stupně vázán závazným právním názorem odvolacího soudu ustanoví ve věci jiného insolvenčního správce.

P o uč en í: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné do dvou měsíců ode dne jeho doručení k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně, pokud napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla řešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem

vyřešená právní otázka posouzena jinak, přičemž přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenční správkyni se doručuje zvlášť, přičemž lhůta k podání dovolání počíná běžet od doručení zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 19. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková v.r. Renáta Hrubá předsedkyně senátu