2 VSOL 798/2012-A-19
KSOS 36 INS 6825/2012 2 VSOL 798/2012-A-19

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Anny Hradilové a soudkyň JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Kláry anonymizovano , anonymizovano , identifikační číslo osoby 743 80 966, bytem 751 25 Výkleky 80, rozhodl o odvolání dlužnice ze dne 30.7.2012 proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11.7.2012, č.j. KSOS 36 INS 6825/2012-A-13,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě (dále též jen soud či soud prvního stupně ) odmítl pro opožděnost odvolání dlužnice proti svému usnesení ze dne 29.5.2012, č.j. KSOS 36 INS 6825/2012-A-11, kterým bylo insolvenční řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy na jeho náklady.

Na odůvodnění uvedl, že proti usnesení o zastavení insolvenčního řízení podala dlužnice odvolání. Soud se nejprve zabýval jeho včasností a zjistil, že usnesení o zastavení insolvenčního řízení bylo dlužnici doručováno poštovní zásilkou, kterou dle doručenky převzala dne 31.5.2012. Odvolání však dlužnice podala k poštovní přepravě až dne 18.6.2012, což vyplývá z obálky poštovní zásilky, ve které odvolání podala. Lhůta k podání odvolání dlužnici začala plynout dne 1.6.2012 (§ 57 odst. 1 o.s.ř.), posledním dnem lhůty pro podání odvolání byl pátek 15.6.2012 (§ 204 odst. 1 věta první o.s.ř.). Protože dlužnice podala své odvolání po uplynutí odvolací lhůty, postupoval soud podle § 208 odst. 1 o.s.ř. a toto odvolání pro opožděnost odmítl.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, v němž pouze uvedla, proti kterému rozhodnutí soudu směřuje, že své odvolání doplní do 15.8.2012, což ani přes výzvu soudu prvního stupně ze dne 6.9.2012 (č.l. A-15), doručenou dne 10.9.2012, neučinila.

Podle ust. § 7 odst. 1 IZ, se pro insolvenční řízení a incidenční spory použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno oprávněnou osobou a včas, a vyplývá z něj, proti kterému rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto ve věci samé, směřuje a v jakém rozsahu se napadá, přezkoumal napadené usnesení, které jeho vydání předcházelo (§ 206, § 212, § 212a odst. 1, 5, 6 o.s.ř.), a aniž by ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2, písm. c/ IZ), dospěl k závěru, že odvolání důvodné není.

Zjištění o doručení usnesení o zastavení řízení, jakož i o podání odvolání proti tomuto usnesení k poštovní přepravě, uvedené v odůvodnění napadeného usnesení, odpovídají obsahu spisu a jsou správná. Správný je i závěr soudu o tom, že odvolání proti tomuto usnesení, které obsahuje správné poučení o lhůtě k podání odvolání a soudu, u něhož je třeba odvolání podat, bylo k poštovní přepravě podáno po uplynutí lhůty k podání odvolání dle § 204 odst. 1 o.s.ř.

Soud prvního stupně postupoval správně, když podané odvolání podle § 208 odst. 1 o.s.ř. odmítl pro opožděnost, a odvolací soud proto jeho věcně správné rozhodnutí podle § 219 o.s.ř. potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Olomouci dne 24. října 2012

Za správnost vyhotovení: JUDr. Anna Hradilová v.r. Jana Fuksíková předsedkyně senátu