2 VSOL 797/2015-B-31
KSOS 34 INS 23912/2013 2 VSOL 797/2015-B-31

Us ne s e ní

Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudkyň JUDr. Ivany Waltrové a JUDr. Ivany Wontrobové v insolvenční věci dlužnice Radky anonymizovano , anonymizovano , bytem Kojetín II-Popůvky 70, Kojetín, PSČ 752 01, o schválení konečné zprávy, rozhodl o odvolání insolvenčního správce INKOS HK-Turnov v.o.s., se sídlem Boharyně 70, PSČ 503 15, identifikační číslo 28821955, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 23912/2013-B-23 ze dne 5.6.2015,

tak to:

Řízení o odvolání insolvenčního správce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 23912/2013-B-23 ze dne 5.6.2015 se z a s t a v u j e .

Odův odně ní:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně schválil konečnou zprávu insolvenčního správce ze dne 7.4.2015, proti kterému si insolvenční správce podáním doručeným soudu prvního stupně dne 19.6.2015 podal včasné odvolání.

Dříve, než o jeho odvolání odvolací soud rozhodl, insolvenční správce podáním ze dne 7.7.2015 vzal odvolání zcela zpět, a to z důvodu vydání opravného usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. KSOS 34 INS 23912/2013-B-26 ze dne 30.6.2015.

Podle § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekucí se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle § 207 odst. 2 o.s.ř., dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, je možno vzít je zpět; v takovém případě odvolací soud odvolací řízení zastaví. Vzal-li někdo odvolání zpět, nemůže je podat znovu.

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce vzal své odvolání zpět dříve, dokud o něm nebylo odvolacím soudem rozhodnuto, odvolací soud postupoval podle ustanovení § 207 odst. 2 o.s.ř. (§ 7 IZ) a odvolací řízení zastavil. Právní moc napadeného rozhodnutí nastane, jako kdyby k podání odvolání nedošlo (§ 222 odst. 1 o.s.ř.).

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené zveřejněním v insolvenčním rejstříku; dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

V Olomouci dne 13. srpna 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Helena Myšková Jitka Jahodová předsedkyně senátu