2 VSOL 792/2015-A-23
KSOS 25 INS 13142/2014 2 VSOL 792/2015-A-23

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Brhla a soudců JUDr. Heleny Myškové a Mgr. Martina Hejdy v insolvenční věci dlužníka: Pavel Kucharczyk, r. č.: 580427/0945, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, bytem: Okaly 1105, 735 53 Dolní Lutyně, korespondenční adresa: Mnichov 19, 793 26 Vrbno pod Pradědem, o insolvenčním návrhu dlužníka s návrhem na povolení oddlužení, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-14 ze dne 12. prosince 2014

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-14 ze dne 12. prosince 2014 s e p o t v r z u j e.

Odův odně ní:

Označeným usnesením krajský soud odmítl odvolání dlužníka proti usnesení krajského soudu č.j. KSOS 25 INS 13142/2014-A-7 ze dne 13. srpna 2014, kterým soud uložil dlužníku uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, jako odvolání opožděné.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání. Uvedl pouze, že se domáhá změny rozhodnutí.

S účinností od 1.1.2014 byl insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., změněn zákonem č. 294/2013 Sb. Insolvenční návrh dlužník podal soudu dne 14. května 2015, proto s ohledem na přechodná ustanovení tohoto zákona je třeba věc posoudit podle zákona č. 182/2006 Sb. ve znění účinném od 1.1.2014 (dále jen IZ ).

Podle ustanovení § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. V dané věci se proto přiměřeně aplikuje občanský soudní řád ve znění novely provedené s účinností od 1.1.2014 zákonem č. 293/2013 Sb. (dále jen o.s.ř.).

Odvolací soud po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, přezkoumal napadené usnesení, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání dlužníka není důvodné.

Rozhodnutí okresního nebo rozhodnutí krajského soudu vydané v řízení v prvním stupni může účastník napadnout odvoláním, pokud to zákon nevylučuje (§ 201 o.s.ř.). Odvolání se podává do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu, proti jehož rozhodnutí směřuje (§ 204 odst. 1 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 74 odst. 2 IZ, je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředků nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle ustanovení § 57 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. se do běhu lhůty nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti, určující počátek lhůty; to neplatí, jde-li o lhůtu určenou podle hodin. Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůty určené podle hodin končí uplynutím hodiny, která se svým označením shoduje s hodinou, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. opožděně podané odvolání soud prvního stupně usnesením odmítne.

Podle ustanovení § 83 IZ prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení není přípustné; totéž platí, jde-li o zmeškání soudního jednání, včetně zmeškání schůze věřitelů nebo přezkumného jednání.

V projednávané věci se z obsahu spisu soudu prvního stupně podává, že insolvenční řízení bylo zahájeno insolvenčním návrhem dlužníka, který dlužník spojil s návrhem na povolení jeho oddlužení. Napadené rozhodnutí soudu bylo doručeno dlužníku dne 15.08.2014, lhůta k podání odvolání tak počala běžet dne 16.08.2014 a skončila dnem 30.08.2014. Vzhledem k tomu, že dlužník podal odvolání proti shora označenému rozhodnutí teprve dne 07.11.2014, kdy bylo odvolání předáno poště k přepravě, učinil tak až po uplynutí zákonné 15-ti denní lhůty, a soud proto podle ustanovení § 208 odst. 1 o.s.ř. odvolání dlužníka jako opožděné odmítl.

Z uvedených důvodů odvolací soud podle ustanovení § 219 o.s.ř. napadené usnesení soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné (§ 238 odst. 1 písm. f/ o.s.ř.). Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje zvláštním způsobem (§ 74, § 75 IZ).

V Olomouci dne 10. prosince 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Vojtěch Brhel v.r. Renáta Hrubá předseda senátu