2 VSOL 789/2015-A-14
KSBR 40 INS 8327/2015 2 VSOL 789/2015-A-14

Usnesení

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Věry Vyhlídalové a soudkyň JUDr. Ivany Wontrobové a JUDr. Heleny Krejčí v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 15-Horní Měcholupy, Mantovská 697/1, PSČ 109 00, o insolvenčním návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 40 INS 8327/2015-A-8 ze dne 15.6.2015,

takto:

Usnesení soudu prvního stupně se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Usnesením označeným v záhlaví tohoto rozhodnutí soud prvního stupně uložil dlužníku, aby ve lhůtě 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč na blíže specifikovaný účet Krajského soudu v Brně nebo v hotovosti na pokladně tohoto soudu. V důvodech rozhodnutí soud prvního stupně uvedl, že dlužník se v řízení domáhá zjištění svého úpadku a povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V návrhu uvedl, že v minulosti podnikal, podnikání ukončil s tím, že neměl dluhy z podnikání. Usnesením ze dne 31.3.2015 byl dlužník soudem vyzván, aby sdělil, zda má nezajištěné závazky z podnikání, a pokud ano, aby je konkrétně uvedl. Usnesením ze dne 5.5.2015 následně bylo dlužníku vysvětleno, že výzvou ze dne 31.3.2015 byl vyzván ke sdělení, zda má nezajištěné závazky z podnikání, tedy dluhy, nikoliv pohledávky. Na tuto výzvu soudu dlužník nereagoval. Z listin připojených k návrhu však vyplývá, že dlužník má závazky z podnikání, když v řadě z nich je uveden jako podnikatel, například pokud se týká nezajištěného závazku vůči věřiteli AUTO GAMES, a.s., který dlužník uvedl v seznamu svých závazků jako závazek z titulu náhrady škody dle trestního rozsudku ve výši 476.549 Kč. Vzhledem k tomu, že dlužník netvrdí a neprokazuje žádné skutečnosti, ze kterých by bylo možno usuzovat, že se jedná o dluh z podnikání, který nebrání řešení úpadku dlužníka oddlužením, dlužník není oprávněn domáhat se řešení svého úpadku formou oddlužení. Lze proto předpokládat, že jeho návrh na oddlužení bude odmítnut a jeho úpadek bude řešen konkursem. Z insolvenčního návrhu dlužníka ani jeho příloh nevyplývá, že by dlužník vlastnil pohotové peněžní prostředky. Soud proto podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), uložil dlužníku povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. Přitom přihlédl k tomu, že podle vyhlášky č. 313/2007 Sb. činí odměna insolvenčního správce při způsobu řešení úpadku konkursem nejméně 45.000 Kč, dále je nutné připočítat náhradu hotových výdajů insolvenčního správce.

Proti tomuto usnesení podal dlužník odvolání. Uvedl, že dluh ve výši 481.049 Kč vůči věřiteli AUTO GAMES, a.s. sice vznikl z podnikání, ale byl mimosoudně převeden na formu půjčky s dohodou o uznání a zaplacení dluhu a byl podepsán splátkový kalendář s měsíční splátkou 500 Kč, který dodržuje. Namítl, že záloha na náklady insolvenčního řízení je v jeho finanční situaci nepřiměřená a příliš vysoká, nedokáže v této chvíli žádným zákonným způsobem peníze na zálohu zajistit a zálohu uhradit.

Podle § 7 IZ, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Po zjištění, že odvolání bylo podáno včas a osobou k tomuto úkonu oprávněnou, odvolací soud přezkoumal odvoláním napadené usnesení soudu prvního stupně, jakož i řízení, které jeho vydání předcházelo (§ 212, § 212a odst. 1, odst. 5 a odst. 6 o.s.ř.), aniž ve věci nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Podle § 108 odst. 1 a odst. 2, věty prvé, IZ, insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, je-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli-zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč.

Podle § 389 odst. 1 písm. b) IZ, dlužník může insolvenčnímu soudu navrhnout, aby jeho úpadek nebo hrozící úpadek řešil oddlužením, jde-li o fyzickou osobu, která nemá dluhy z podnikání.

Podle § 389 odst. 2 IZ, dluh z podnikání nebrání řešení dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku oddlužením, jestliže a) s tím souhlasí věřitel, o jehož pohledávku jde, nebo b) jde o pohledávku věřitele, která zůstala neuspokojena po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. c) nebo d), anebo c) jde o pohledávku zajištěného věřitele.

Podle § 397 odst. 1 IZ, nedojde-li ke zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení ani jeho odmítnutí nebo zamítnutí, insolvenční soud oddlužení povolí. V pochybnostech o tom, zda dlužník je oprávněn podat návrh na povolení oddlužení, insolvenční soud oddlužení povolí a tuto otázku prozkoumá v průběhu schůze věřitelů svolané k projednání způsobu oddlužení a hlasování o jeho přijetí. Insolvenční soud oddlužení nepovolí do doby, než mu dlužník předloží seznam majetku a seznam závazků. Rozhodnutí o povolení oddlužení se doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti němu není přípustné.

Podle § 390 odst. 3 IZ, návrh na povolení oddlužení podaný opožděně nebo někým, kdo k tomu nebyl oprávněn, insolvenční soud odmítne rozhodnutím, které doručí dlužníku, osobě, která takový návrh podala, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání může podat pouze osoba, která takový návrh podala.

Podle § 396 IZ, v případě, že soud návrh na povolení oddlužení odmítne, vezme na vědomí jeho zpětvzetí nebo jej zamítne, rozhodne současně o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud zjistil, že dlužník podal u soudu prvního stupně dne 30.3.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení (na předepsaném formuláři). V návrhu uvedl, že v současné době má 16 věřitelů, vůči nimž má 16 závazků, které jsou více než 30 dnů po lhůtě splatnosti, z toho pohledávky 10 věřitelů jsou zajištěny jeho majetkem. V návrhu specifikoval své věřitele a závazky vůči nim, včetně uvedení výše a data splatnosti (v letech 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). V rámci nezajištěných závazků v celkové výši přesahující 1.100.000 Kč dlužník uvedl i závazek vůči věřiteli AUTO GAMES, a.s. Jako svůj majetek dlužník v návrhu označil toliko movité věci představující běžné vybavení domácnosti a bytovou jednotku, která je předmětem zajištění jeho všech zajištěných závazků. K návrhu dlužník připojil seznam závazků, ve kterém označil tytéž závazky jako v návrhu a uvedl, že jeho závazky nepochází z podnikatelské činnosti. Dále dlužník připojil seznam majetku, ve kterém označil tentýž majetek jako v návrhu. Z výpisu z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 16057 pro k.ú. a obec Třebíč, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč (připojeného dlužníkem k návrhu), vyplývá, že dlužník je vlastníkem bytové jednotky č.

1092/4 v bytovém domě č.p. 1092 na parcele č. 1640 (LV č. 8790), na této nemovitosti váznou zástavní práva více věřitelů. Usnesením č. j. KSBR 40 INS 8327/2015-A-5 ze dne 31.3.2015 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o sdělení, zda má nezajištěné závazky z podnikání, a pokud ano, aby uvedl, které to jsou. Na tuto výzvu soudu dlužník reagoval podáním doručeným soudu dne 22.4.2015 tak, že nemá nezajištěné pohledávky z podnikání. Usnesením č. j. KSBR 40 INS 8327/2015-A-7 ze dne 5.5.2015 byl dlužník vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení doplnil insolvenční návrh o sdělení, zda má nezajištěné závazky (tj. zda dluží) z podnikání, a pokud ano, aby takové závazky označil. Na tuto výzvu dlužník nijak nereagoval.

Na základě zjištění učiněných z insolvenčního návrhu a jeho příloh lze uzavřít, že insolvenční návrh dlužníka je projednatelný, neboť obsahuje dostatečná skutková tvrzení k úpadku dlužníka ve formě platební neschopnosti, když z tvrzení v nich uvedených vyplývá, že dlužník má závazky vůči více věřitelům (nejméně dvěma), které jsou po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a které není schopen plnit, neboť je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti (§ 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b/ IZ).

Dále je zřejmé, že dlužník má nejméně jeden závazek z podnikání vůči věřiteli AUTO GAMES, a.s., když tuto skutečnost dlužník potvrdil i v odvolání. K tomuto závazku dlužník neuvádí ničeho ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 IZ, tedy netvrdí žádné skutečnosti, které by mu umožňovaly i přesto, že má závazek z podnikání, řešit jeho úpadek oddlužením. Tvrzení dlužníka, že tento dluh byl následně převeden na půjčku s dohodou o uznání a zaplacení dluhu a že byl podepsán splátkový kalendář, je z hlediska ustanovení § 389 odst. 2 IZ právně nevýznamné.

Odvolací soud tak shodně se soudem prvního stupně uzavírá, že dlužník není osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení, čímž je odůvodněn postup podle ustanovení § 390 odst. 3 IZ, tj. k odmítnutí jeho návrhu na povolení oddlužení a podle ustanovení § 396 IZ, tj. k rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem.

Uložení povinnosti zaplatit zálohu dlužníkovi, který podal insolvenční návrh, je odůvodněno zejména v těch případech, kdy dle předběžného závěru insolvenčního soudu bude úpadek dlužníka řešen konkursem a struktura jeho majetku je taková, že po rozhodnutí o úpadku nebudou v majetkové podstatě dostatečné pohotové peněžní prostředky (hotovost nebo prostředky na účtech) k zajištění činnosti insolvenčního správce, případně ani není zřejmé, zda majetek dlužníka postačuje k úhradě nákladů konkursu. Je tomu tak proto, že v konkursu, na rozdíl od oddlužení plněním splátkového kalendáře, jako v praxi převažující formy oddlužení, nejsou náklady řízení hrazeny postupně, ale vznikají ve větší míře krátce po rozhodnutí o úpadku a hradí se z majetkové podstaty. Totéž pak platí i při oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty.

S ohledem na majetkovou situaci dlužníka, který nemá pohotové finanční prostředky, vlastní toliko movité věci představující běžné vybavení domácnosti, tedy věci nepatrné hodnoty, a nemovitost, která je však předmětem zajištění závazků dlužníka přesahující částku 1.100.000 Kč, soud prvního stupně správně uzavřel, že složení zálohy na krytí nákladů insolvenčního řízení je v daném případě nezbytné, když prostředky na úhradu těchto nákladů, ať již souvisejících s prověřováním stavu majetku dlužníka či odměnou a hotovými výdaji insolvenčního správce, nelze zajistit jinak.

Soud prvního stupně proto postupoval zcela správně, pokud uložil dlužníku podle ustanovení § 108 odst. 1 a odst. 2 IZ povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, kterou odvolací soud shledal zcela přiměřenou, a to s ohledem na výši odměny insolvenčního správce při způsobu řešení úpadku konkursem, která činí nejméně 45.000 Kč (bez DPH), a nutnost hradit hotové výdaje insolvenčního správce (vyhláška č. 313/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Z uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Olomouc 26. listopadu 2015

Za správnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu